Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003

Kazalo

3807. Odlok o predkupni pravici Občine Sodražica na nepremičninah, stran 11839.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 5. seji dne 24. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Sodražica na nepremičninah
1. člen
S tem odlokom Občina Sodražica določa območja, na katerih velja predkupna pravica na nepremičninah in v katerih primerih se lahko uveljavlja.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na naslednjih območjih poselitve:
– na nepremičninah na območju poselitve ter na območju obstoječih infrastrukturnih omrežij in objektov v potrebnem koridorju,
– na nepremičninah na območju bodoče poselitve in predvidene mreže infrastrukturnih omrežij in objektov v potrebnem koridorju izven sedanjih poselitvenih območij.
Za obstoječa infrastrukturna omrežja se štejejo tista omrežja, ki so že zgrajena, za bodoča pa tista, ki so predvidena za komunalno opremljanje območij, določenih s prostorskim aktom občine. Koridor (širina pasu predkupne pravice) se določi po določbah tehničnih predpisov za posamezen infrastrukturni vod in objekt.
3. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje Občine Sodražica, razen kmetijskih zemljišč, ki so določena v dolgoročnem planu Občine Ribnica 1986-2000 (SDL št. 5/87, 18/88 in 11/90) in v družbenem planu Občine Ribnica 1986-1990 (SDL št. 5/87, 10/91 in Uradni list RS, št. 21/93). Območja poselitve obsegajo tako območja strnjene pozidave kot tudi območja razpršene pozidave.
4. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na posamezni nepremičnini, če je podan javni interes.
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
5. člen
Območja predkupne pravice se določena v grafični obliki in sicer na katastrskem načrtu, katerega podlaga je veljavni družbeni plan Občine Sodražica.
Katastrski načrt je sestavni del tega odloka in omogoča prikaz meje predkupne pravice Občine Sodražica v zemljiškem katastru in njeno določitev v naravi.
Katastrski načrt se hrani in je na vpogled v uradu župana.
6. člen
Predkupna pravica na območju kmetijskih zemljišč se določa skladno z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-04-03
Sodražica, dne 29. julija 2003.
Župan
Občine Sodražica:
Andrej Pogorelc l. r.