Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3363. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko, stran 10776.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), 70. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 5. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel sklep, s katerimi določa
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) urejajo odnose med dobaviteljem, investitorjem in odjemalcem ter določajo pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja in odjemalca toplote za:
1. dobaviteljeve toplotne naprave,
2. odjemalčeve toplotne naprave,
3. priključitev na toplovodno omrežje,
4. sklepanje pogodb o dobavi toplote,
5. evidenco odjemalcev,
6. dobavo in kakovost toplote,
7. merilno mesto, merilne naprave in ugotavljanje dobavljenih količin toplote,
8. reklamacije dobave toplote,
9. neupravičen odjem toplote,
10. ustavitev dobave toplote,
11. dobaviteljeve obveznosti,
12. odjemalčeve obveznosti
ter prehodne in končne določbe.
2. člen
Dobavitelj toplote je podjetje, ki bo od Občine Vransko pridobilo koncesijo za upravljanje daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
Odjemalec toplote je po teh pogojih vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnica objekta ali dela objekta priključenega na toplovodno omrežje dobavitelja in ji dobavitelj dobavlja toploto (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
Investitor je vsaka fizična ali pravna oseba, ki investira v gradnjo objekta ali del objekta, ki se bo priključil na toplovodno omrežje dobavitelja (v nadaljnjem besedilu: investitor).
3. člen
Pojmi imajo v teh pogojih tale pomen:
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno energijo goriv v toplotno energijo;
– črpališča so naprave, ki omogočajo pretok ogrevne vode po toplovodnem omrežju;
– primarno in sekundarno toplovodno omrežje poteka po območju oskrbe do odcepov za posameznega odjemalca;
– priključni toplovodi potekajo od odcepov do toplotnih postaj;
– ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je sredstvo, s katerim se prenaša toplota;
– toplotna postaja se deli na primarni in sekundarni del, ki sta med seboj povezana indirektno preko toplotnih prenosnikov;
– v primarnem delu toplotne postaje se pretaka topla voda dobavitelja, v sekundarnem delu toplotne postaje pa topla voda odjemalca;
– toplotna postaja je sestavljena iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
– priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
– hišna postaja je sestavljena iz toplotnih prenosnikov, razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter naprav za pripravo sanitarne tople vode in služi za razdelitev toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav;
– interne toplotne naprave, ki so priključene na hišno postajo, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja; radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, idr.;
– odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto;
– merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer je nameščen toplotni števec;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– merilna naprava je toplotni števec, ki meri dobavljeno toploto neposredno in je temelj za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki se ogreva s pomočjo toplotnih prenosnikov in jo odjemalec uporablja za gospodinjske ali druge potrebe;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom izvedenih del in po tehničnih pogojih za priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne spremembe delovanja toplotnih naprav;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– dovoljenje ali soglasje je pisni dokument, ki ga izda dobavitelj;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA
4. člen
Dobaviteljeve toplotne naprave so:
– proizvodni viri,
– črpališča,
– primarno in sekundarno toplovodno omrežje,
– priključni toplovod,
– toplotna postaja, ki je sestavljena iz priključne postaje, toplotnega prenosnika, lovilnika nesnage na sekundarni strani, dveh zapornih elementov in tipala v dovodu sekundarja.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
5. člen
Odjemalčeve toplotne naprave so praviloma:
– interne toplotne naprave,
– hišna postaja.
IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA TOPLOVODNI SISTEM IN SPREMEMBE TOPLOTNIH NAPRAV
6. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na dobaviteljevo toplovodno omrežje ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od dobavitelja soglasje h gradnji in priključitvi.
7. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih dokumentov, navedenih v nadaljevanju, dobavitelj izda naslednja dovoljenja ali soglasja:
a) soglasje k gradbeni dokumentaciji
Zahtevani priloženi dokumenti:
– situacija objekta z vrisanim predvidenim priključnim toplovodom in lokacijo toplotne postaje,
– ocena priključne moči objekta;
b) soglasje h gradnji in priključitvi
Zahtevani priloženi dokumenti:
– lokacijska informacija
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekti za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne instalacije – pripravo sanitarne tople vode in podobno), toplotne postaje (projekte strojnih in elektro instalacij) in priključnega toplovoda,
– spremembe navedenih projektov,
– dokazilo o lastništvu objekta ali dela objekta;
c) soglasje k uporabnemu dovoljenju ali k uporabi odjemalčevih toplotnih naprav (v primeru gradnje na osnovi dovolitve priglašenih del).
Zahtevani priloženi dokumenti:
– zapisnik o vreguliranju toplotne postaje na primarni strani in prevzemu toplotnega števca, ki je podpisan s strani investitorja ali odjemalca in dobavitelja,
– izjavo izvajalca o vreguliranju internih toplotnih naprav,
– projekti izvedenih del (PID) ali izjave, da ni bilo odstopanj od predloženih projektov za izvedbo (PZI),
– geodetski posnetek priključnega toplovoda, s potrdilom o prijavi in vrisu v kataster pristojne Geodetske uprave.
Poleg naštetih dokumentov, lahko dobavitelj zahteva še druge dokumente.
8. člen
Dobavitelj mora dati investitorju ali odjemalcu pisno soglasje, če je vloga za izdajo soglasja usklajena s splošnimi in tehničnimi pogoji za priključitev na dobaviteljevo toplovodno omrežje in, če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje določa pogoje za priključitev ali spremembo investitorjevih toplotnih naprav.
Če dobavitelj izdajo soglasja zavrne, mora navesti vzroke zavrnitve.
9. člen
Vrsto, število in lego priključnih toplovodov določi dobavitelj glede na tehnične pogoje za priključitev na dobaviteljevo toplovodno omrežje in ekonomičnost dobave toplote. Pri tem upošteva upravičene investitorjeve ali odjemalčeve interese.
10. člen
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh splošnih pogojev za dobavo toplote iz toplovodnega omrežja in tehničnih pogojev za priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja.
Odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na dobaviteljevo toplovodno omrežje le v dobaviteljevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.
11. člen
Dobavitelj nadzoruje gradnjo priključnega toplovoda in toplotne postaje. Nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v tehničnih pogojih za priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja.
12. člen
Dobavitelj praviloma začne dobavljati toploto potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb.
Dobavitelj in investitor ali odjemalec potrdita začetek obratovanja ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom. Temu mora biti priložena izjava, da so odjemalčeve toplotne naprave izvedene v skladu s projektno dokumentacijo in/ali pogoji iz soglasja.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na dobaviteljeve in odjemalčeve toplotne naprave, uporabnega dovoljenja ni mogoče pridobiti in predložiti, se na podlagi investitorjevega ali odjemalčevega naročila in zapisnika o pričetku poskusnega obratovanja, lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastale poškodbe.
13. člen
Dobavitelj s priključitvijo investitorjevih naprav na svoje toplovodno omrežje ne prevzame poroštva za pravilno delovanje investitorjevih naprav, in ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno delovale, čeprav je pregledal projekte in nadziral gradnjo priključnega vročevoda in toplotne postaje. Izjema so tisti objekti, s katerimi ima dobavitelj sklenjeno pogodbo o vzdrževanju toplotne postaje in odvisnih internih naprav.
V. POGODBA O DOBAVI TOPLOTE
14. člen
Pogodbo o dobavi toplote med dobaviteljem in odjemalcem se sklene v pisni obliki.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh splošnih pogojev, tehničnih pogojev in tarifnega pravilnika.
15. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen čas, razen če se dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Dobavitelj upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno. Odpoved posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mest je možna, če odjemalec, ki želi odpovedati dobavo toplote, pridobi pisno soglasje vseh ostalih odjemalcev na skupnem odjemnem mestu.
Če odjemalec odpove dobavo toplote za manj kot eno leto, je odjemalec dolžan plačati za vse mesece te prekinitve, vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno. Fiksni stroški dobave, morajo biti plačani pred ponovno priključitvijo odjemalca na odjemno mesto.
16. člen
Praviloma je potrebno porabo toplote posameznih odjemalcev na skupnem odjemnem mestu meriti vsakemu odjemalcu posebej. Če tehnične možnosti v obstoječih večstanovanjskih objektih ne dopuščajo merjenja dobavljene toplote posameznemu odjemalcu, morajo odjemalci skupnega odjemnega mesta, dobavitelju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote, predložiti sporazumno izdelan delilnik (podpisan s strani vseh na delilniku navedenih odjemalcev) stroškov, ki je sestavni del pogodbe o dobavi toplote.
V delilniku stroškov se določi delež stroškov dobave toplote posameznega odjemalca, vsota vseh deležev pa mora znašati 100 odstotkov.
Delilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim obračunskim obdobjem.
Če odjemalci dobavitelju ne predložijo delilnika stroškov iz prvega odstavka, obračuna dobavitelj posameznim odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih delilnika, ki ga ima na voljo, če teh podatkov nima, pa po enakih deležih.
17. člen
Odjemalec mora dobavitelja pravočasno pisno obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem. Dobavitelja mora pisno obvestiti o morebitni spremembi naslova za dostavo računov in drugih podatkih, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem, ter skrbeti, da tudi njegov naslednik vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– rojstne podatke,
– podatke o zaposlitvi,
– število oseb (samo v primeru, da se deli poraba tople sanitarne vode po številu oseb),
– davčna številka,
– podpisano izjavo novega odjemalca na dobaviteljevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje ali nova pogodba.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dotedanji odjemalec.
18. člen
Za potrebe poslovanja z odjemalci dobavitelj vodi in vzdržuje evidenco odjemalcev.
Evidenca odjemalcev za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov (ulica, kraj, hišna številka),
– rojstne podatke,
– podatke o zaposlitvi.
Evidenca odjemalcev za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike vsebuje naslednje podatke:
– firmo,
– naslov sedeža firme,
– številko transakcijskega računa in banko, pri kateri je odprt,
– davčno številko.
19. člen
Vsi po teh splošnih pogojih pridobljeni podatki, se morajo uporabljali skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov, izključno za potrebe poslovanja dobavitelja.
20. člen
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z določili pogojev.
Dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
VI. DOBAVA IN KAKOVOST TOPLOTE
21. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu toploto neprekinjeno in mu zagotavlja na odjemnem mestu potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote.
22. člen
Tehnični podatki dobaviteljevega toplovodnega sistema:
– nazivni tlak 16.10(na 5) Pa (16 bar),
– nazivna temperatura 95 ºC,
– najmanjša tlačna razlika 75.10(na 3) Pa (0,75 bar),
– temperatura dovoda ogrevane vode na pragu proizvodnega vira se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature,
– najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je 65 ºC in velja tudi izven ogrevalne sezone.
23. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe kraja Preddvor s toploto, pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na dobaviteljevih in odjemalčevih toplotnih napravah potem poravna vse stroške, ki nastanejo na dobaviteljevih toplotnih napravah dobavitelj, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na dobaviteljevih toplotnih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje.
VII. ODJEMNO MESTO, MERILNE NAPRAVE, MERJENJE
24. člen
Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto v priključni postaji opravi dobavitelj na odjemalčeve stroške.
Za odčitavanje, vzdrževanje, popravilo, zamenjavo, redne preglede in overovitve toplotnega števca skrbi dobavitelj. Tip, velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant z dobaviteljevim soglasjem.
Toplotni števec mora imeti odobritev tipa in overitev v skladu s predpisi.
25. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči potrebno zamenjati merilno napravo, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.
26. člen
Dobavljene količine toplote se merijo neposredno, posredno ali določajo, če je toplotni števec v okvari, z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
27. člen
Količina toplote, merjena s toplotnim števcem, se ugotovi neposredno na podlagi odčitka toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji, ne glede na nameščene merilne naprave, ki se uporabljajo za interno razdelitev porabljene toplote.
28. člen
Če se dobavljene količine toplote ne da ugotoviti z odčitanjem merilne naprave, jo dobavitelj določi na naslednji način: seštevek vrednosti porabe zadnjih treh mesecev tekočega leta (ko je bilo odčitavanje še možno), primerja s seštevkom porabe istih mesecev preteklega leta. Rezultat primerjave je faktor odjema. Porabo v mesecu, ko odčitanje merilne naprave ni bilo možno, se izračuna tako, da se isti mesec preteklega leta pomnoži z izračunanim faktorjem odjema. Tako ugotovljena količina porabljene toplote, se dodatno poveča za 10%. Računsko se količina porabljene toplote lahko ugotovi največ za dva obračunska meseca.
29. člen
Podatke z merilnih naprav odčita dobavitelj, razen če se odjemalec in dobavitelj ne dogovorita drugače.
30. člen
Odjemalec mora dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s temi splošnimi pogoji.
Če dobavitelj zaradi odjemalčevih razlogov, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi dobaviteljevega obvestila sporočiti pravilen odčitek v dogovorjenem času in tako, kakor to določi dobavitelj. Če odjemalec ne sporoči odčitka merilnih naprav, mu dobavitelj obračuna dobavljene količine toplote glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju, skladno z določili 28. člena teh splošnih pogojev.
31. člen
Redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav (toplotnega števca na merilnem mestu v priključni postaji) v skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega zneska za vzdrževanje merilnih naprav (števnine) opravlja dobavitelj.
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov po prvem odstavku tega člena pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preskusa dobavitelj, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena toplota pa se za obdobje okvare merilne naprave obračuna po 28. členu teh splošnih pogojev.
VIII. REKLAMACIJA
32. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih. Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko odjemalec reklamira tudi obračun toplote in druge storitve.
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pismene. Telefonske in ustne reklamacije mora odjemalec takoj pisno potrditi.
Reklamacije obračuna porabljene toplote, prispevka za priključno moč, števnino in storitve, so lahko samo pismene in jih je odjemalec dolžan predložiti v roku 8 dni od datuma prejema obračuna.
33. člen
Upravičene reklamacije upošteva dobavitelj sorazmerno s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki na račun nedobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega dneva.
IX. NEUPRAVIČEN ODJEM
34. člen
Če odjemalec odjema toploto brez dobaviteljevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toploto skladno z 28. členom pogojev in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote v zadnjih treh letih. Tako ugotovljena količina porabljene toplote, se dodatno poveča za 10%.
35. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12 mesecev. Pri tem se upošteva faktor odjema za obdobje 12 mesecev. Način izračuna faktorja odjema za 12 mesecev je enak izračunu faktorja odjema za 3 mesece. Tako ugotovljena količina porabljene toplote, se dodatno poveča za 10%.
36. člen
Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
37. člen
Če odjemalec pridobi soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja in/ali soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enotnega gradbenega dovoljenja in priključi svoje naprave brez dobaviteljeve vednosti na sistem, ki že obratuje, lahko dobavitelj sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Dobavitelj v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
X. PREKINITEV DOBAVE
38. člen
Dobavitelj prekine dobavo toplote po poprejšnjem obvestilu (dopis, dnevno časopisje, radio):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj dobaviteljevih toplotnih naprav,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec poškoduje svoje ali dobaviteljeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje dobaviteljevega sistema in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčeve toplotne naprave tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči dobavitelju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec ne obvesti dobavitelja pisno o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na razmerje med odjemalcem in dobaviteljem,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez dobaviteljevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote na odjemnem mestu v priključni postaji in ne poravna drugih obveznosti do dobavitelja več kot tri mesece zapored ali pet mesecev v enem letu,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi dobavitelj, ne sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni pridobil uporabnega dovoljenja,
– če odjemalec odvzame toploto brez dobaviteljevega soglasja.
39. člen
Dobavitelj ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih naprav v priključni postaji,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz dobaviteljevega omrežja,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote.
40. člen
Ponovna dobava toplote po ustavitvi se začne potem, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se dobavitelju poravnajo nastali stroški in škoda.
XI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
41. člen
Dobavitelj:
– dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
– skrbi za redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave toplote s pisnim obvestilom ali po javnih občilih,
– ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji, odklopi toplotno postajo.
42. člen
Dobavitelj ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter tehničnih pogojev za priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.
XII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
43. člen
Odjemalec:
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– ne sme spreminjati brez dobaviteljevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega soglasja,
– dovoli in omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje brez odškodninskih zahtev za namestitev naprav,
– obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo dobavitelja, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– redno plačuje svoje obveznosti.
XIII. VZDRŽEVANJE ODJEMALČEVIH TOPLOTNIH NAPRAV
44. člen
Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje opravlja izključno dobavitelj.
Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne postaje obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v toplotni postaji,
– zamenjavo električnih varovalk,
– čiščenje lovilnika nesnage na primarni strani,
– nastavljanje regulacijskih naprav,
– odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov priključne postaje
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih naprav z ukrepi za njihovo odpravo,
– polnitev, nastavitev in vzdrževanje sistema za mehčanje sanitarne vode.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Ti splošni pogoji se uporabljajo za vsa pogodbena razmerja.
46. člen
V času, ko investitor (praviloma v letih 2003 in 2004) gradi toplovodno omrežje na posameznem območju Občine Vransko, ne velja IV. poglavje teh splošnih pogojev, razen 9. člena in prvi odstavek 24. člena.
47. člen
Sestavni del teh splošnih pogojev za dobavo toplote iz toplovodnega omrežja dobavitelja so tudi tehnični pogoji za priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja in tarifni pravilnik.
48. člen
Ti splošni pogoji začno veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 310/03
Vransko, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost