Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2003 z dne 23. 5. 2003

Kazalo

2390. Pravilnik o dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana, stran 5708.

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 13/93, 9/94 – odl. US, 21/94, 22/94 – odl. US, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00, 87/02, 29/03 – odl. US), odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01) in splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02) izdajam
P R A V I L N I K
o dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: JSS MOL) določa:
– namene, za katere se uporabljajo stanovanjska posojila,
– upravičence do dodelitve stanovanjskih posojil,
– pogoje in kriterije za dodelitve stanovanjskih posojil,
– način dodeljevanja stanovanjskih posojil:
a) po odprtem javnem razpisu,
b) po zaprtem javnem razpisu z oblikovanjem prednostnega vrstnega reda uspelih upravičencev.
II. NAMENI PORABE STANOVANJSKIH POSOJIL
2. člen
Nameni porabe stanovanjskih posojil so:
– rekonstrukcija, redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela ter energetska sanacija stanovanj in stanovanjskih hiš na območju Mestne občine Ljubljana,
– omogočanje kompleksne rekonstrukcije (prenove) hiš, pomembnih z vidika kulturne dediščine (spomeniško varstveni, arhitekturni ter ambientalni pomen), na območju Mestne občine Ljubljana, skladno s stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana, in sicer:
a) s posojilom lastnikom stanovanj v navedenih hišah za vključitev v kompleksno rekonstrukcijo,
b) s posojilom lastnikom stanovanj v navedenih hišah, ki v primeru preselitve in prodaje nepremičnine, ki je predmet kompleksne rekonstrukcije, razpisniku, rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom druge stanovanjske enote,
– stanovanjska gradnja,
– nakup stanovanj.
Posojila z ugodno obrestno mero so tista posojila, pri katerih obrestna mera zagotavlja ohranjanje realne vrednosti posojenega denarja in pokriva stroške posojila. Višino obrestne mere se določi z vsakim posameznim razpisom.
III. UPRAVIČENCI DO STANOVANJSKIH POSOJIL
3. člen
Do stanovanjskih posojil so upravičene polnoletne fizične osebe, državljani Republike Slovenije, ki:
– so lastniki stanovanj ali stanovanjskih hiš na območju Mestne občine Ljubljana, imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana in z rekonstrukcijo stanovanj in stanovanjskih hiš pridobivajo dodatne stanovanjske prostore;
– jim je z odločbo inšpekcijskega organa kot lastnikom stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana naložena prenova oziroma popravilo stavbe ali je na drug način izkazana dotrajanost objekta ali njegovih skupnih delov in naprav;
– so lastniki stanovanj v hišah, pomembnih z vidika kulturne dediščine (spomeniško varstveni, arhitekturni ter ambientalni pomen) na območju Mestne občine Ljubljana, skladno s stanovanjskim programom predvidenih za kompleksno rekonstrukcijo, ki se vključijo v rekonstrukcijo;
– so lastniki stanovanj v hišah iz tretje alinee tega člena, ki v primeru preselitve in prodaje nepremičnine, ki je predmet kompleksne rekonstrukcije, razpisniku, rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom druge stanovanjske enote;
– energetsko sanirajo stanovanje ali stanovanjsko hišo na območju Mestne občine Ljubljana;
– z nakupom ali gradnjo rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičencem iz druge, tretje, četrte in pete alinee ni treba imeti stalnega prebivališča na območju Mestne občine Ljubljana.
IV. POGOJI IN KRITERIJI ZA DODELITEV STANOVANJSKIH POSOJIL
4. člen
Pogoji za dodelitev stanovanjskih posojil, ki bodo natančneje določeni s posameznim javnim razpisom, so:
– premoženjsko stanje upravičenca in njegove družine, glede na namen posojila,
– višina lastne udeležbe,
– kreditna sposobnost upravičenca,
– za gradnjo, rekonstrukcijo oziroma prenovo, investicijska vzdrževalna dela ter energetsko sanacijo stanovanj in stanovanjskih hiš tudi ustrezno upravno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ali ustrezno izkazana dotrajanost hiše,
– za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše predpogodba ali kupoprodajna pogodba,
– drugo.
V razpisu se lahko določi še druge pogoje glede na namen porabe stanovanjskega posojila.
5. člen
Pri ocenjevanju vlog upravičencev se poleg pogojev iz prejšnjega člena upoštevajo tudi kriteriji, katerih izpolnjevanje pomeni prednost pri dodelitvi stanovanjskega posojila:
– mlade družine,
– samske osebe in mladi pari brez otrok,
– družine z večjim številom otrok,
– družine z manjšim številom zaposlenih (posojilna sposobnost),
– invalidi in družine z invalidnim(i) članom (člani),
– upravičenci z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki,
– upravičenci z daljšim stalnim bivanjem na območju Mestne občine Ljubljana (velja samo za nakupe iz šeste alinee 3. člena tega pravilnika),
– razširjene družine,
– lastniki dotrajanih objektov, za katere je z odločbo pristojnih inšpekcijskih služb oziroma na drug primeren način izkazano, da je potrebna njihova rekonstrukcija oziroma prenova,
– lastniki oziroma solastniki hiš in stanovanj, pomembnih z vidika kulturne dediščine (spomeniško varstveni, arhitekturni ter ambientalni pomen) na območju Mestne občine Ljubljana, skladno s stanovanjskim programom predvidenih za kompleksno rekonstrukcijo.
