Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2916. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Luče, stran 6821.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 74/98 in 70/00), 1. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) in 16. člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99) je Občinski svet občine Luče na 5. seji dne 11. 6. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov
v Občini Luče
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Luče določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Luče.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programih in po dogovorjenih in predpisanih nalogah zagotavlja občina.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE LUČE
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti ali občani Občine Luče iz klubov s sedežem izven občine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma stalno bivališče v Občini Luče;
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti;
– imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo članov;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (ta pogoj velja le za športna društva);
– redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva;
– zveze športnih društev;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja.
V skladu z zakonom imajo športna društva in njihova združenja pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa, torej tudi programa športa, ki se izvaja v občini.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Luče se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi naslednjih vsebin:
– športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok, mladine in študentov;
– športna rekreativna dejavnost odraslih;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športne prireditve;
– športna dejavnost invalidov in upokojencev;
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje;
– razvojne in strokovne naloge v športu;
– vzdrževanje in sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov in površin;
– promocijska dejavnost;
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov, je dejavnost otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko.
Športna rekreativna dejavnost odraslih je športna dejavnost odraslih vseh starosti in družin.
Kakovostni šport je priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.
Vrhunski šport je priprava na tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Športna dejavnost invalidov in upokojencev je dejavnost invalidov vseh starosti in upokojencev, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Razvojne in strokovne naloge v športu so predvsem izpopolnjevanje in šolanje strokovnih kadrov in izvajanje dejavnosti iz 5. poglavja Nacionalnega programa športa.
Promocijska dejavnost pomeni organizacijo in izvedbo športnih prireditev s katero se promovira občina navzven.
Priznanja športnikom in športnim delavcem za tekmovalne dosežke so priznanja, ki jih vsako leto prejmejo najboljši športniki in športni delavci za dosežene tekmovalne dosežke.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan za tekoče proračunsko obdobje, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru oziroma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Pripravljen mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v Uradnem listu RS in v lokalnem časopisu.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje po tem pravilniku in pogoje določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
7. člen
Župan pred objavo razpisa določi petčlansko strokovno komisijo.
Komisijo sestavljajo:
– predsednik in član komisije, ki sta predstavnika Občine Luče,
– trije člani izmed športnih delavcev.
8. člen
Naloge strokovne komisije so:
– določitev prednostnih panog, ki so pomembne za lokalno skupnost,
– vodi postopek javnega razpisa,
– pregled prispelih prijav na razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročil županu, ostalim organom in strokovnim službam Občine Luče,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določa župan.
9. člen
Strokovna komisija v skladu z merili za vrednotenje športnih programov, zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno ovrednoti. Komisija županu Občine Luče poda poročilo o potrebnih sredstvih za sofinanciranje športnih programov v Občini Luče za prihodnje proračunsko obdobje. Župan vsem prijavljenim izvajalcem športnih programov izda sklep s katerim jih obvesti o izbranih programih in možnostjo pritožbe.
10. člen
V skladu s tem pravilnikom Občinski svet občine Luče sprejme merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so na vpogled pri občinski upravi Občine Luče.
11. člen
Administrativne naloge za strokovno komisijo opravlja Občinska uprava občine Luče.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA
12. člen
Športni programi se sofinancirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega proračuna pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev.
Sredstva se nakazujejo na osnovi pogodb z izvajalci programov za sofinanciranje vsebin programov, na njihove žiro račune, praviloma trimesečno.
13. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Luče se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki.
14. člen
Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Luče.
Št. 002-05-2003
Luče, dne 11. junija 2003.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

AAA Zlata odličnost