Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2003 z dne 18. 6. 2003

Kazalo

2869. Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke, stran 6773.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1 in 50/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke*
1. člen
S tem pravilnikom se določajo zahteve za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke (v nadaljnjem besedilu: predstikalne naprave).
2. člen
Ta pravilnik velja za predstikalne naprave, ki se napajajo iz omrežja in so definirane v točki 3.4 standarda SIST EN 50294 ter so dane v promet kot posamezne komponente ali vgrajene v svetilke.
Ta pravilnik ne velja za naslednje tipe predstikalnih naprav:- predstikalne naprave, vdelane v sijalke;- predstikalne naprave, ki so konstruirane posebej za svetilke za vgradnjo v pohištvo in so nezamenljivi deli svetilk ter se ne morejo preizkušati ločeno od svetilke, kot je to zahtevano v točki 2.1.3 standarda SIST EN 60920;
– predstikalne naprave, ki so bodisi kot posamične komponente ali vgrajene v svetila, namenjene izvozu.
Za izračun največje prejete moči tokokroga predstikalna naprava-sijalka za določeno predstikalno napravo (v nadaljnjem besedilu: tokokrog) je treba določiti kategorijo predstikalne naprave. Te kategorije so opredeljene v tabeli v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– “dobavitelj“ je proizvajalec predstikalnih naprav, njegov zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji, uvoznik oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki je dala izdelek v promet ali omogočila njegovo uporabo;
– “dati v promet“ pomeni prvič odplačno ali brezplačno dobaviti proizvod v Republiki Sloveniji.
4. člen
Predstikalne naprave je dovoljeno dati v promet oziroma uporabljati:
– če izpolnjujejo zahteve tega pravilnika,
– če so označene, kot je določeno s tem pravilnikom.
Predstikalne naprave je dovoljeno dati v promet oziroma uporabljati, če je njihova poraba električne energije nižja ali enaka največji prejeti moči tokokroga, ki je odvisna od moči sijalke in tipa predstikalne naprave in je za določeno predstikalno napravo opredeljena v tabeli v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
Predstikalne naprave, dane v promet morajo biti opremljene z oznako CE v skladu s Prilogo IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za zagotovitev zahtev iz tega člena je odgovoren dobavitelj predstikalnih naprav.
5. člen
Šteje se, da predstikalne naprave opremljene z oznako CE ustrezajo zahtevam tega pravilnika.
V primeru, ko za predstikalno napravo veljajo tudi drugi predpisi, ki prav tako določajo pritrditev oznake CE, oznaka CE pomeni, da predstikalne naprave ustrezajo tudi zahtevam teh predpisov.
6. člen
Dobavitelj mora v skladu z določili standarda SIST EN 50294 ugotoviti porabo električne energije predstikalne naprave.
Ko dobavitelj ugotovi porabo električne energije predstikalne naprave, mora nanjo pritrditi oznako CE in podati pisno izjavo o skladnosti, katere obrazec je določen v Prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Dobavitelj mora izdelati tehnično dokumentacijo, ki omogoča ocenitev skladnosti predstikalne naprave z zahtevami tega pravilnika in mora vsebovati:
– podatke o imenu in naslovu proizvajalca,
– splošen opis modela, ki mora zadostovati za nedvoumno identifikacijo,
– podatke glede glavnih konstrukcijskih značilnosti modela vključno z ustreznimi načrti s posebnim poudarkom na elementih, ki v znatni meri vplivajo na porabo električne energije,
– navodilo za uporabo,
– rezultate meritev porabe električne energije kot je to zahtevano v prejšnjem odstavku,
– podatke glede skladnosti izmerjenih vrednosti iz prejšnje alinee v primerjavi z zahtevami o porabi električne energije, določenimi v tabeli v Prilogi II.
V postopku ugotavljanja skladnosti iz prejšnjega člena se lahko uporabi tudi vsaka tehnična dokumentacija, ki je pripravljena na podlagi drugih predpisov, če zadošča zahtevam tega pravilnika.
8. člen
Izjava o skladnosti in tehnična dokumentacija morata biti pri dobavitelju na voljo inšpekcijskim organom iz 10. člena tega pravilnika še najmanj tri leta po prenehanju proizvodnje predstikalne naprave, na katero se nanašata.
9. člen
V primeru, ko obstaja dvom o upravičenosti uporabe oznake CE na izdelku, lahko inšpekcijski organ iz 10. člena tega pravilnika zahteva, da dobavitelj predloži dokazila o izpolnjevanju zahtev, ki jih določa ta pravilnik.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpekcijski organ).
Če inšpekcijski organ ugotovi, da predstikalne naprave ne izpolnjujejo zahtev, ki jih določa ta pravilnik, pa je neskladja mogoče odpraviti, določi rok, v katerem mora dobavitelj predstikalnih naprav odpraviti ta neskladja. Če neskladja v tem roku niso odpravljena oziroma so take narave, da jih brez nesorazmernih stroškov ni mogoče odpraviti, mora inšpekcijski organ ukreniti vse potrebno, da zagotovi umik predstikalnih naprav s trga.
Inšpekcijski organ pošlje informacijo o vsakem svojem ukrepu iz prejšnjega odstavka ministrstvu, pristojnem za trg, ta pa o njem nemudoma obvesti Evropsko komisijo.
11. člen
21. novembra 2005 se preneha uporabljati Priloga II in se začne uporabljati Priloga III, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 311-24/2003
Ljubljana, dne 11. junija 2003.
EVA 2003-2525-0003
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo 2000/55/ES o zahtevah za energijsko učinkovitost predstikalnih naprav

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti