Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2003 z dne 12. 8. 2003

Kazalo

3806. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje dimnikarske službe, stran 11836.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list RS, št. 16/74 in 14/90), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, spremembe in dopolnitve) 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), v zvezi s 121. členom statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 5. redni seji dne 24. 7. 2003 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje dimnikarske službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Sodražica (v nadaljnjem besedilu: koncendent) s tem odlokom kot koncesijskim aktom določa predmet, območja, pogoje za podelitev koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način plačila koncesije, način izvajanja godpodarske javne službe, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, prenehanje koncesijskega razmerja, organ, ki opravi izbor koncesionarja in organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe ter druge pomembne elemente za podelitev koncesije za izvajanje obvezne lokalne javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje obvezne javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zraka z namenom varstva zraka, zdravstvene in protipožarne zaščite (v nadaljevanju: dimnikarska služba).
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na naslednjih napravah:
– male kurilne naprave na vse vrste goriv, ki jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, in 46/02 ter 49/03), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek-dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilnih naprav ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki potekajo na podlagi naravnega obtoka zraka.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav iz 3. člena tega odloka;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementov.
5. člen
Roki in način čiščenja in pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimnovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne in drugih emisijskih kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76 in spremembe).
Ne glede na določbo prvega odstavka se vse naprave čistijo najmanj enkrat letno.
6. člen
V času od 1. junija do 30. septembra mora koncesionar opraviti letni strokovni pregled kurilnih naprav, dimnih vodov dimnikov in prezračevalnih naprav in drugih naprav v objektih.
Koncesionar mora o ugotovitvah pregleda iz prvega odstavka tega člena pisno seznaniti uporabnika naprav.
Koncesionar je za pregled iz prvega odstavka tega člena upravičen zaračunati ceno pregleda kurilnih, dimnovodnih in drugih naprav.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
7. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na celotnem območju Občine Sodražica.
Glede na število naprav in s tem povezanim obsegom potrebnih storitev dimnikarske službe, lahko koncendent podeli koncesijo za opravljanje dimnikarske službe na svojem območju večim izvajalcem, vendar tako, da vsak od izvajalcev dimnikarske službe opravlja praviloma vse storitve dimnikarske službe na svojem območju.
IV. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
8. člen
Koncesionar mora izvajati koncesionirano javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno, da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje vseh infrastrukturnih objektov v skladu z drugimi pogoji, ki jih predpiše koncendent.
9. člen
Koncesionar mora opravljati gospodarsko javno službo na območju Občine Sodražica tako, da:
– opravlja storitve dimnikarske službe v skladu s ceno, ki jo potrjuje koncendent v skladu s postopkom, ki ga opredeljuje koncesijska pogodba,
– zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je to opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije,
– na zahtevo koncendenta ali pristojnih inšpekcijskih organov omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– dosledno upošteva tehnične, strokovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe,
– redno predloži koncendentu letna poročila o poslovanju (bilanco stanja, bilanco uspeha in davčno napoved v primeru, da gre za samostojnega podjetnika), najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto,
– do 31. maja predloži koncendentu letno poročilo o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujo zrak in o tem redno obvešča pristojni upravni organ in po potrebi tudi pristojne inšpekcijske službe,
– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugega, razen v primerih določenih z zakonom ali iz razlogov, določenih v koncesijski pogodbi.
10. člen
Koncesionar mora najmanj 10 dni pred posameznim čiščenjem oziroma pregledom kurilnih naprav iz tega odloka o tem obvestiti uporabnika. Uporabnik se obvešča osebno z obiskom ali s pismenim obvestilom.
Uporabnik mora koncesionarju omogočiti čiščenje oziroma pregled naprav najkasneje po drugem prejetem obvestilu. Drugo obvestilo je koncesionar dolžan uporabniku vročiti osebno proti podpisu, s katerim uporabnik potrdi prejem drugega obvetila oziroma s priporočeno pošiljko po pošti.
Če uporabnik koncesionarju ne omogoči čiščenja oziroma pregleda naprav, sestavi koncesionar o tem zapisnik, ki ga podpiše tudi uporabnik in ga pošlje občinski upravi. Če uporabnik odkloni podpis zapisnika, se razlogi odklonitve vnesejo v zapisnik.
11. člen
Koncesionar je dolžan na vsako zahtevo uporabnika storitev koncesionirane gospodarske javne službe opraviti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 48 urah.
12. člen
Če izvajalec dimnikarske dejavnosti pri izvajanju posameznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom ali zdravstvena varnost, če je preveliko onesnaževanje okolja ali je ogrožena splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivostih takoj obvestiti uporabnika in mu določiti rok za odpravo le-teh. Po poteku roka je dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene in kolikor niso, mora konceionar o tem takoj obvestiti koncendenta in pristojno inšpekcijsko službo.
V. POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE IN POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
13. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za celotno območje Občine Sodražica.
Javni razpis pripravi občinska uprava v roku 60 dni po objavi tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis objavi župan v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
Z začetkom razpisnega roka mora biti interesentom na voljo vsa razpisna dokumentacija v kateri so podrobneje opredeljeni kriteriji iz koncesijskega akta za opravljanje gospodarske javne službe. V razpisu se določi datum, ura in kraj odpiranja ponudb.
Javni razpis uspe, če do roka, določenega v razpisu, popolno ponudbo pravočasno in pravilno vložita vsaj dva vlagatelja.
Če javni razpis ne uspe, se javni razpis v roku najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji. Če je neuspešen tudi ponovni javni razpis, se uporabijo določbe za neposreden prenos opravljanja gospodarske javne službe.
14. člen
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev dimnikarske službe se lahko prijavi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje te dejavnosti;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da pripravi in predloži organizacijsko shemo izvajanja dejavnosti, ki so predmet koncesije ter pogoje in načine upravljanja z infrastrukturnimi objekti, potrebnimi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da predloži ustrezne dokumente: družba sklep o vpisu dužbe v sodni register, odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, samostojni podjetnik pa priglasitveni list, obrtno dovoljenje in odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– da predloži oceno cene za svoje storitve,
– da predloži potrebne reference in garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in normativov,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da izpolnjuje dodatne pogoje iz javnega razpisa.
15. člen
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so predvsem:
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta oziroma razvojnega programa kandidatov za čas trajanja koncesije,
– dosedanje reference kandidatov,
– višina nadomestila za prevzem koncesije,
– cena storitev.
16. člen
Za izbiro koncesionarja imenuje župan posebno tričlansko komisijo.
O izbiri koncesionarja odloči na podlagi predloga komisije iz prvega odstavka tajnik občine z upravno odločbo, ki se pošlje vsem kandidatom.
Z izbranim koncesionarjem sklene župan najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka koncesijsko pogodbo, s katero uredita stranki medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
VI. POOBLASTILA KONCESIONARJU
17. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja koncesionirane javne službe na celotnem območju Občine Sodražica naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet koncesije na območju celotne Občine Sodražica,
– druga pooblastila v skladu z zakonom ali podzakonskim aktom.
VII. VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE IN NAČIN PLAČILA KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE
18. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za storitve dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
Cenik storitev in predlog za spremembo cenika storitev mora koncesionar predložiti koncendentu v soglasje. Pristojni organ za izdajo soglasja je občinski svet.
19. člen
Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncendentu plačilo za podeljeno kocesijo v višini najmanj 5 odstotkov od ustvarjenega prometa pri opravljanju koncesionirane javne službe v preteklem letu.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb varstva okolja.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
20. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojni inšpekcijski organi in pristojni organ oziroma strokovna služba koncendenta.
Koncesionar mora dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe.
Pridobljeni podatki o poslovanju v zvezi z opravljanjem koncesije, se morajo varovati kot poslovna skrivnost.
VII. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
21. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam.
Koncendent ne nosi nobene odgovornosti za povzročeno škodo, niti proti tretjim osebam.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
22. člen
Razmerje med koncesionarjem in koncendentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
23. člen
Koncesijska pogodba preneha po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo, ali z razdrtjem, v skladu s pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.
24. člen
Koncendent lahko odvzame koncesionarju koncesijo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih, dokumentiranih, ponavljajočih se primerov nekvalitetnih uslug, nastalih po krivdi koncesionarja,
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– v primeru, da koncesionar več ne izpolnjuje pogojev za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
Razlogi in pogoji za odvzem koncesije se podorobneje določijo v koncesijski pogodbi.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek koncesionar, ki:
– ne pregleda in ne očisti kurilne naprave, dimnega voda ali prezračevalne naprave na način in v rokih določenih v 5. členu tega odloka.
– krši sedmo alineo 9. člena
26. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje koncesionar za kršitev roka iz 11. člena.
27. člen
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje uporabnik storitev, ki so predmet koncesionirane gospodarske javne službe, če koncesionarju ne omogoči čiščenja oziroma pregleda naprav (drugi odstavek 10. člena).
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za kršitev iz prejšnjega člena uporabnik, ki je pravna oseba.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Koncesija za območje Občine Sodražica prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe ter je podeljena za dobo pet let.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o podelitvi koncesije za obvezno lokalno gospodarsko javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Uradnil list RS, št. 40/97), ki ga je sprejel Občinski svet občine Ribnica.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-05-03
Sodražica, dne 29. julija 2003.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.