Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2003 z dne 7. 11. 2003

Kazalo

4727. Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela, stran 14750.

Na podlagi 52., 53. in 53.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način izvajanja in financiranja letnih lokalnih zaposlitvenih programov – javna dela (v nadaljnjem besedilu: javna dela), določa deleže izhodiščnih plač za brezposelne osebe, vključene v javna dela, ki jih financira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), način dodeljevanja kvot sredstev za financiranje izbranih lokalnih in nacionalnih programov javnih del po območnih službah in centralni službi zavoda, postopek za izbor teh programov ter način poročanja zavoda Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ta pravilnik opredeljuje tudi prednostno ciljno skupino brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih del ter vrsto stroškov in obveznosti zavoda in naročnikov oziroma izvajalcev javnih del.
2. člen
(1) Letni program lokalnih zaposlitvenih programov-javna dela (v nadaljnjem besedilu: letni program) v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon), določi Vlada Republike Slovenije v okviru programa aktivne politike zaposlovanja za proračunsko obdobje. Letni program določa cilje, ki se letno realizirajo preko izvajanja lokalnih in nacionalnih programov javnih del, izbranih na podlagi javnega razpisa.
(2) Brezposelnim osebam, ki se vključujejo v izvajanje izbranih lokalnih in nacionalnih programov javnih del (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) zavod zagotavlja deleže izhodiščne plače iz proračunskih sredstev ministrstva, dodeljenih na podlagi letnih pogodb o financiranju delovanja in financiranju programov zavoda. Sredstva, namenjena za financiranje deleža izhodiščne plače za udeležence javnih del, so del sredstev, namenjenih za financiranje letnega programa.
(3) Pri odločanju o izboru programov javnih del na nivoju območnih služb in centralne službe zavoda se upoštevajo dodeljene kvote sredstev za financiranje izbranih programov. Sredstva za financiranje izbranih programov, ki jih zagotavlja zavod, se opredelijo z letno pogodbo med ministrstvom in zavodom.
3. člen
(1) Izbor programov javnih del izvajajo razpisne komisije zavoda na podlagi splošnih kriterijev, opredeljenih z zakonom, in na podlagi kriterijev iz javnega razpisa, v skladu z določili zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Izbor programov javnih del nacionalnega pomena opravi razpisna komisija pri centralni službi zavoda, izbor lokalnih programov pa opravijo razpisne komisije območnih služb zavoda.
(2) Razpisne komisije iz prejšnjega odstavka štejejo po pet članov in jih imenuje zavod.
4. člen
Upravni odbor zavoda imenuje na predlog ministrstva odbor javnih del iz predstavnikov delodajalcev, delojemalcev in ministrstev pristojnih za delo, promet, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospodarstvo, kulturo, okolje in prostor ter izobraževanje, znanost in šport. Za predsednika odbora javnih del se imenuje predstavnika ministrstva, pristojnega za delo. Odbor javnih del oblikuje smernice, potrjuje osnutek letnega programa, osnutek javnega razpisa in osnutek razpisne dokumentacije s kriteriji izbora. Odbor javnih del spremlja delo razpisne komisije centralne službe zavoda in izvajanje nacionalnih programov javnih del. Spremlja izvajanje in realizacijo globalnih in operativnih ciljev letnega programa. O svojem delu letno poroča upravnemu odboru zavoda.
5. člen
(1) Udeleženci imajo pravico do plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe za delo, ki ga opravljajo v programu javnih del.
(2) Ciljna skupina težje zaposljivih oseb, ki se prednostno vključujejo v programe javnih del so brezposelne osebe:
– starejše od 50 let,
– dolgotrajno brezposelne, kar pomeni, da je oseba brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ali da gre za osebo, mlajšo od 25 let, ki je brezposelna 6 mesecev v zadnjih 8 mesecih,
– pri katerih je ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti,
– invalidi, kar pomeni osebo, kateri je z odločbo priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe,
– ki same skrbijo za enega ali več otrok, ki so stari manj kot 15 let ali katere zakonec je brezposeln,
– druge specifične brezposelne osebe iz ciljne skupine težje zaposljivih oseb, ki jih z merili v javnem razpisu za izbor programov javnih del določijo posamezne območne službe zavoda ob upoštevanju strukture brezposelnih na svojem območju.
V nacionalne programe javnih del in v lokalne programe javnih del, ki se bodo izvajali na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji, se bodo lahko vključevale tudi druge brezposelne osebe, ki so prijavljene pri zavodu več kot 6 mesecev.
(3) Zavod zagotavlja izhodiščno plačo v celoti za:
(a) lokalne programe javnih del, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– izvajajo se v območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji, ki jih določa in objavi ministrstvo,
– vključujejo samo brezposelne osebe starejše od 50 let, brezposelne osebe pri katerih je ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti in invalide, kar pomeni osebo, kateri je z odločbo priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe;
(b) zaposlitvene programe javnih del, katerih je naročnik zavod.
Zagotavljanje izhodiščnih plač v celoti potrdi minister, pristojen za delo.
(4) Za izhodiščne plače udeležencev nacionalnih programov javnih del, katerih naročniki so občine, ministrstva, drugi državni organi, javni zavodi in pravne osebe, katerih dejavnost ni pridobivanje dobička, v katerih ima država večinski delež, zagotavlja zavod 75%, naročnik pa 25% izhodiščne plače. Nacionalni programi so programi, ki se izvajajo v najmanj treh območnih službah pod enakimi pogoji. V programe javnih del nacionalnega pomena se lahko vključujejo tudi druge brezposelne osebe, ki so prijavljene na zavodu več kot 6 mesecev.
(5) Če je naročnik ali izvajalec javnih del organizacija, katere cilj je pridobivanja dobička in organizira program javnega dela, katerega cilj ni pridobivanje dobička, je delež izhodiščne plače, ki ga za udeležence zagotavlja zavod, največ 50% deleža, določenega v prvem odstavku 6. člena tega pravilnika oziroma 50% deleža iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika. Zavod za udeležence, vključene v tak program, ne zagotavlja plače v celoti.
6. člen
(1) Zavod zagotavlja udeležencem deleže izhodiščne plače glede na delež brezposelnosti v prebivalstvu in glede na bruto dodano vrednost po naslednjih kriterijih:
– 85% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu 10% ali več, ne glede na bruto dodano vrednost,
– 80% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu od vključno 7% do 10%, ne glede na bruto dodano vrednost,
– 60% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu od vključno 5,4% do 7% ali, če je bruto dodano vrednost na prebivalca občine nižja od 68%,
– 40% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu nižji od 5,4% in če je bruto dodano vrednost na prebivalca občine enaka ali višja od 68%.
(2) Zavod lahko za vsako brezposelno osebo, ki je starejša od 50 let, za brezposelno osebo, pri kateri je ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico statusa invalidnosti, invalidno brezposelno osebo, kar pomeni osebo, kateri je bil z odločbo priznan status invalida ali lastnost invalidne osebe, ki je vključena v javna dela, poleg deleža izhodiščne plače iz prvega odstavka, zagotavlja še do 50% tistega deleža izhodiščne plače, ki ga krije naročnik oziroma izvajalec javnih del:
– do 92,5% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu 10% ali več, ne glede na bruto dodano vrednost,
– do 90% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu od vključno 7% do 10%, ne glede na bruto dodano vrednost,
– do 80,0% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu od vključno 5,4% do 7% ali, če je bruto dodano vrednost na prebivalca občine nižja od 68%,
– do 70% izhodiščne plače v občinah, v katerih je delež brezposelnih v prebivalstvu nižji od 5,4% in če je bruto dodano vrednost na prebivalca občine enaka ali višja od 68%.
(3) Odstotek dodatnega deleža izhodiščne plače v skladu z določbami prejšnjega odstavka se določi v letnem programu javnih del.
7. člen
(1) Bruto dodana vrednost iz prejšnjega člena se upošteva po podatkih, ki jih za občino ugotovi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Zavod po preteku enega leta od sklenitve pogodbe z naročnikom oziroma izvajalcem po potrebi uskladi deleže izhodiščnih plač glede na spremenjene podatke o deležu brezposelnosti v prebivalstvu in bruto dodani vrednosti v občini, ki jih ugotovi urad.
8. člen
(1) Udeleženci imajo poleg pravice do plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe za delo, ki ga opravljajo v programu javnih del, še pravico do:
– stroškov prevoza na/z dela z javnim prevoznim sredstvom,
– povračila stroškov prehrane med delom,
– vključitve v program usposabljanja in izobraževanja,
– minimalnega letnega dopusta,
– zagotavljanja varnosti pri delu,
– in drugih pravic, ki so opredeljene z zakonom.
9. člen
(1) Za organizacijo javnih del zagotavlja zavod 1.800 SIT (davek na dodano vrednost je vključen v znesek) mesečno za vsakega udeleženca, sredstva za njegov zdravniški pregled, povračilo stroškov prevoza na/z dela z javnim prevoznim sredstvom in stroškov prevoza na usposabljanje ali izobraževanje. Nadalje zagotavlja zavod udeležencem še povračilo stroškov prehrane med delom ter stroškov vključitve v program usposabljanja in izobraževanja.
(2) Razen sredstev iz prejšnjega odstavka zavod zagotavlja še sredstva za pripravo in izvedbo razpisa za izbor posameznih programov javnih del in sredstva za organizacijo izvedbe letnega programa, ki vključuje izbor programov, napotitev brezposelnih oseb v javna dela, stroške sklepanja pogodb z izvajalci in naročniki ter stroške mesečnih obračunov iz 11. člena tega pravilnika. Zavod zagotavlja sredstva tudi za spremljanje in nadzor nad izvajanjem posameznih programov javnih del.
10. člen
Naročniki oziroma izvajalci javnih del zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med deležem izhodiščne plače, ki ga zagotavlja zavod v skladu s 6. členom tega pravilnika. Naročniki oziroma izvajalci zagotavljajo sredstva za nagrajevanje uspešnosti, dodatke za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden, ter za materialne stroške, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme.
11. člen
(1) Izvajalec obračuna udeležencem plačo in ostale stroške v zvezi z delom na podlagi evidence prisotnosti na delu. Zavodu posreduje obrazec za povračilo sredstev.
(2) Zavod izvajalcu mesečno nakazuje sredstva za kritje stroškov izhodiščnih plač za udeležence po določbah tega pravilnika, stroškov prevoza z javnim prevoznim sredstvom na/z dela, stroškov prevoza na usposabljanje ali izobraževanje in stroškov prehrane med delom, na podlagi izpolnjenega obrazca – lista prisotnosti, ki ga izvajalec predloži zavodu do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Sredstva za organizacijo javnih del povrne zavod izvajalcu na podlagi izstavljenega računa, sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda in vključitve v program usposabljanja in izobraževanja pa na podlagi zahtevka izvajalca za refundacijo in fotokopije računa.
(4) Kolikor izvajalec ne bo posredoval izpolnjeni obrazec iz prvega odstavka tega člena najkasneje v roku 30 dni dni po mesečni realizaciji, zahtevanega zneska zavod ne bo poravnal.
12. člen
(1) Medsebojne obveznosti med zavodom in naročnikom oziroma izvajalcem javnega dela se uredijo s pogodbo o izvajanju posameznega programa javnega dela, ki jo skleneta zavod in izvajalec oziroma zavod, naročnik in izvajalec javnega dela.
(2) Spremljanje izvajanja pogodb iz prejšnjega odstavka izvaja zavod.
13. člen
(1) Zavod poroča ministrstvu o izvajanju letnega programa s predložitvijo podatkov o realizaciji globalnih in operativnih ciljev letnega programa, o številu in strukturi naročnikov oziroma izvajalcev ter udeležencev. Zavod zagotovi primerljivost med podatki o porabljenih sredstvih za izvedbo programa in doseženih ciljih za vsak posamezni program javnih del za določeno proračunsko obdobje in za celotno obdobje izvajanega programa javnega dela.
(2) Poročila iz prejšnjega odstavka pripravi zavod trimesečno, polletno in letno ter jih odda ministrstvu najkasneje v roku 30 dni po izteku poročevalskega obdobja.
14. člen
(1) Zavod poroča ministrstvu o deležih zavoda pri financiranju izhodiščne plače za udeležence iz 6. člena tega pravilnika. Poročilo vsebuje podatke o:
– številu programov javnih del,
– številu in strukturi vključenih brezposelnih oseb,
– povprečnem času vključitve v javno delo,
– povprečni višini izhodiščne plače,
– povprečni višini deleža izhodiščne plače, ki jo zagotavlja zavod,
– številu izhodov v zaposlitev.
(2) Za udeležence iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika prikaže zavod podatke iz prejšnjega odstavka ločeno glede na višino financiranja deleža izhodiščne plače.
(3) Za udeležence iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika prikaže zavod podatke ločeno po posameznih kategorijah brezposelnih oseb – udeležencev javnih del.
(4) Zavod prikaže podatke iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika ločeno po vrsti in višini sredstev financiranja za udeležence.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o financiranju in izvajanju programa javnih del (Uradni list RS, št. 109/01).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-042/03
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2003-2611-0065
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.