Nadzorni svet lahko ob vsakem razpisu določi še druge kriterije glede na namen stanovanjskega posojila, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog.
Za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od roditeljev ni star več kot 35 let. Enako se upoštevajo tudi enoroditeljske družine.
Za družino z večjim številom otrok se šteje družina, v kateri so najmanj trije otroci.
Za družino z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v kateri je zaposlen samo upravičenec.
Za mlade upravičence se štejejo samske osebe in mladi pari brez otrok, mlajši od 35 let.
Pri invalidnosti upravičenca ali člana njegove družine se upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljeno s sklepom ali odločbo ZPIZ. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem in telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.
Za daljšo delovno dobo se šteje najmanj 1/3 delovne dobe, potrebne za redno upokojitev.
Za daljše bivanje v Mestni občini Ljubljana se šteje najmanj 10 let stalnega bivanja na tem območju.
Za razširjeno družino se šteje družina, v kateri živijo v eni stanovanjski enoti tri generacije ožjih družinskih članov upravičenca.
V objavi javnega razpisa za dodelitev stanovanjskih posojil se natančno navede pogoje in kriterije, vrednotenje posameznega pogoja oziroma kriterija ter pomen kriterijev, ki bodo uporabljeni pri ocenjevanju vlog upravičencev.
V. NAČIN DODELJEVANJA STANOVANJSKIH POSOJIL
6. člen
Stanovanjska posojila se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki se javno objavi.
Razpisi za posamezne namene porabe so praviloma ločeni in so lahko:
– odprti javni razpis, ki se zaključi s porabo razpisanih sredstev oziroma z iztekom razpisnega roka,
– zaprti javni razpis, pri katerem se oblikuje prednostni vrstni red upravičencev.
7. člen
Objava javnega razpisa vsebuje zlasti:
– namen, za katerega se dodelijo stanovanjska posojila,
– višino sredstev, namenjenih za stanovanjska posojila v skupnem znesku,
– pogoje in kriterije za dodelitev stanovanjskega posojila,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v vlogi,
– ceno za m2 stanovanjske površine, ki se uporablja kot osnova za izračun višine stanovanjskega posojila,
– standarde stanovanjske površine (površina stanovanja), do katere se odobri stanovanjsko posojilo, kadar je višina posojila odvisna od velikosti stanovanjske površine glede na število družinskih članov,
– najvišjo možno višino odobrenega stanovanjskega posojila posameznemu upravičencu,
– obrestno mero za odobreno stanovanjsko posojilo,
– dobo odplačevanja odobrenega stanovanjskega posojila (najdaljšo in najkrajšo),
– porabo, rok črpanja in način odplačevanja odobrenega stanovanjskega posojila,
– način zavarovanja odobrenega stanovanjskega posojila,
– kraj in način zbiranja vlog,
– rok zbiranja vlog s prilogami,
– priloge, ki jih morajo upravičenci priložiti vlogi,
– rok, v katerem bodo razdeljena stanovanjska posojila,
– drugo.
8. člen
Vloga za dodelitev stanovanjskega posojila se praviloma izroči pristojni službi razpisnika ali se pošlje priporočeno po pošti.
Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati vse, kar je treba, da se lahko obravnava.
V primeru nepopolne vloge razpisnik o tem obvesti upravičenca in ga pozove k dopolnitvi le-te. Upravičenci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v roku 8 dni po vročitvi obvestila, sicer se vloge obravnavajo kot nepopolne in se kot take zavržejo.
Prav tako se zavržejo prepozno prispele vloge, to je pri odprtem razpisu vloge, ki jih prejme razpisnik po porabi razpisanih sredstev oziroma po izteku razpisnega roka, pri zaprtem razpisu pa po zaključku razpisa.
9. člen
Predlog dodelitve stanovanjskih posojil sestavi posebna petčlanska komisija, ki jo imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana. O dodelitvi posojila posameznemu upravičencu odloči direktor JSS MOL z odločbo v roku:
– 90 dni od vložitve popolne vloge pri odprtem javnem razpisu,
– 90 dni od zaključka razpisa pri zaprtem javnem razpisu.
Razpisnik v roku in na način, ki je določen z razpisom, obvesti vse upravičence o izidu razpisa.
10. člen
Če se posamezen upravičenec ne strinja z odločbo o zaprošenem posojilu, se lahko v roku 15 dni po prejemu le-te pritoži.
O pritožbi odloči župan Mestne občine Ljubljana.
11. člen
Odobreno stanovanjsko posojilo mora uspeli upravičenec obvezno zavarovati. Posojilo lahko zavaruje pri pooblaščeni zavarovalnici, s poroki ali na druge načine. Stroške zavarovanja posojila krije posojilojemalec.
12. člen
Če posojilojemalec porabi posojilo nenamensko ali je v vlogi za dodelitev posojila navajal neresnične podatke, mora posojilo v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna nenamenska posojila.
Posojilojemalec sme kreditirano stanovanjsko enoto, za katero je dobil posojilo, odtujiti pred poplačilom celotnega dolga samo s soglasjem razpisnika.
VI. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0603-4392/03-5/05
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
Direktorica JSS MOL
Jožka Hegler l. r.

AAA Zlata odličnost