Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003

Kazalo

2273. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Sevnica, stran 5462.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 36/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 5. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o območjih predkupne pravice Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom Občina Sevnica določa območja predkupne pravice Občine Sevnica (v nadaljevanju: občina) kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na celotnem območju poselitve v občini in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij v občini.
2. člen
Za območja poselitve v prehodnem obdobju se do sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega reda Občine Sevnica štejejo ureditvena območja naselij, ki so opredeljena v veljavnih prostorskih aktih:
– srednjeročni družbeni plan občine Sevnica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 – spremembe in dopolnitve in Uradni list RS, št. 20/94 – spremembe in dopolnitve),
– dolgoročni plan občine Sevnica za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 – spremembe in dopolnitve in Uradni list RS, št. 20/94 – spremembe in dopolnitve),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sevnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Sevnica za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 36/02),
– stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij oziroma gradbene parcele, na katerih stojijo legalno zgrajeni objekti.
Za gradbene parcele se do sprejetja prostorskega reda štejejo vsa zazidana in nezazidana stavbna zemljišča iz veljavnega prostorskega plana občine.
3. člen
Območje predkupne pravice mora biti določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru. Za poselitveno območje je meja razvidna iz veljavnih prostorskih aktov navedenih v 2. členu tega odloka v natančnosti DKN 1:5000. Za obstoječa in predvidena infrastrukturna omrežja pa je za določitev trase potreben parcelacijski načrt kot sestavni del urbanističnega dela projekta oziroma gradbenega dovoljenja.
4. člen
Občina v skladu z 88. členom zakona o urejanju prostora lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah iz 1. člena tega odloka za naslednje namene:
– gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– gradnjo objektov za potrebe zdravstva, vzgoje, šolstva, športa, kulture, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva;
– gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj,
– rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov na objektih iz prvih treh točk tega odstavka,
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje in zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi objekti.
5. člen
Poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij se lahko spreminjajo s spreminjanjem občinskih prostorskih aktov po postopkih, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.
6. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na vpogled na oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0009/2003
Sevnica, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost