Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2003 z dne 3. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2003 z dne 3. 12. 2003

Kazalo

5176. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, stran 16058.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne 27. 11. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (v nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve ZN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 774/03 v obdobju september-oktober 2003.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN se nahaja v severozahodnem delu naselja Žalec ter meri 32,70 ha. Površine so namenjene izgradnji objektov s centralnimi funkcijami, ki pokrivajo vsakodnevne oziroma občasne potrebe prebivalcev mesta (trgovske, kulturne, izobraževalne, poslovne, športne, turistične funkcije), stanovanjski gradnji in gradnji avtobusne postaje.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih Mestne skupnosti Žalec. Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 45 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Žalec (sejna dvorana v prizidku) dne 17. 12. 2003 ob 18. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in Mestna skupnost Žalec. O pričetku in trajanju javne razgrnitve in o času ter kraju javne obravnave mora organ Mestne skupnosti na primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek sprememb in dopolnitev ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi, da se spremembe in dopolnitve ZN dopolnijo v skladu s sprejetim stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo predloga sprememb in dopolnitev ZN.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00001/2003 02/02
Žalec, dne 27. novembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.