Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003

Kazalo

5048. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2003, stran 15790.

Na podlagi 34. in 115. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) ter 377. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02 in 63/03) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
za leto 2003
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki jih morajo pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi in organi lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: izplačevalci) ter upravljalci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice kot izvajalci pokojninskih načrtov (v nadaljevanju: izvajalci) dostaviti pristojnemu davčnemu organu in zavezancem za dohodnino.
2. člen
Vsebina, oblika in način dostave podatkov so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Podatki se pošljejo oziroma dostavijo davčnemu uradu oziroma izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima izplačevalec oziroma izvajalec sedež.
Izplačevalci pokojnin (oznaka 14) in izplačevalci nadomestil (oznaka 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev zavodov:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
morajo podatke v dogovorjeni obliki poslati neposredno na naslov: RRC Računalniške storitve d.d., 1000 Ljubljana, Jadranska 21, s pripisom: za Glavni urad Davčne uprave Republike Slovenije.
V primerih statusnih sprememb izplačevalcev zaradi združitve in delitve predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik.
Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
V primerih prenehanja obstoja izplačevalca iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, v roku enega meseca po prenehanju.
Zavezanci, ki so davčnemu organu dolžni predložiti podatke, določene s tem pravilnikom, in niso izplačevali osebnih prejemkov oziroma dohodkov fizičnim osebam, oziroma niso prejemali plačil premij PDPZ, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.
Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zavezancem za dohodnino najkasneje do 31. 1. 2004.
Zavezanec, ki davčnemu organu ne predloži podatkov določenih s tem pravilnikom, se kaznuje za prekršek po zakonu o davčnem postopku.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 90515/03
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0168
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost