Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003

Kazalo

5028. Uredba o posredovanju informacij javnega značaja, stran 15687.

Na podlagi 11. člena in petega odstavka 25. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o posredovanju informacij javnega značaja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet uredbe)
Ta uredba določa način posredovanja informacij javnega značaja in način njihovega posredovanja v svetovni splet, način priprave kataloga informacij javnega značaja; podrobneje določa, kaj se šteje za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in katere so druge informacije javnega značaja.
II. KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
2. člen
(vsebina kataloga informacij javnega značaja)
(1) Organ je dolžan redno vzdrževati katalog informacij javnega značaja, ki obsega najmanj:
1. osnovne podatke o katalogu, ki so: naziv organa, ki je izdal katalog, in odgovorne uradne osebe, ki je katalog sprejela, datum objave oziroma datum zadnje spremembe kataloga in podatke o dostopnosti kataloga v elektronski in v fizični obliki;
2. splošne podatke o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga, kar obsega:
a) organigram in podatke o organizaciji organa, ki morajo obsegati najmanj seznam vseh notranjih organizacijskih enot ter za vsako notranjo organizacijsko enoto naslednje podatke: naziv notranje organizacijske enote, naslov in druge kontaktne podatke notranje organizacijske enote, če se ti razlikujejo od podatkov za organ kot celoto, ter navedbo vodje notranje organizacijske enote (ime, priimek, naziv), če je uradna oseba,
b) ministrstva v svojih katalogih odkažejo na seznam drugih organov z njihovega delovnega področja v katalogu organov iz drugega odstavka 1. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
c) kontaktne podatke uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja, ki vključujejo navedbo imena in priimka, funkcije in naziva, poštnega naslova, elektronskega naslova in neposredne službene telefonske številke,
d) povezavo na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje organa, organi lokalnih skupnosti pa tudi povezavo na lokalni register predpisov,
e) ministrstva in vladne službe preko državnega registra predpisov vodijo tudi seznam predlogov predpisov iz 9. člena te uredbe in predlogov predpisov Evropske unije v povezavi z EU portalom, organi lokalnih skupnosti pa preko lokalnega registra predpisov seznam predlogov predpisov iz 9. člena te uredbe,
f) seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejenih po vsebinskih sklopih,
g) seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ vodi, oziroma navedbo, da ne vodi nobenega postopka, s kratkim opisom poteka postopkov,
h) seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ, s kratkim opisom vsebine javne evidence, ki vključuje opis načina pridobivanja podatkov javne evidence in navedbo o povezanosti javne evidence z drugimi javnimi evidencami, oziroma navedbo, da ni povezana z drugo javno evidenco,
i) seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov z opisom načina pridobivanja podatkov in dostopa do podatkov,
j) seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja;
3. opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga;
4. seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja.
(2) Podatki iz prvih dveh točk prvega odstavka tega člena morajo biti praviloma dosegljivi neposredno preko kataloga v elektronski obliki.
(3) Organi lahko namesto lastnih oblikujejo tudi skupne kataloge ali delne skupne vsebine kataloga.
(4) Organi oblikujejo katalog na podlagi vzorca kataloga, ki je priloga k tej uredbi.
3. člen
(jezikovne različice kataloga informacij
javnega značaja)
Organi s sedežem na območjih občin, kjer je pri organu poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi jezik narodne skupnosti, zagotovijo celoten katalog iz prejšnjega člena tudi v jeziku narodne skupnosti.
4. člen
(ažuriranje kataloga informacij javnega značaja)
Organ mora katalog iz 2. člena redno vzdrževati ter podatke v njem dopolnjevati najkasneje do konca tekočega meseca glede sprememb in dopolnitev vsebine kataloga oziroma informacij javnega značaja, ki so nastale v prejšnjem mesecu.
5. člen
(objava kataloga informacij javnega značaja)
Organ mora katalog iz 2. člena sproti javno objaviti v elektronski obliki, ki jo je mogoče na primeren in uporabniku prijazen način natisniti. Organ lahko dodatno objavi katalog tudi na drug primeren način.
III. PODATKI IZ DOKUMENTA, KI JE V POSTOPKU
IZDELAVE
6. člen
(kriteriji za določitev)
(1) Za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in ga vodi organ, se štejejo podatki, ki se nahajajo v dokumentu, ki ga še ni podpisala in odposlala ali kako drugače zaključila uradna oseba organa, ki je v skladu z veljavnimi predpisi pooblaščena za odločanje.
(2) Za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, se, če gre za podatke iz dokumenta, ki nastaja v sklopu projekta, ki se vodi skladno z Metodologijo vodenja projektov v državni upravi (v nadaljevanju: metodologija), štejejo podatki v dokumentu, ki še ni odobren v skladu s pravili metodologije.
IV. VRSTE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA,
KI SE POSREDUJEJO V SVETOVNI SPLET
7. člen
(prečiščena besedila predpisov)
(1) Ministrstva in vladne službe posredujejo v svetovni splet neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov, ki se nanašajo na njihovo delovno področje.
(2) Uprave lokalnih skupnosti posredujejo v svetovni splet uradna oziroma neuradna prečiščena besedila veljavnih predpisov njihove lokalne skupnosti in register predpisov lokalne skupnosti.
(3) Drugi organi se v svetovnem spletu s spletno povezavo navežejo na vsebine iz prvih dveh odstavkov tega člena in v svetovni splet posredujejo uradna oziroma neuradna prečiščena besedila svojih ustanovitvenih aktov in drugih predpisov.
(4) Organi posredujejo predpise iz prvega odstavka tega člena v centralno spletno zbirko neuradnih prečiščenih besedil predpisov, ki je povezana z državnim registrom predpisov. Besedila predpisov v zbirki morajo biti vselej identična besedilom predpisov na spletnih straneh organov.
(5) Organi skupaj z objavo neuradnih prečiščenih besedil predpisov iz tega člena obvezno in kot pogoj za dostop do besedila navedejo opozorilo, da gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
8. člen
(programi, strategije, stališča, mnenja, študije
in drugi podobni dokumenti)
(1) Za programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge podobne dokumente, ki jih organi posredujejo v svetovni splet, se štejejo zlasti:
1. strategije gospodarskega, trajnostnega, regionalnega, tehnološkega in strukturnega razvoja Republike Slovenije in druge podobne strategije;
2. program varstva okolja in programi upravljanja ali gospodarjenja s posameznimi naravnimi dobrinami (vodami, gozdovi, mineralnimi surovinami idr.);
3. programi razvoja in strategije razvoja posameznih dejavnosti (na področju energetike, transporta, elektronskih komunikacij, turizma idr.);
4. strategije razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb (na področju energetike, elektronskih komunikacij, upravljanja z vodami, varstva okolja, šolstva, zdravstva, kulture idr.);
5. strategije, programi in načrti na področju delovanja državnih organov (na področju informacijske družbe, e-uprave, poslovanja s strankami idr.) organov lokalnih skupnosti, oseb javnega prava in nosilcev javnih pooblastil;
6. letna poročila o delu in druga poročila, ki jih v zvezi s svojim delovnim področjem izdelujejo ali sprejemajo organi za daljše časovno obdobje;
7. stališča, mnenja in študije, ki jih organi ali njihova delovna telesa oblikujejo oziroma izdelujejo sami, v sodelovanju z drugimi organi ali pridobijo od drugih oseb v zvezi z njihovim delovnim področjem ter navodila in okrožnice, ki jih uporabljajo organi v zvezi z izvajanjem zakona, drugega predpisa ali sodne odločbe.
(2) Za dokumente iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo programi dela in drugi podobni programi, ki jih inšpekcije in drugi organi pripravljajo v zvezi z izvajanjem postopkov nadzora nad poslovanjem oseb javnega in zasebnega prava.
9. člen
(predlogi predpisov, programov, strategij
in drugih podobnih dokumentov)
(1) Predlog zakona ali drugega akta državnega zbora in predlog vladne uredbe mora ministrstvo posredovati v svetovni splet najkasneje po sprejemu na delovnih telesih vlade.
(2) Predlog pravilnika ali drugega akta ministra, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, mora ministrstvo posredovati v svetovni splet vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.
(3) Predlog splošnega akta lokalne skupnosti ali nosilca javnega pooblastila mora ta posredovati v svetovni splet vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.
(4) Predlog programa, strategije ali drugega podobnega dokumenta mora organ, ki ga je pripravil, posredovati v svetovni splet vsaj 15 dni pred njegovim sprejetjem.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov organ ne posreduje akta v svetovni splet, če ta vsebuje informacije, zaradi katerih bi organ v skladu z zakonom zavrnil zahtevo za dostop.
(6) Če gre za nujne primere, organ pri posredovanju aktov iz prejšnjih odstavkov ni vezan na roke iz prejšnjih odstavkov. Nujnost primera je podana, če temelji na zakonu ali na njegovi podlagi izdanem predpisu, ali če so zaradi posledic naravnih nesreč, epidemij, izrednih razmer in podobnih razlogov nastale ali lahko nastanejo motnje na področjih, ki ogrožajo varno in zdravo življenje prebivalcev, ali če nastanejo občutne motnje na trgu oziroma pri preskrbi prebivalstva, ali če so potrebni ukrepi, namenjeni stabiliziranju trgov, ali kadar je nujno za doseganje ciljev in ukrepov gospodarske politike, ali kadar bi predhodna objava lahko imela negativne posledice za javne finance, ali v drugih podobnih primerih.
(7) Organi pri dokumentih iz prvega do četrtega odstavka tega člena objavijo skupaj s prvotnim dokumentom tudi vse kasnejše različice dokumenta tako, da zagotovijo sledljivost sprememb prvotnega dokumenta.
(8) Organi skupaj z objavo dokumentov iz tega člena obvezno in kot pogoj za dostop do besedila navedejo opozorilo, da gre za predloge predpisov oziroma drugih dokumentov, glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Opozorilo mora vsebovati tudi pojasnilo, da predlagane rešitve v predlogu predpisa ali drugega dokumenta ne bodo nujno sprejete v sprejetem predpisu ali drugem dokumentu. Po sprejemu predloga predpisa ali drugega dokumenta organ dopolni opozorilo s povezavo na sprejeti predpis ali drug dokument.
(9) Dokumenti iz prejšnjih odstavkov morajo biti dostopni na spletnih straneh tudi potem, ko jih sprejme pristojni organ.
10. člen
(podatki o storitvah organov)
(1) Organ mora v svetovni splet posredovati podatke o svojih storitvah iz podtočk g) in h) 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe, ki obsegajo najmanj:
1. pogoje, ki jih morajo osebe izpolnjevati, da lahko zahtevajo posamezno storitev;
2. način, na katerega se lahko zahteva posamezna storitev, vključno s povezavo na elektronsko dostopen obrazec za vlogo, navedbo morebitnih zahtevanih prilog, navedbo o stroških storitve ter navedbo podatkov, ki jih bo organ pridobil sam na podlagi veljavnih predpisov;
3. navedbo predpisov, ki predstavljajo pravno podlago ali sicer urejajo storitev;
4. predviden rok za odločitev organa oziroma izvedbo storitve.
(2) Upravni organi morajo v svetovni splet posredovati podatke o upravnih storitvah iz podtočk g) in h) 2. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje organov s strankami.
(3) Podatki o storitvah organov morajo biti razporejeni v tematsko zaključene sklope.
11. člen
(druge informacije javnega značaja)
(1) Organ mora v splet posredovati tudi naslednje informacije javnega značaja:
1. podatke o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih pri organu (novice o delovanju organa);
2. napotke glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja;
3. stroškovnik iz 36. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja;
4. letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja iz 38. člena omenjenega zakona;
5. informacije javnega značaja, ki jih je organ posredoval na podlagi vložene ustne ali pisne zahteve, pa organ ocenjuje, da bodo postale predmet nadaljnjih enakih zahtev drugih prosilcev;
6. strokovne napotke za uporabnike javnih dobrin in storitev;
7. podatke o posameznih ukrepih in dejavnostih izvajalca javne službe.
Ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, mora na svojem spletišču in na enotnem državnem portalu e-uprava zagotoviti še objavo naslednjih informacij:
1. katalog organov iz drugega odstavka 1. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja;
2. skupno letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja iz 38. člena omenjenega zakona;
3. pravnomočne odločbe, ki jih posreduje pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja oziroma povzetek njihove bistvene vsebine, če zaradi omejitev v veljavnih predpisih ni dovoljena celotna objava.
12. člen
(posredovanje informacij javnega značaja
v svetovni splet)
(1) Organi ves čas zagotavljajo nemoteno dostopnost, dosegljivost, racionalnost in uporabnikom prijazno zasnovo svojih spletnih strani.
(2) Organi zagotovijo povezljivost svojih informacij javnega značaja na spletu z enotnim državnim portalom e-uprava.
(3) Minister, pristojen za informacijsko družbo, podrobneje določi tehnične in oblikovne zahteve spletnih strani organov državne uprave in elektronsko obliko posameznih dokumentov, ki se posredujejo v svetovni splet v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
13. člen
(dostop do informacij za ljudi s posebnimi potrebami)
Organ mora zagotoviti, da bodo informacije javnega značaja, ki jih posreduje v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami najmanj tako, da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
V. NAČIN POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA
14. člen
(izbira oblike)
(1) Če se informacija javnega značaja nahaja tako v elektronski kot v fizični obliki, lahko prosilec sam izbere obliko, v kateri želi dobiti informacijo.
(2) Če se informacija javnega značaja nahaja samo v elektronski ali samo v fizični obliki, lahko prosilec sam izbere obliko, pri čemer mu organ zaračuna materialne stroške pretvorbe iz elektronske v fizično obliko ali pretvorbe fizične oblike v elektronsko obliko skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
15. člen
(vpogled v prostorih organa)
(1) Če želi prosilec vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja, mu pooblaščena oseba organa v času uradnih ur omogoči vpogled v prostorih organa.
(2) Pooblaščena oseba iz prejšnjega odstavka mora prosilcu omogočiti vpogled v zahtevano informacijo v primernem prostoru ter mu za to dati na voljo dovolj časa.
VI. DRUGA VPRAŠANJA V ZVEZI S POSREDOVANJEM
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
16. člen
(delni dostop)
(1) Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja, se šteje, da jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njegovo zaupnost, če jih je mogoče:
1. fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki;
2. zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se šteje, da informacije iz dokumenta ni mogoče izločiti, če bi bilo tako izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu.
(3) Če se prosilcu omogoči vpogled v zahtevano informacijo v prostorih organa, se mu v primeru delnega dostopa omogoči vpogled v kopijo dokumenta, ki jo pripravi skladno s prvim odstavkom tega člena.
VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(informatizirana zbirka predpisov)
V uredbi o informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih (Uradni list RS, št. 34/03) se v prvem odstavku drugega člena za alineo »- Zbirka objav v Uradnem listu RS (ZOUL),« vrine dodatna alinea »- Zbirka neuradnih prečiščenih besedil predpisov (ZNPBP),« ter doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(ZNPBP)
(1) Informatizirana ZNPBP vsebuje neuradna prečiščena besedila predpisov v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(2) Skrbnik informatizirane zbirke je Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki z zbirko upravlja in skrbi za koordinacijo in kontrolo vnosa podatkov v zbirko.«.
18. člen
(centralna spletna zbirka besedil predpisov)
Center Vlade Republike Slovenije za informatiko zagotovi v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe centralno spletno zbirko neuradnih prečiščenih besedil predpisov (ZNPBP), ki mora delovati po načelu odprtih sistemov in omogočati povezljivost prečiščenih besedil v zbirki z drugimi informatiziranimi zbirkami oziroma spletišči.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 655-03/2003-1
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
EVA 2003-2811-0021
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti