Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2003 z dne 4. 8. 2003

Kazalo

3667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 11438.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97 – odločba US 35/98, 82/98, 91/98, 108/99 – odločba US 37/01, 97/01), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 61. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02 in 42/03) (v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni besedilo 6. točke drugega odstavka 7. člena tako, da se glasi:
‘’6. taksa na izrabljena vozila;”.
2. člen
(1) V 1. točki osmega odstavka 12. člena se za besedami ‘’zaokrožena turistična območja” črta pika in dodajo besede ‘’in za lokalne skupnosti, kjer se nahajajo igralni saloni.”
(2) Deseti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(10) Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov plačujejo zavezanci:
1. fizične osebe in zasebniki na podračune davčnih organov;
2. pravne osebe na podračun št. 01100-1008330747 – sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov.”
(3) Za novim desetim odstavkom 12. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
‘’(11) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev iz prejšnjega odstavka na podračune davčnih organov morajo biti vpisani podatki, ki jih določi davčni organ. Na plačilnih nalogih za plačila na podračun za vplačevanje sredstev za vzdrževanje melioracijskih sistemov pa podatki določeni z modelom 19.”
3. člen
(1) Za 5. točko drugega odstavka 13. člena se dodajo 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
‘’6. na podračun št. 01100-1006214304 – prihodki od najemnin za poslovne prostore Servisa skupnih služb Vlade RS;
7. na podračun št. 01100-1006214498 – prihodki od drugih najemnin Servisa skupnih služb Vlade RS;
8. na podračun št. 01100-1006214595 – prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti na nepremičninah Republike Slovenije v območju avtocest.”
4. člen
(1) V prilogi »SŠO« se v točki 1.2. DAJATVE, ZA KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11, na koncu tabele, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, dodajo nove vrstice z zaporedno številko 18., 19. in 20., ki se glasijo:
"18. 01100-1006214304 prihodki od najemnin za poslovne prostore Servisa skupnih služb vlade RS  7103018
 19. 01100-1006214498 prihodki od drugih najemnin Servisa skupnih služb vlade RS         7103042
 20. 01100-1006214595 prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti na nepremičninah
            Republike Slovenije v območju avtocest                   7103042"
(2) V prilogi iz prejšnjega odstavka se v točki 2.2. DAJATVE, KI JIH POBIRATA DAVČNA IN CARINSKA UPRAVA RS IN KI SE PLAČUJEJO NEPOSREDNO NA PODRAČUNE, na koncu tabele, ki se nanaša na 12. člen pravilnika, doda nova vrstica z zaporedno številko 5., ki se glasi:
 "5. 01100-1008330747
   7047185      sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov                08338"
(3) V 3. in 4. zaporedni številki tabele iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša na 12. člen pravilnika se za besedami ‘’preh. rač. ZTO” dodajo besede ‘’in za lokal. skup., kjer so igral. saloni.”
5. člen
V prilogi ‘’RPO” PODRAČUNI DAJATEV, KI PRIPADAJO OBČINAM 2. del: prehodni podračuni za plačevanje koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, se na koncu tabele doda nova tabela, ki se glasi:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Naziv prehodnega podračuna – lokalne skupnosti, kjer se nahajajo igralni saloni   Prehodni podračun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Dravograd               01100-8450044065
2.  Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Dravograd     01100-8450044162
3.  Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Gornja Radgona            01100-8450044259
4.  Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Gornja Radgona  01100-8450044356
5.  Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Grosuplje               01100-8450044453
6.  Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Grosuplje     01100-8450044550
7.  Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Kočevje                01100-8450044647
8.  Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo -Kočevje      01100-8450044744
9.  Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Ptuj                 01100-8450044841
10. Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Ptuj       01100-8450044938
11. Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Žalec                 01100-8450045035
12. Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo – Žalec       01100-8450045132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 73202/03
Ljubljana, dne 30. julija 2003.
EVA 2003-1611-0082
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti