Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2003 z dne 16. 7. 2003

Kazalo

3360. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vitanje, stran 10770.

Na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 7. redni seji dne 13. 6. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vitanje.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na podlagi sklepa Odbora za razvoj podjetništva in malega gospodarstva, objavi župan Občine Vitanje.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Vitanje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Podrobno razdelitev sredstev malega gospodarstva določi Odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva po sprejetju proračuna za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo manj kot 50 zaposlenih,
– imajo letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR,
– so neodvisna podjetja.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba v kateri posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike.
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Vitanje.
4. člen
Sklep o razpisu za subvencioniranje realne obrestne mere, za svetovalne storitve in promocijo izdelkov in storitev malega gospodarstva sprejme Odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva. Na podlagi tega sklepa objavi župan Občine Vitanje razpis v javnih občilih.
4.a člen
Na podlagi razpisa Odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva obravnava prispele vloge, ki so prispele v določenem roku in so v skladu s pravilnikom ter razdeli razpoložljiva sredstva na podlagi pravilnika. Če sredstva niso uporabljena se lahko razpis ponovi.
5. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
6. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
1. Subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Namen:
– materialne in nematerialne investicije v stalna sredstva;
– za subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov se lahko zaprosi le v primeru, ko gre za širitev, modernizacijo ali celovito spremembo proizvodnih in storitvenih programov.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Vitanje in posojilojemalcem,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Vitanje vsaj 5 let po njenem zaključku,
– posojila odobrena v tekočem letu.
Višina:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša do 2 odstotni točki,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do 3 leta,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme.
2. Promocija izdelkov in storitev
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za mala podjetja in samostojne podjetnike, ki se bodo udeležili sejmov v tujini in doma,
– zahtevani pogoji:
Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu.
3. Svetovalne storitve
Namen:
– svetovalne storitve za mala podjetja in samostojne podjetnike v fazi rasti,
– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacija in tehnološki razvoj.
Pogoji:
– prosilci morajo na sedežu Občine Vitanje vložiti vlogo za sofinanciranje svetovalne storitve;
– k vlogi morajo priložiti dokazilo o izvedeni svetovalni storitvi (račun izvajalca svetovalne storitve).
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev zunanjega svetovalca enkratnega značaja.
4.Pospeševanje zaposlovanja
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih oseb,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, da lahko zaprosi za pomoč pri zaposlovanju je, da odpiranje novih delovnih mest pomeni neto povečanje delovnih mest v enoti malega gospodarstva. Novo odprta delovna mesta pa morajo obstajati vsaj 2 leti po prejeti pomoči za ta namen.
Pogoji
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– mora biti državljan Republike Slovenije,
– prijavljen na RZZ,
– ima stalno prebivališče v Občini Vitanje,
– sedež dejavnosti mora biti v Občini Vitanje.
Višina:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša 100.000 SIT,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba znaša 100.000 SIT,
– delodajalec za zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki ji je to prva zaposlitev 150.000 SIT.
Višina pomoči ne sme biti višja, kot je nujno potrebno za dosego namena iz prvega odstavka, četrte točke 7. člena pravilnika.
5. Pospeševanje poklicnega izobraževanja
Namen:
– cilj poklicnega izobraževanja je vzpodbujanje vajeniškega razmerja.
Pogoji:
– pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogodba za vajenca s stalnim bivališčem v Občini Vitanje.
Višina:
– 50% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja,
– 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja.
Upravičeni stroški:
– izplačila pri mesečni nagradi.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
9. člen
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
10. člen
Namenskost porabe subvencij pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja Odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva Občine Vitanje. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-17/2003
Vitanje, dne 13. junija 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti