Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003

Kazalo

4079. Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah, stran 13012.

Za izvrševanje 27., 33. in 55. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o osrednjih območnih knjižnicah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic (v nadaljnjem besedilu: območne knjižnice), njihovo financiranje in kadre za izvajanje posebnih nalog.
2. člen
Splošne knjižnice so določene v Prilogi 1 pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
Območna knjižnica opravlja posebne naloge iz 27. člena zakona o knjižničarstvu za splošne knjižnice na svojem območju in te knjižnice strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.
II. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN INFORMACIJ
3. člen
Območna knjižnica za območno zbirko pridobiva, obdeluje, hrani in posreduje pretežni del slovenske založniške produkcije. Pri izboru tega gradiva upošteva kriterij kvalitete.
Področja, ki jih območna zbirka obsega, so zlasti:
– znanstvena in strokovna literatura
– leposlovje
– polpublicirano in neknjižno gradivo
– uradne publikacije
– splošni in strokovni priročniki, drugo referenčno gradivo in podatkovne zbirke,
– tuja literatura, zlasti leposlovje in periodika s poudarkom na časnikih in splošnih časopisih.
4. člen
Območna knjižnica primerno zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij, če ima najmanj 20% uporabnikov s svojega širšega območja, to je območja izven svoje medobčinske mreže knjižnic, in če tem uporabnikom posreduje najmanj 20% vsega izposojenega gradiva in informacij.
5. člen
Območna knjižnica ima lahko posebne zbirke regionalnega značaja, če za oblikovanje in delovanje takih zbirk pridobi soglasje občin, za katere izvaja dejavnost območne knjižnice. Posebna zbirka se oblikuje v skladu z določili pravilnika.
6. člen
Območna knjižnica ima lahko domoznansko zbirko za celotno območje, če je taka zbirka posledica zgodovinskega razvoja in če za to dejavnost pridobi soglasje občin, na območju katerih izvaja dejavnost območne knjižnice. Občine so dolžne odobriti take zbirke, če njihove osrednje knjižnice domoznanske dejavnosti ne izvajajo na lokalnem nivoju.
III. STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM OBMOČJA
7. člen
Območna knjižnica nudi strokovno pomoč knjižnicam na svojem območju in pri tem strokovno delovanje usklajuje s smernicami in navodili nacionalne knjižnice.
8. člen
Nacionalna knjižnica usmerja strokovno delo svetovalnih služb v območnih knjižnicah, tako da:
– pripravlja strokovna izhodišča,
– koordinira dejavnost svetovalnih služb v območnih knjižnicah,
– predlaga skupne projekte ter analizira izpeljane projekte ter predloge projektov in novih storitev, ki se bodo izvajali na posameznih območjih ali s sodelovanjem več območij,
– vodi statistične preglede dejavnosti za celotno državo in po območjih analizira statistične podatke za potrebe razvoja dejavnosti,
– poroča o izvajanju dejavnosti po območjih in za celotno državo,
– organizira in vodi strokovno usposabljanje za svetovalno delo.
9. člen
Strokovna pomoč iz 7. člena tega pravilnika obsega:
– svetovalno delo, ki temelji na uveljavljenih in dogovorjenih strokovnih izhodiščih,
– vsebinsko opredelitev in izbor projektov, ki se izvajajo na posameznem območju ali v vsej državi,
– vsebinsko opredelitev sodobnih informacijskih storitev za uporabnike, ki se izvajajo na posameznem območju ali v vsej državi,
– analizo stanja razvitosti in potreb knjižnične dejavnosti v okviru območja,
– opredelitev razvojnih potreb glede informacijske tehnologije za posamezno območje,
– sodelovanje s splošnimi knjižnicami na območju pri razvoju in načrtovanju občinskih in medobčinskih knjižničnih mrež,
– izvajanje mentorstva za knjižnične delavce začetnike in študente bibliotekarstva,
– sodelovanje s šolskimi knjižnicami na območju in skupen razvoj bibliopedagoških dejavnosti za učence in dijake,
– opredelitev ciljev, koordinacija ali izvedba knjižničnih storitev za posebne skupine uporabnikov,
– sodelovanje z drugimi območnimi knjižnicami.
– opredelitev ciljev, koordinacija ali izvedba mednarodnega sodelovanja na območju,
10. člen
Območna knjižnica usklajuje in načrtuje vzdrževanje računalniških sistemov v splošnih knjižnicah na svojem območju.
IV. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE
IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA
11. člen
Območna knjižnica načrtuje in koordinira pridobivanje domoznanskega gradiva za knjižnice na svojem območju, zlasti gradiva, ki se zbira v skladu z zakonodajo o obveznem izvodu. Izvaja informiranje zavezancev za obvezni izvod in posreduje nacionalni knjižnici informacije o zavezancih s svojega območja.
12. člen
Območna knjižnica seznanja uporabnike z drugimi domoznanskimi zbirkami (tudi v sorodnih kulturnih zavodih, zlasti muzejih in arhivih) na območju.
13. člen
Območna knjižnica je dolžna organizirati bibliografsko obdelavo vseh vrst domoznanskega gradiva s svojega območja v sistemu COBISS, tudi polpubliciranega gradiva, serijskih publikacij in člankov, po kriterijih, določenih za potrebe Slovenske bibliografije. Bibliografska obdelava tega gradiva se zagotavlja v knjižnicah, ki to gradivo zbirajo.
14. člen
Območna knjižnica določi vrste domoznanskega gradiva, katerih bibliografska obdelava ima prednost in roke za njihovo obdelavo v sistemu COBISS. Izvaja normativno kontrolo in nudi pomoč drugim knjižnicam pri razreševanju identitete lokalnih avtorjev in gesel. Posebno pozornost posveča polpubliciranemu gradivu in elektronskemu gradivu.
15. člen
Nacionalna knjižnica strokovno koordinira izvajanje domoznanske dejavnosti, tako da:
– evidentira zbirke domoznanskega gradiva v državi in jih statistično predstavlja,
– izvaja normativno kontrolo avtorjev in gesel,
– določa kriterije za izbor publikacij in člankov za potrebe Slovenske bibliografije,
– določa kriterije za hranjenje gradiva,
– v sodelovanju z območnimi knjižnicami izobražuje zaposlene za potrebe izvajanja domoznanske dejavnosti.
V. USMERJANJE IZLOČENEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA S SVOJEGA OBMOČJA
16. člen
Območna knjižnica stalno hrani uradne publikacije s svojega območja.
17. člen
Območna knjižnica usmerja izločeno gradivo s svojega območja v skladu s strokovnimi navodili, ki jih sprejme nacionalna knjižnica. Hrani za območje pomembno knjižnično gradivo, ki je bilo izločeno iz splošnih knjižnic na njenem območju.
18. člen
Območna knjižnica je dolžna hraniti gradivo, ki ima status kulturnega spomenika regionalnega pomena in ravnati z njim v skladu z določili ustreznega pravilnika. Dolžna je tudi hraniti gradivo, ki ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena, če jo za to pooblasti lokalna skupnost, ki hranjenja takega gradiva ne more zagotoviti v svoji splošni knjižnici.
VI. KADRI
19. člen
V skladu s 14. členom pravilnika ima območna knjižnica za opravljanje nalog iz 27. člena zakona o knjižničarstvu zaposlene ustrezne strokovne delavce, in sicer vsaj tri strokovne delavce z najmanj univerzitetno izobrazbo in ustreznimi izkušnjami. Ti delavci izvajajo dejavnosti s področij bibliografske obdelave gradiva in posredovanja informacij, svetovanja pri organizaciji knjižnične mreže, organizacije in vzdrževanja računalniškega sistema ter koordinacije domoznanske dejavnosti in izločanja gradiva.
Število strokovnih delavcev za posamezno posebno nalogo je opredeljeno v aktu, ki določa sistemizacijo delovnih mest v knjižnici.
VII. FINANCIRANJE
20. člen
Ministrstvo pristojno za kulturo prispeva proračunska sredstva za izvajanje posebnih nalog območnih knjižnic tako, da v skladu s 55. členom zakona o knjižničarstvu in s področno zakonodajo te knjižnice neposredno pozove k predložitvi programov izvajanja posebnih nalog. Postopek določanja obsega sredstev za izvajanje posebnih nalog poteka tako kot za javne zavode, katerih ustanoviteljica je država.
21. člen
Območna knjižnica za izvajanje posebnih nalog pripravi za vsako proračunsko obdobje oziroma za obdobje, za katero je bila pozvana k pripravi programa, ustrezen program dela in finančni načrt. Na podlagi predloženega programa dela in finančnega načrta ministrstvo za kulturo v skladu s predpisanim postopkom in upoštevaje v državnem proračunu določen obseg sredstev za ta namen, opredeli dejanski obseg programa in potrebna sredstva za njegovo izvedbo.
22. člen
Občina financira dejavnosti iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
VIII. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-22/2003
Ljubljana, dne 1. septembra 2003.
EVA 2003-3511-0044
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost