Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003

Kazalo

4748. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica, stran 14816.

Na podlagi 142. in 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 20. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 1/99 in 89/99), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 3. člena odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/95, 8/96 in 4/00) in na podlagi 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 27. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o plačilu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja na območju Polževske planote v Občini Ivančna Gorica
1. člen
Ta odlok ureja izračun, odmero in način plačila sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja za območje Polževske planote za posamezno odjemno mesto (v nadaljnjem besedilu: uporabnika).
Novozgrajeno vodovodno omrežje je v lasti Občine Ivančna Gorica in v upravljanju izvajalca gospodarske javne službe – Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, d.o.o..
Območje Polževske planote je sestavljeno iz naslednjih naselij:
– Pristava pri Višnji Gori (PPC I/1 – Višnja Gora),
– Kriška vas, Nova vas, Zavrtače in Kriška vas – vikend naselje (PPC I/3 – Polževo),
– Oslica, Leščevje, Kravjek in Laškovec (PPC IV/1 – Muljava z naselji),
– Male Vrhe, Velike Vrhe in Mevce (PPC IV/2 – Polževo).
2. člen
Kot uporabnik se po tem odloku šteje:
– vsak lastnik obstoječega objekta, ki se lahko priključi na vodovodno omrežje,
– vsak investitor novogradnje,
– vsak lastnik obstoječega objekta, ki ga želi prizidati, nadzidati, zgraditi nadomestni objekt ali mu spremeniti namembnost.
Med uporabnike se štejejo vsi lastniki legalno in nelegalno zgrajenih objektov z možnostjo legalizacije, ki ležijo v območju zazidljivih zemljišč ali razpršene gradnje.
3. člen
Občina bo pri izračunu sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja za posameznega uporabnika upoštevala stavbne parcele vseh zavezancev, ki se lahko priključijo na predvideno vodovodno omrežje.
Pri izgradnji vodovodnega omrežja se uporabnike obremeni s plačilom celotnih stroškov izgradnje sekundarnega omrežja in s 15% stroškov izgradnje primarne komunalne opreme, ki je v tem delu tudi v funkciji sekundarnega vodovodnega omrežja.
4. člen
Višino sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja za posameznega uporabnika opremljanja stavbnega zemljišča za vodovod na m2 gradbenih parcel določi s sklepom Občinski svet občine Ivančna Gorica.
Stroški se revalorizirajo s povprečnim indeksom podražitve za ostalo nizko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM – industrija gradbenega materiala.
V sklepu se določi tudi dinamiko plačevanja sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja, število in velikost obrokov.
5. člen
Za izračun stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za vodovod se uporabi formula, ki se glasi:
a x e x o = izračun stroškov opremljanja stavbnega zemljišča za vodovod
a – površina gradbenega zemljišča (stavbišče in pripadajoče funkcionalno zemljišče) v m2,
e – stroški opremljanja gradbenega zemljišča za vodovod v SIT/m2,
o – faktor razpršenosti/strnjenosti gradnje
6. člen
Strnjena gradnja pomeni gradnjo objektov v naseljih, kjer se stavbna zemljišča med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom oziroma, da med njimi ne ostajajo nezazidana stavbna ali kmetijska zemljišča. Posamezni objekti, ki so oddaljeni nad 30 m od roba naselja spadajo v skupino razpršene gradnje.
Razpršena gradnja faktor o = 1,00
Strnjena gradnja faktor o = 0,90
7. člen
Obračun sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja za posameznega uporabnika bo temeljil na povprečni površini gradbene parcele (stavbišča in pripadajočega funkcionalnega zemljišča) posameznega uporabnika in strošku komunalne opreme, izračunanem v programu opremljanja stavbnih zemljišč.
Pri poselitvenih območjih kmetij bo občina upoštevala stavbno parcelo le za stanovanjsko-poslovne objekte. Za gospodarske objekte kmetij bo občina obračunala sorazmerni del stroškov izgradnje vodovodnega omrežja le v primeru njihovega priključka s posebnim odjemnim mestom in vodomerom.
Investitorjem in lastnikom objektov iz druge in tretje alinee drugega člena tega odloka, ki predstavljajo podlago za povečanje izrabe zgrajenih zmogljivosti vodovodnega omrežja, bo občina zaračunavala sorazmerni del stroškov izgradnje tega omrežja v skladu s tem odlokom.
8. člen
Odločbe o odmeri sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja z določitvijo stroškov, izdaja občinska uprava.
Pravnomočna odločba je izvršilni naslov.
9. člen
Sorazmerni del stroškov izgradnje vodovodnega omrežja ne zajema izvedbo vodovodnih priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na omrežje. Te morajo v celoti financirati uporabniki sami pred izvedbo priključka na vodovodno omrežje.
10. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje določi in izvede pooblaščeni upravljalec omrežja s tem, da mora uporabnik predložiti potrdilo Občine Ivančna Gorica o plačanem sorazmernem delu stroškov izgradnje vodovodnega omrežja.
11. člen
V primeru pravne praznine v tem odloku se za plačilo sorazmernega dela stroškov izgradnje vodovodnega omrežja smiselno uporabljajo določbe odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju občine (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/95, 8/96 in 4/00).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-0005/2003
Ivančna Gorica, dne 27. oktobra 2003.
Župan
Občine
Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost