Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3361. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko, stran 10771.

Na podlagi 3., 7 in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 – popr.) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 5. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko, še posebej pa:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka tudi koncesijski akt.
2. člen
(Pojmi)
Posamezni pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
– toplovodno omrežje je omrežje za distribucijo toplotne energije in ga sestavljajo primarno toplovodno omrežje, sekundarno toplovodno omrežje, priključni toplovodi in toplotne postaje,
– primarno toplovodno omrežje je omrežje, ki poteka od proizvajalca toplotne energije do posameznih naselij, na območju katerih se izvaja javna služba,
– sekundarno toplovodno omrežje so odcepi od primarnega toplovodnega omrežja do posameznih stanovanjskih hiš in drugih priključnih mest uporabnikov oziroma območij,
– priključni toplovodi so odcepi od sekundarnega omrežja do toplotnih postaj,
– toplotna postaja so naprave namenjene za pripravo in ogrevanje sanitarne tople vode ter razdelitev toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav in je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov,
– uporabniške naprave so vse naprave izven toplotne postaje, ki so v lasti ali posesti uporabnika in s katerimi upravlja uporabnik ter so namenjene prenosu, razvodu, regulaciji ali zapori dovoda toplotne energije v objektu uporabnika.
3. člen
(Javna služba)
Dejavnost upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo se skladno s tem odlokom v Občini Vransko opravlja kot javna služba in obsega:
– upravljanje, obratovanje in razvoj toplovodnega omrežja.
– priključevanje uporabnikov na toplovodno omrežje in
– prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do uporabnikov.
Naloge iz prve alinee prejšnjega odstavka obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje toplovodnega omrežja, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja toplovodnega omrežja, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja toplovodnega omrežja ter vodenje katastra toplovodnega omrežja.
Naloga iz druge alinee prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov toplovodnega omrežja, ki so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
Naloga iz tretje alinee prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabnikom skladno s tarifnim sistemom.
Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane.
4. člen
(Način izvajanja javne službe)
Gospodarska javna služba upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo (v nadaljevanju: javna služba) se v Občini Vransko (v nadaljevanju: občina) opravlja na podlagi podelitve koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljevanju: koncesionar).
5. člen
(Obseg opravljanja javne službe)
Javna služba se v občini opravlja na območjih dela naselja Vransko.
6. člen
(Uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na območjih občine, določenih v prejšnjem členu in ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo.
Uporaba storitev javne službe v občini ni obvezna, razen za naslednje objekte:
– objekte, za izgradnjo katerih bo investitor vložil vlogo za pridobitev ustreznih dovoljenj po uveljavitvi tega odloka,
– objekte v lasti občine,
– objekte, namenjene gostinski in hotelski dejavnosti,
– objekte namenjene pridobitni dejavnosti, kurilne moči več kot 250 kW.
II. KONCESIJA
7. člen
(Predmet koncesije)
Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 3. in 4. členu tega odloka.
V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo z že zgrajenimi objekti in napravami toplovodnega omrežja, kot tudi z objekti in napravami, ki jih bo sam zgradil.
8. člen
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– razpolaga z ustreznimi kapacitetami za proizvodnjo in dobavo toplotne energije,
– razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti,
– predloži celovit projekt izgradnje toplotnega omrežja za območje izvajanja javne službe, načrt vzdrževanja navedenega omrežja ter načrt priključevanja že izgrajenih objektov na toplotno omrežje in
– predloži predlog tarifnega sistema cen javne službe, skladen z zakonom in drugimi predpisi.
9. člen
(Javna pooblastila)
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
– v upravnem postopku izdaja soglasja za priključitev na toplotno omrežje, skladno z določbo drugega odstavka 71. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00 – popravek),
– daje soglasja v postopkih za pridobitev dovoljenj za posege v prostor in okolje, ki zadevajo toplovodno omrežje, skladno z določbo 48. člena energetskega zakona.
V okviru svoje pristojnosti prvega odstavka izdaja koncesionar soglasja h gradbeni dokumentaciji, soglasje h gradnji in priključitvi in soglasje k uporabnemu dovoljenju ali k uporabi uporabnikovih toplotnih naprav v primeru gradnje na podlagi lokacijske informacije.
10. člen
(Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakonom in odlokom občine.
Koncesionar mora pri svojem delovanju upoštevati določbe energetskega zakona, in sicer:
– da se skladno z določbo 46. člena za zaposlene pri koncesionarju ne uporabljajo naslednje določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93):
a) določbe V. poglavja (78. do 84. člen) – v nadzornem svetu gospodarske družbe imajo lahko delavci le do 1/3 svojih zastopnikov,
b) določbe pete, šeste, sedme in osme alinee prvega odstavka 89. člena,
c) določbe 93. člena, kakor tudi določbe 91. in 92. člena, kolikor se nanašajo na statusne spremembe,
d) določbe 98. člena,
e) ostale določbe v delih oziroma obsegu, kolikor se sklicujejo ali nanašajo na navedene določbe;
– da morajo skladno z določbo 47. člena v času stavke delavci pri koncesionarju zagotavljati tako obratovalno pripravljenost objektov, omrežij in naprav, kot je predpisano za nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve,
– da morajo direktorji oziroma člani uprave zaposleni pri koncesionarju s sklepom določiti delavce, ki opravljajo naloge za zagotovitev obratovalne pripravljenosti iz prejšnje alinee,
– da delavci iz prejšnje alinee, ki ne opravijo nalog iz tretje alinee tega člena, storijo hujšo kršitev delovne discipline, za kar se jim lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki sodi v okvir izvajanja javne službe, določa odlok občine.
11. člen
(Vrsta in obseg monopola)
Koncesionar je edini izvajalec javne službe na območju iz 3. člena tega odloka.
Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in upravljanja s toplovodnim omrežjem.
12. člen
(Začetek in čas trajanja koncesije)
Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 20 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku tega roka.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
13. člen
(Izbira koncesionarja)
Koncesija se lahko podeli brez javnega razpisa pravni osebi, ki jo je ustanovila ali soustanovila občina z namenom opravljanja te javne službe.
V primeru iz prejšnjega odstavka se koncesija podeli na podlagi vloge navedene pravne osebe.
Izbiro opravi petčlanska komisija, sestavljena iz treh občinskih svetnikov, strokovnjaka s področja urejanja javnih služb ali oskrbe s toplotno energijo in upravnega delavca občinske uprave, ki jo imenuje in za to pooblasti občinski svet. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe.
14. člen
(Postopek izbire koncesionarja)
Postopek izbire se prične z vložitvijo vloge za podelitev koncesije.
Po pregledu in oceni vlog izda komisija upravno odločbo o izbiri koncesionarja.
Odločba o izbiri iz prejšnjega odstavka tega člena se izda po predhodnem soglasju občinskega sveta. Občinski svet, mora dati soglasje v enem mesecu od dneva, ko je bilo od njega to zahtevano. Če občinski svet v tem roku ne sporoči komisiji niti da daje, niti da odreka soglasje, se šteje, da je soglasje dal.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan. Če župan odločbo komisije odpravi in sam odloči o izbiri zainteresirane osebe mora pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.
15. člen
(Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z izbrano osebo koncesijsko pogodbo.
Župan lahko sklene koncesijsko pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena, ko pridobi soglasje občinskega sveta.
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom je nična.
IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE TOPLOVODNEGA OMREŽJA
16. člen
(Objekti in naprave za izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan izgraditi ustrezno število objektov in naprav toplovodnega omrežja, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe v občini. Število oziroma obseg obveznosti in način financiranja izgradnje navedenih objektov in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih izgradi koncesionar, so v lasti koncesionarja.
Koncedent in koncesionar se lahko v koncesijski pogodbi dogovorita, da koncesionar v imenu in za račun koncedenta neodplačno opravlja storitve vodenja investicij v zvezi z izgradnjo objektov in naprav toplovodnega omrežja.
Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji toplovodnega omrežja je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja toplovodnega omrežja. Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter stroški njegove uporabe.
Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za izgradnjo toplovodnega omrežja, pripravi koncesionar in jo predloži koncedentu v potrditev.
V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
17. člen
(Vzdrževanje in preskušanje toplovodnega omrežja)
Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje toplovodnega omrežja in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe.
Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na toplovodnem omrežju. V ta namen mora koncesionar zagotoviti sam ali na podlagi pogodbe z drugim subjektom dežurno službo, ki razpolaga z ustreznim številom usposobljenih ljudi in potrebno opremo.
Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na toplovodnem omrežju in na napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
18. člen
(Pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja javna služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in uporabo storitev javne službe pod enakimi pogoji brez diskriminacije.
19. člen
(Priključitev na toplovodno omrežje)
Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev, skladno z določbo drugega odstavka 9. člena tega odloka.
Soglasje za priključitev izda v upravnem postopku koncesionar uporabniku, ki izpolnjuje zahteve, določene v splošnih pogojih in če je priključitev ekonomsko sprejemljiva ter tehnično izvedljiva.
V primeru kršitve pravice uporabnika iz drugega odstavka tega člena, lahko uporabnik vloži pritožbo na župana občine, ki odloči o njegovi pravici in koncesionarju naloži ustrezno ravnanje.
20. člen
(Uporaba storitev javne službe)
Z uporabnikom, ki je pridobil ustrezno soglasje za priključitev na toplovodno omrežje je koncesionar dolžan skleniti ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplote urejajo splošni pogoji.
21. člen
(Prekinitev uporabe storitev javne službe)
Koncesionar storitev lahko trajno ali začasno prekine izvajanje javne službe uporabniku v primerih določenih z zakonom in splošnimi pogoji.
O prekinitvi izvajanja javne službe koncesionar odloči z upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča župan.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
22. člen
(Prenos objektov in naprav)
Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte in naprave, ki predstavljajo del toplovodnega omrežja.
Koncedent bo prenesel na koncesionarja tudi vodenje vseh začetih investicij za izgradnjo objektov in naprav iz prejšnjega odstavka.
23. člen
(Poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zakon zahteva za velike družbe, skladno z določili energetskega zakona.
Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v primeru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
24. člen
(Financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter sredstev koncedenta, ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne službe iz državnega proračuna ali mednarodnih finančnih virov.
25. člen
(Tarifni sistem)
Dobavljena toplota se obračunava na podlagi tarifnega sistema, ki ga sprejme koncesionar s soglasjem občinskega sveta.
Pri oblikovanju tarifnega sistema iz prejšnjega odstavka mora koncesionar upoštevati določbe energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00 – popr.) ter drugih predpisov.
Višino tarifnih postavk za opravljanje storitev javne službe v okviru tarifnega sistema določi koncesionar s soglasjem občinskega sveta.
26. člen
(Koncesijska dajatev)
Koncesionar je za opravljanje koncesije koncedentu dolžan letno plačevati koncesijsko dajatev.
Koncesijska dajatev se določi na podlagi dobička koncesionarja iz dejavnosti gospodarske javne službe.
Koncesionarju lahko iz dejavnosti javne službe pripade le omejen letni dobiček. Dobiček, ki preseže določeno mejo, mora koncesionar odvesti koncedentu kot koncesijsko dajatev.
Mejna višina dobička iz prejšnjega odstavka tega člena, ki pripada koncesionarju, se opredeli v koncesijski pogodbi.
VII. PRENEHANJE KONCESIJE
27. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)
Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– s prevzemom koncesije v režijo,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
28. člen
(Odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja toplovodnega omrežja po izključni krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s prvim odstavkom 23. člena;
– če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih postavk,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije;
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
29. člen
(Odkup koncesije)
Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi na podlagi odkupa koncesije.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da v primeru prenehanja koncesijskega razmerja koncedent prevzame tudi vse objekte in naprave v lasti koncesionarja, ki so namenjeni izvajanju javne službe.
Podrobnejša vprašanja prevzema navedenih objektov in naprav iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
30. člen
(Kazenska določba)
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je lastnik objekta iz drugega odstavka 6. člena tega odloka in ki tudi po pozivu koncesionarja ne sklene ustrezne pogodbe o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Uporabniki objektov iz druge in tretje alinee drugega odstavka 6. člena so dolžni s koncesionarjem skleniti ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo, najkasneje v šestih mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe o izvajanju javne službe iz tega odloka.
Kazenska določba iz 30. člena tega odloka se prične uporabljati po preteku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
32. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310/03
Vransko, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost