Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003

Kazalo

4341. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, stran 13761.

Na podlagi drugega odstavka 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo, po kateri se določajo splošni elementi za oblikovanje cen programov iz prvega odstavka 14. člena zakona o vrtcih, v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Posamezni elementi se pri oblikovanju cene dnevnega, poldnevnega in krajšega programa uporabljajo sorazmerno z dolžino trajanja programa.
Ta pravilnik določa tudi posebnosti pri oblikovanju cen.
2. člen
Vrtci oblikujejo cene programov za otroke v oddelkih (vrste oddelkov):
– prvega starostnega obdobja,
– drugega starostnega obdobja,
– v razvojnih oddelkih ter
– v vzgojno-varstvenih družinah.
Vrtci lahko oblikujejo tudi ceno programa za oddelke, v katere so vključeni otroci, stari od tri do štiri leta oziroma ceno za kombinirani oddelek.
3. člen
Cene programov, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Vrtec mesečno izstavi račun staršem in lokalni skupnosti, ki je v skladu z zakonom zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca odloči, da vrtcu na podlagi njegovih mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje.
II. ELEMENTI ZA OBLIKOVANJE CEN PROGRAMOV
4. člen
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:
– stroški dela,
– stroški materiala in storitev,
– stroški živil za otroke.
5. člen
Stroški dela se obračunajo le za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, davek na plače in druge stroške dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Pri ugotavljanju števila zaposlenih iz prejšnjega odstavka se upošteva tudi optimalna organizacija dela, ki vključuje združevanje oddelkov na začetku in na koncu obratovalnega časa vrtca.
Stroški dela za delavce, katerih dejanska zaposlenost presega normative in stroški dela za delavce, vključene v javna dela ne morejo biti vključeni v cene programov. Stroški dela za delavce, za katere je del teh stroškov zagotovljen iz državnega proračuna, so vključeni v cene programov samo v sorazmerju s predpisanimi normativi za dejavnost predšolske vzgoje.
Drugi stroški dela se izračunajo po izhodiščih za načrtovanje občinskih proračunov, ki jih določi ministrstvo, pristojno za finance.
6. člen
Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve, in sicer:
1. Funkcionalni stroški objektov za:
– ogrevanje (kurjava, dimnikarske storitve),
– elektriko,
– plin,
– vodo,
– komunalne storitve,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– čiščenje prostorov,
– tekoče vzdrževanje prostorov in opreme,
– zavarovalne premije,
– varovanje objektov,
– uporabo in vzdrževanje vozil za prevoz hrane.
2. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti za:
– didaktična sredstva in igrače,
– stalno strokovno spopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo,
– obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu,
– hišno perilo,
– pisarniško poslovanje (pisarniški material, stroški plačilnega prometa, časopisi, revije, telefonske storitve in podobno),
– drobni inventar.
3. Drugi specifični namenski stroški.
7. člen
Stroški živil za otroke se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v posameznem programu.
8. člen
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim delavcem, zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova).
Stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo o financiranju zavoda.
Ustanovitelj vrtca zagotavlja vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. O obsegu teh sredstev se dogovorita vrtec in lokalna skupnost ustanoviteljica na podlagi ugotovljene odsotnosti teh strokovnih delavcev in izračuna dodatnih stroškov njihovega nadomeščanja zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa, ki ga po izteku meseca, za katerega se zagotavlja dodatna sredstva, posreduje vrtec.
III. IZRAČUN CENE PROGRAMA
9. člen
Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto – elementov za oblikovanje cen, se cena programa izračuna tako, da se stroški dela za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za programe v istovrstnih oddelkih in delijo s številom otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. K tem stroškom se prištejejo stroški dela za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih in stroški iz druge in tretje alinee 4. člena tega pravilnika, ki se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka.
10. člen
Vključeni otrok je vsak otrok, ki je razporejen v oddelek, ne glede na to, ali vrtec obiskuje ali ne (počitniška odjava prisotnosti, daljša bolezen itd.), in za katerega vrtec obračuna plačilo za vsaj en dan v mesecu.
Če je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.
IV. POSEBNI PRIMERI OBLIKOVANJA CEN
1. Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca
11. člen
Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca, se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok.
Če strokovni delavec izvaja dodatno strokovno pomoč za več otrok, se strošek za posameznega otroka določi v sorazmernem deležu, ki ga delavec opravi za tega otroka. Na enak način se izračunajo tudi stroški za spremljevalca gibalno oviranih otrok.
Višji stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok se upoštevajo samo v primeru, če vrtec zaradi vključitve otroka s posebnimi potrebami dejansko oblikuje oddelek z manjšim številom otrok. Te stroške se izračuna tako, da se ceno programa na otroka brez stroškov za živila pomnoži z razliko med povprečnim številom otrok v vseh istovrstnih oddelkih in dejanskim številom otrok v oddelku, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami.
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti lokalno skupnost zavezanko za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, ki je dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.
2. Cene programov v oddelkih na narodno mešanih
območjih
12. člen
Pri izračunu cen programov v oddelkih na narodno mešanih območjih, kjer vzgojno delo poteka v italijanskem jeziku oziroma dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku, se ne upošteva višjih stroškov za delovanje teh oddelkov, ker se krijejo iz državnega proračuna.
3. Oddelki otrok Romov
13. člen
Če vrtec v skladu s predpisi oblikuje oddelek otrok Romov, se pri izračunu cene programa za ta oddelek ne upošteva višjih stroškov za delovanje takšnega oddelka, ker se krijejo iz državnega proračuna.
4. Oddelki na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi
14. člen
Če vrtec v skladu z zakonodajo na območju s posebnimi razvojnimi problemi oblikuje oddelek z manjšim številom otrok, se tak oddelek ne šteje kot oddelek z nadstandardom. Razliko zaradi višjih stroškov v takšnem oddelku glede na stroške enakega programa v drugih istovrstnih oddelkih v celoti plačuje lokalna skupnost oziroma lokalne skupnosti, ki so sprejele sklep o delovanju takšnega oddelka. Ta razlika ne sme biti vključena v ceno programa, izračunano po metodologiji iz tega pravilnika.
5. Cene bolnišničnih oddelkov oziroma plačevanje stroškov v bolnišnicah regionalnega pomena
15. člen
Sredstva za delovanje oddelkov vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost ni namenjena celotni državi, zagotavljajo lokalne skupnosti, na območju katerih bolnišnica opravlja svojo dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 28. člena zakona o vrtcih in v sorazmerju s številom prebivalcev, ki jih ima posamezna lokalna skupnost. Sredstva za delovanje teh oddelkov predstavljajo stroški dela za vzgojitelje ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva. Višino obveznosti posamezne lokalne skupnosti se določi s pogodbo med lokalno skupnostjo ustanoviteljico bolnišničnega oddelka vrtca in lokalno skupnostjo zavezanko.
Sredstva, ki se za delovanje vrtca iz prejšnjega odstavka zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu z 29. členom zakona o vrtcih, se pri izračunu cene bolnišničnega oddelka odštejejo.
6. Stroški izvajanja programa ob sobotah
16. člen
Če vrtec izvaja program tudi ob sobotah, se stroški izvajanja programa izračunajo le, kadar zaposlenih kljub racionalni organiziranosti ni mogoče prerazporediti v okviru tedenskega delovnega časa in če nastanejo dodatni stroški.
Stroški izvajanja programa ob sobotah se izračunajo tako, da se za vsako soboto posebej ugotovijo stroški dela v soboto prisotnih delavcev. Te stroške se deli s številom otrok, prisotnih na posamezno soboto. Dobljenemu znesku na otroka se dodata 1/22 mesečnega zneska za materialne in nematerialne stroške na otroka in dnevni stroški živil na otroka.
Plačilo staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec tudi ob sobotah se določi glede na stroške izvajanja programa ob sobotah skladno s plačilnim razredom, ki jim je določen za plačilo v skladu s pravilnikom, ki ureja plačila staršev za programe v vrtcih, lokalna skupnost zavezanka pa krije razliko do celotnih stroškov izvajanja programa ob sobotah. Če ni drugih dodatnih stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena, plačajo starši samo stroške živil.
V. OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI OTROK
17. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
Če je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov odsoten dalj časa, lahko pristojni organ lokalne skupnosti iz 20. člena tega pravilnika določi, da vrtec obračuna plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana.
Natančnejša pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti (npr. razlogih, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanju zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi s sklepom lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca.
18. člen
Če lokalna skupnost, ki je v skladu z zakonom zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, staršem prizna popust oziroma nižje plačilo med počitnicami ali iz razloga opravičene odsotnosti, mora hkrati zagotoviti tudi plačilo celotne razlike med plačilom staršev v času počitniške ali druge odsotnosti otroka in ceno programa, razen stroškov živil.
VI. NAČIN USKLAJEVANJA CEN PROGRAMOV
19. člen
Uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, se opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko vrtec ali pristojni upravni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice predlaga uskladitev cene, če se v vmesnem obdobju bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene.
20. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti mora predlog cen programov obravnavati in o tem sprejeti ustrezen sklep, najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga cen. Predlog cen mora vsebovati izračun cen in obrazložitev, kot je to določeno v aktih lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca.
V skladu z dogovorom med lokalno skupnostjo ustanoviteljico in vrtcem lahko predlog cen programov pripravi tudi organ lokalne skupnosti, pristojen za področje predšolske vzgoje.
21. člen
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo vsako leto najkasneje do 1. marca tekočega leta pripravi in lokalnim skupnostim posreduje podatke o gibanju in višini materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov živil, ki jih določa ta pravilnik za preteklo leto, ki je lahko podlaga za sprejemanje ali korekcijo cen programov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Lokalne skupnosti so dolžne določiti cene programov v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 1. 1. 2004.
Če bi se cena posameznega programa, ki je izračunana po tej metodologiji, v primerjavi s ceno, ki je veljala na dan uveljavitve tega pravilnika, povečala za več kot 10 %, se oblikovanje cen uveljavi postopno, in sicer:
– v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 se lahko cena posameznega programa, izračunana po metodologiji v primerjavi s ceno na dan uveljavitve tega pravilnika poveča za največ 10 %,
– v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 se lahko cena posameznega programa poveča za nadaljnjih največ 10 % in
– po 1. 1. 2006 se lahko cena posameznega programa poveča še za morebitno razliko do cene, izračunane po tej metodologiji.
Lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca v primeru, ko velja za posamezne programe nižja cena kot bi bila cena, izračunana po tej metodologiji, zagotavlja vrtcu dodatna sredstva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje javne službe in za zagotavljanje pravic zaposlenih.
23. člen
Pri sklepanju pogodb lokalnih skupnosti z zasebnimi vrtci, ki jim pripada pravica do financiranja iz proračuna lokalne skupnosti v skladu z zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) se v skladu z 9. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 78/03) obveznost lokalne skupnosti izračuna na podlagi cene istovrstnega programa v javnem vrtcu na območju lokalne skupnosti, ki je določena v skladu z metodologijo iz tega pravilnika.
Če veljavna cena ni določena v skladu s prejšnjim odstavkom, se pogodbena obveznost lokalne skupnosti izračuna na podlagi 34. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), ki je bila podlaga za sklepanje pogodb pred uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 78/03).
Če v lokalni skupnosti iz prvega odstavka tega člena po 1. 9. 2004 veljavne cene programov še vedno niso določene po tej metodologiji, se pri izračunu obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca kot osnova uporablja povprečna cena istovrstnega programa, ki jo izračuna ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0294/2000
Ljubljana, dne 30. septembra 2003.
EVA 2003-3311-0207
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti