Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003

Kazalo

4449. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Laško, stran 13978.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02) je Občinski svet občine Laško na 7. seji dne 1. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava v Občini Laško in določi njena organizacija in delovno področje.
2. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Laško ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Laško, s sedežem v Laškem, Mestna ulica 2 (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
3. člen
Občinska uprava mora pri izvrševanju nalog zagotavljati:
– zakonito, strokovno, učinkovito in racionalno izvajanje funkcij uprave,
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
4. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava v zadevah lokalnega pomena sodeluje z organi uprave drugih občin, državnimi organi, s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami.
5. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pogodbe ali občinskega predpisa opravlja določene strokovne naloge za javne zavode, agencije, sklade, zveze, društva in druge organizacije.
6. člen
1. Delo občinske uprave je javno.
2. O delu občinske uprave obvešča javnost župan ali od njega pooblaščeni uslužbenec občinske uprave z uradnimi sporočili in dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja ter na druge načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
3. Uslužbenci občinske uprave morajo varovati tajnost podatkov, ki so za zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
7. člen
1. Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične, administrativne in druge naloge na področju normativno pravnih, upravnih in splošnih zadev, javnih financ, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in javne infrastrukture, gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva, gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, varstva pred naravnimi nesrečami, zaščite in reševanja, požarne varnosti, inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.
2. Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz občinske pristojnosti, določene z zakoni ali drugimi splošnimi akti.
8. člen
1. V občinski upravi se naloge, s katerimi se zagotavlja izvrševanje funkcij uprave, opravljajo v notranjih organizacijskih enotah, oblikovanih za posamezne sklope delovnih področij.
2. Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
2/1 Urad župana:
– referat za splošno pravne zadeve
– referat za gospodarske zadeve
2/2 Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor
2/3 Oddelek za družbene dejavnosti
2/4 Oddelek za proračun in finance
2/5 Režijski obrat.
9. člen
1. Urad župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– normativno pravne akte za organe občine
– upravni postopek na drugi stopnji
– splošne in kadrovske zadeve
– lokalne volitve
– krajevne skupnosti
– informatika
– protokol
– administrativne, pomožne in tehnične dejavnosti
– javna naročila
– zaščita in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami, varstvo pred požarom, gasilstvo,
– obrambne dokumente
– strokovne in administrativno-tehnične naloge za organe občine
– premoženjsko pravne zadeve, gospodarjenje z občinskim premoženjem
– stanovanjsko gospodarstvo
– občinsko redarstvo, inšpekcijski nadzor
– pospeševanje gospodarskih dejavnosti, podjetništvo in obrt
– kmetijstvo
– turizem in trgovina
– razvoj demografsko ogroženih območij
– druge naloge, ki po vsebini ne sodijo v pristojnost drugih notranjih organizacijskih enot.
2. Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– urejanje prostora, prostorski plan in prostorske izvedbene načrte in posege v prostor
– naloge v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč, odmere komunalnega prispevka in odmere nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
– varovanje okolja, sanacijo posledic obremenitve okolja, sanacijo posledic naravnih nesreč
– gospodarske javne službe
– urejanje prometa
– vodenje občinskih investicij in investicijskega vzdrževanja občinskega premoženja.
3. Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– osnovno in glasbeno šolstvo
– predšolska vzgoja in varstvo
– izobraževanje odraslih
– šport
– socialno varstvo
– kultura in knjižničarstvo
– zdravstvo in lekarniška dejavnost
– naloge s področja varnosti cestnega prometa
– javna dela.
4. Oddelek za proračun in finance opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– proračun in zaključni račun občine
– premoženjsko bilanco občine
– računovodske naloge za občinski proračun, sklade, javne zavode, krajevne skupnosti, zveze društev in druge proračunske uporabnike
– občinske davke, takse in druge prihodke občine
– spremlja natečaje in razpise za sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov ter skladov EU.
5. Režijski obrat opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– opravljanje dejavnosti tistih gospodarskih javnih služb, ki se ne zagotavljajo v drugih oblikah izvajanja gospodarskih javnih služb.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV
10. člen
1. Predstojnik občinske uprave je župan. Župan predstavlja in zastopa občinsko upravo ter usmerja in nadzoruje delo občinske uprave.
2. Župan odloča o zaposlitvah v občinski upravi in o imenovanju v naziv. Direktorja občinske uprave, pomočnika predstojnika in vodje notranjih organizacijskih enot imenuje na položaj župan.
11. člen
1. Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki pri svojem delu neposredno koordinira, strokovno usmerja in nadzoruje delo občinske uprave. Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave odloča v upravnem postopku na prvi stopnji. Direktor občinske uprave je za svoje delo in za delo občinske uprave odgovoren županu. Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog lokalne skupnosti.
2. Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.
12. člen
Notranje organizacijske enote vodijo uslužbenci v nazivu višji svetovalec I ali višji svetovalec II. Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo, za delo organa, ki ga vodijo, ter za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov odgovorni direktorju občinske uprave in županu.
13. člen
Vodje notranjih organizacijskih enot načrtujejo in neposredno organizirajo, vodijo, usmerjajo ter nadzorujejo delo enote, skrbijo za zakonito in pravočasno delo enote, odločajo o zadevah z delovnega področja enote za katere jih je pooblastil direktor občinske uprave in opravljajo najzahtevnejše naloge v notranjih organizacijskih enotah.
14. člen
1. Število delovnih mest v občinski upravi in delovna mesta na položajih, uradniška delovna mesta in strokovno tehnična delovna mesta ter katalog vseh delovnih mest občinske uprave določi župan s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.
2. Zaradi zagotovitve polne zaposlenosti, racionalnega razporejanja uslužbencev glede na njihovo strokovno usposobljenost in glede na delovne potrebe uprave, lahko župan s sistemizacijo oblikuje delovna mesta in razporeja uslužbence ne glede na opredelitev delovnih področij notranjih organizacijskih enot iz 9. člena tega odloka.
15. člen
1. Uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi s statutom občine in s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote.
2. Uslužbenci so dolžni opraviti naloge, ki jim jih neposredno naloži župan ali direktor občinske uprave.
16. člen
1. V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Kolegij sestavljajo župan, direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot. Župan lahko glede na obravnavano problematiko določi širšo sestavo kolegija.
2. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa podžupan ali direktor občinske uprave.
17. člen
1. Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan s sklepom ustanovi delovno skupino ali drugo obliko sodelovanja, določi sestavo delovne skupine, vodjo ter rok in druge pogoje za izvedbo naloge.
2. Za naloge, ki zahtevajo posebno strokovnost, lahko župan ustanovi projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Laško (Uradni list RS, št. 48/99).
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2004.
Št. 06203-05/2003
Laško, dne 1. oktobra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti