Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003

Kazalo

2272. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 5456.

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 3. redni seji dne 26. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradnilist RS, št. 70/94), ki jih je izdelal AR Projekt d.o.o., v projektu številka ZN 25/01, februarja 2003.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del, ki sta sestavni dela tega odloka:
A)  TEKSTUALNI DEL
1.  Upoštevana zakonodaja in predpisi
2.  Uvodni del
3.  Analiza ustvarjenih razmer
4.  Ureditvena situacija
5.  Urbanistično arhitektonski pogoji
6.  Komunalna infrastruktura
7.  Varstvo naravne in kulturne dediščine
8.  Vodnogospodarske ureditve
9.  Omejitve in pogoji glede varovanja in zaščite okolja
10.  Načrt gradbenih parcel
11.  Etape izvajanja
12.  Obveznosti investitorjev in izvajalcev
13.  Ostali pogoji
14.  Pogoji pristojnih organov in organizacij
15.  Soglasja pristojnih organov in organizacij
 
B)  ODLOK
 
C)  GRAFIČNI DEL
U1  Izsek iz planskega akta          M 1: 5000
U2  Katastrski načrt             M 1: 1000
U3  Geodetska podloga             M 1: 1000
U4  Arhitekturna situacija          M 1: 1000
U5  Prerez A-A                 M 1: 500
U6  Geodetska zazidalna situacija       M 1: 1000
U7  Situacija komunalne infrastrukture    M 1: 1000
U8  Situacija energetske
   in telekomunikacijske infrastrukture    M1: 1000
II. OBMOČJE UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
Meja območja sprememb in dopolnitev ZN industrijske cone poteka po naslednjih parcelah:
k.o. Šmarje: 883/2d, 146/3d, 146/2, 146/1, 145/1, 145/2, 4, 2, 1, 871/4d, 886, 14/4, 875/5d, 875/6d, 875/7d, 875/8d, 875/9d, 15/10d.
k.o. Sevnica: 1522/6d, 344/2d, 344/3d, 344/4d, 343/5d, 343/2d, 343/1d, 340d, 1521/3, 1521/10d, 1520/37d, 1494/4d, 1521/2, 1521/14d, 1521/7d, 1521/15d, 1520/1d, 284/1, 1494/3, 1494/1, 1522/4. (d-pomeni delno)
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je razdeljeno na več ožjih zazidalnih območij:
– I. industrijsko območje Tanin d.d.,
– II. obstoječe stanovanjsko območje,
– III. območje Dinos,
– IV. rezervirano območje (poslovno-stanovanjsko območje),
– V. območje obrti in servisnih dejavnosti,
– VI. proizvodno območje Preis d.o.o.,
– VII. trgovsko območje Mercator Dolenjska d.d.,
– VIII. proizvodno območje Stilles d.d.,
– IX. območje črpališča pitne vode,
– X. poslovno območje Elektro Celje d.d., PE Krško, Območje Sevnica,
– XI. sprememba obstoječega stanovanjskega območja v poslovno območje.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
5. člen
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so pod predpisanimi pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja objektov za proizvodno, obrtno, servisno, storitveno ter gostinsko dejavnost,
– gradnja stanovanjskih, pomožnih in poslovno-stanovanjskih objektov,
– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomestna gradnja,
– gradnja parkirišč za tovorna in osebna vozila,
– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov in naprav,
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije,
– rušitve,
– spremembe namembnosti objektov,
– tekoča vzdrževalna dela,
– gradnja opornih zidov in ograj,
– posegi za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja.
Razporeditev in namembnost objektov in odprtih prostorov.
6. člen
I. Industrijsko območje Tanin d.d.
Na industrijskem območju je dovoljena gradnja objektov za kemijsko, lesno in ostalo dejavnost. Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij, rekonstrukcij, dozidav, rušitev, nadomestnih gradenj objektov in sprememb namembnosti obstoječih objektov.
Na zahodni strani objektov je predviden začasni nasip za obrambo tovarne pred visokimi vodami reke Save. Po izgradnji nasipa ob reki Savi se obstoječi začasni nasip odstrani.
Med začasnim obrambnim nasipom in predvideno obvoznico je predviden retenzijski bazen za zaledne vode.
Na vzhodni strani industrijskega kompleksa se obstoječa stanovanjska hiša št. 32 in gospodarski objekt poruši. Na tem delu kompleksa je predvidena gradnja novih proizvodno-skladiščnih objektov.
Obstoječi cestni priključek javne poti JP 872333 Savska cesta – Za žago na lokalno zbirno cesto LZ 373070 Šmarje (nadvoz)-Stilles se ohrani. Del javne poti JP 872333 Savska cesta – Za žago, ki poteka čez tovarniško območje, se uporablja kot interni dovoziroma Predvidena je izvedba novega cestnega priključka s predvidene obvoznice. Obstoječi industrijski tir se ohranja.
Ob severni meji industrijskega območja Tanin d.d. je predvidena zasaditev avtohtonega drevja kot zelene bariere med obravnavanim in stanovanjskim območjem.
7. člen
II. Obstoječe stanovanjsko območje
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij, rekonstrukcij, sprememb namembnosti stanovanjskih in gospodarskih objektov v poslovno-stanovanjske z možnostjo opravljanja manjših nemotečih dejavnosti, rušitev in nadomestnih gradenj objektov.
Obstoječa javna pot JP 872334 Hermanova cesta se podaljša do predvidene obvoznice.
Med obstoječim stanovanjskim območjem in območjem Dinos ter ob severnem obodu stanovanjske pozidave je predvidena ureditev zelene bariere z zasaditvijo avtohtonega drevja.
8. člen
III. Območje Dinos
Lokacija Dinosa je neprimerna, vizualno izpostavljena. Predvidena je izselitev omenjenega območja v cono za komunalne dejavnosti na Logu ob centralni čistilni napravi.
9. člen
IV. Rezervirano območje (poslovno-stanovanjsko območje)
Območje je namenjeno gradnji poslovno-stanovanjskih objektov po izselitvi Dinosa. To območje pozidave se bo reševalno z razširjenim izrisom iz zazidalnega načrta.
Načrtovani objekti v rezerviranem območju zazidalnega načrta morajo upoštevati obstoječe gradbene linije, urbanistične, krajinske in arhitektonske značilnosti stanovanjskega območja. Načrtovani objekti morajo biti tlorisno podolgovate oblike, višinsko in s smerjo slemena usklajeni z obstoječo pozidavo. Strehe morajo biti dvokapnice z naklonom 30 od 40°, z možnostjo izvedbe frčad in čopov ter kritino opečne barve. Fasada objektov je členjena, svetle barve s kombinacijo lesenih elementov temno rjave barve.
10. člen
V. Območje obrti in servisnih dejavnosti
Območje je namenjeno obrtno-servisni dejavnosti.
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij, rekonstrukcij, dozidav, rušitev, nadomestnih gradenj objektov in sprememb namembnosti obstoječih objektov.
Predvidena je zapolnitev območja z novimi objekti za obrtno servisno dejavnost. Na tem območju je predvidena rušitev treh dotrajanih stanovanjskih objektov Savska cesta št. 25, 26 in 27 s pripadajočimi pomožnimi objekti.
Predvidena je rekonstrukcija dela obstoječe javne poti JP 872333 Savska cesta – Za žago. Na južni strani rekonstruirane javne poti na mestu obstoječih objektov, ki se porušijo je predvidena gradnja treh novih objektov za poslovno dejavnost. Obstoječa asfaltirana cesta, ki je zgrajena med nekdanjim objektom Lesokov in Rafaelom d.o.o. se podaljša do predvidene obvoznice.
Na zahodni strani omenjene ceste je predvidena dozidava obstoječega objekta, gradnja treh novih objektov, parkirišče za avtobuse, tovorna in osebna vozila. Načrtovani objekti na območju parkirišča lahko imajo naslednji program: servis osebnih in tovornih vozil, avtosalon, kleparska in avtoličarska delavnica, pralnica vozil, restavracija, bar in prenočišča.
Predvidena je izvedba 22 parkirišč za tovorna vozila in avtobuse. Parkirišča za tovorna vozila bodo v asfaltni izvedbi dolžine 18 m, širina 4 m.
Na vzhodni strani parkirišča za tovorna vozila in avtobuse je predvideno skladišče lesa in sortirnica že ločeno zbranih odpadkov. Sortirnica bo ograjena z žično ograjo.
Na območju skladišča lesa je dovoljena gradnja objektov za obrtno servisno dejavnost ko bo znan program. Obstoječi industrijski tir se po potrebi podaljša do skladišča lesa. Načrtovani objekti in gradbene parcele se bodo reševali z izrisom iz sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Pri načrtovanju objektov upoštevati obstoječe gradbene linije, urbanistične, krajinske in arhitektonske značilnosti območja, višinsko prilagojeni obstoječi pozidavi, da so smeri slemena, strehe in nakloni usklajeni z obstoječo pozidavo.
Predvidena je izvedba novega cestnega priključka s predvidene obvoznice na območje skladišča lesa. Omenjeni priključek z dovozno cesto bo skupen za območje skladišča lesa, proizvodnega območja Preis d.o.o. in trgovskega območja Mercator Dolenjska d.d.
Obstoječa cesta ob industrijskem tiru za Preis d.o.o. se asfaltira.
Na obravnavanem ožjem zazidalnem območju se v sklopu gradbene parcele novih objektov uredijo parkirišča za osebna vozila strank in za zaposlene.
Novi objekti so podolgovate tlorisne zasnove. Maksimalni vertikalni gabariti objektov so pritličje + nadstropje + izkoriščeno podstrešje, oziroma se prilagajajo višini sosednjih objektov.
11. člen
VI. Proizvodno območje Preis d.o.o.
Na obravnavanem območju je dovoljena gradnja objektov, ki se potrebni za nemoteno proizvodnjo kovinskih rezervoarjev, cistern in kontejnerjev.
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij, rekonstrukcij, dozidav, rušitev, nadomestnih gradenj objektov in sprememb namembnosti obstoječih objektov.
12. člen
VII. Trgovsko območje Mercator Dolenjska d.d.
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij, rekonstrukcij, dozidav, rušitev, nadomestnih gradenj objektov in sprememb namembnosti obstoječih objektov.
Predvidena je ureditev večjega nakupovalnega centra s prodajnimi oddelki živil, pohištva in tehnike z manipulativnimi površinami in parkirišči.
Načrtovani posegi so znotraj območja Mercator Dolenjska d.d., objekti bodo definirani v izrisu iz sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, ko bo znan program. Pri načrtovanju objektov je upoštevati obstoječe gradbene linije, urbanistične, krajinske in arhitektonske značilnosti trgovskega območja. Načrtovani objekti morajo biti višinsko prilagojeni obstoječi pozidavi, ter s smerjo slemena, strehe in nakloni usklajeni z obstoječo pozidavo.
13. člen
VIII. Proizvodno območje Stilles d.d.
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij, rekonstrukcij, dozidav, rušitev, nadomestnih gradenj objektov in sprememb namembnosti obstoječih objektov.
V sklopu obstoječega kompleksa je predvidena izgradnja poslovno-prodajnega centra na mestu obstoječih objektov, ki se porušijo pred pričetkom gradnje novega objekta.
Načrtovani posegi so znotraj območja Stilles d.d., objekti bodo definirani v izrisu iz sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ko bo znan program. Pri načrtovanju objektov je upoštevati obstoječe gradbene linije, urbanistične, krajinske in arhitektonske značilnosti območja, višinsko prilagojeni obstoječi pozidavi, ter s smerjo slemena, strehe in nakloni usklajeni z obstoječo pozidavo.
14. člen
IX. Območje črpališča pitne vode
Območje je ograjeno z žično ograjo in je z odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87, Uradni list RS, št. 16/91) varovano območje.
15. člen
X. Poslovno območje Elektro Celje d.d., PE Krško, območje Sevnica
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij, rekonstrukcij, dozidav, rušitev, nadomestnih gradenj objektov in sprememb namembnosti obstoječih objektov.
16. člen
XI. Sprememba obstoječega stanovanjskega območja v poslovno območje
V skladu z veljavnim zazidalnim načrtom je predvidena izselitev obstoječih stanovanjskih hiš, oziroma sprememba namembnosti le-teh v poslovne prostore.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
Splošni pogoji za prenovo grajene strukture
17. člen
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor ter ureditvi tehnoloških in ostalih spremljajočih objektov je potrebno upoštevati morfološke in krajinske značilnosti ter vizualno izpostavljenost v prostoru.
Urbanistično – arhitektonski pogoji
18. člen
Horizontalni in vertikalni gabariti
Gabariti novih objektov morajo biti usklajeni z obstoječimi. Rekonstrukcije in dozidave proizvodnih objektov morajo težiti k uskladitvi višine in horizontalnih tlorisov obstoječih objektov. Predvideni objekti se gradijo maksimalne višine pritličje + nadstropje + podstrešje.
19. člen
Strehe in kritina
Strehe so simetrične dvokapnice naklona 30–40°. Pri proizvodnih in pomožnih objektih so dovoljene ravne, enokapne in dvokapne strehe s svetlobnimi trakovi, nizkega naklona. Pri nizkih naklonih je lahko streha skrita za masko.
Pri strehah večjega naklona je kritina opečne barve, pri nizkih naklonih je kritina lahka pločevina rdeče barve.
Na strehah v stanovanjskem območju je možna izvedba frčad za osvetlitev podstrešij.
20. člen
Fasade
Fasada objektov so svetlejših tonov, dovoljene so barvne kombinacije.
Na stanovanjskem in rezerviranem območju za poslovno-stanovanjske objekte je potrebno oblikovanje fasad prilagoditi značilnostim klasične lokalne arhitekture.
21. člen
Glavni dostopi
Dovozi do gradbenih parcel so urejeni s predvidenih oziroma obstoječih prometnih površin. Glavni vhodi v objekte so na daljši stranici objekta, razen objektov pri katerem tehnološki načrt zahteva drugače.
22. člen
Gradbene parcele
Gradbene parcele je možno združevati glede na posamezne programe ali tudi deliti pod pogojem, da ima stavbišče tolikšno funkcionalno zemljišče, da je omogočena nemotena raba in vzdrževanje objekta.
Gradbene parcele za nove objekte so določene v grafičnem delu U4. Za obstoječe objekte se gradbene parcele določijo v postopku izrisa.
Predvideni odmik objektov od parcelne meje je 4 m, dovoljeni so manjši odmiki v soglasju lastnika sosednjega zemljišča ter ob upoštevanju sanitarno – tehničnih, varstvenih, požarno-varstvenih in obrambnih predpisov.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
23. člen
Prometno omrežje
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je predvidena izvedba obvoznice, rekonstrukcija obstoječe lokalne zbirne ceste, javne kategorizirane in nekategorizirane poti, dograditev prometne povezave obvoznica – lokalna zbirna cesta in gradnja prometnih povezav posameznih ožjih zazidalnih območji – obvoznica.
Predvideni cestni priključki do posameznih gradbenih parcel morajo biti prilagojeni niveleti obstoječih prometnic.
Cestni priključki in promet na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta morajo biti označeni z vertikalno in talno prometno signalizacijo.
24. člen
Obvoznica
Obvoznica je predvidena po levobrežnem savskem nasipu. Predvidena obvoznica se komunikacijsko naveže na severni strani na regionalno cesto R2-424, odsek 1166 Boštanj-Planina pri obstoječem nadvozu železniške proge Zidani most – Dobova. Pred priključkom na regionalno cesto je predvidena izgradnja nadvoza nad železniško progo Sevnica-Trebnje. Obvoznica bo v asfaltni izvedbi širine vozišča 6 m. Ob desnem voznem pasu obvoznice, gledano v smeri juga je predvidena gradnja kolesarske steze, širine 2,70 m.
Zaradi komunikacijske navezave obvoznice in kolesarskega prometa na križišče regionalne ceste R2-424/1166, je potrebno v skladu z veljavnimi tehničnimi normativi in predpisi preveriti prometne tokove na obravnavanem križišču, kar bo predmet druge projektne dokumentacije.
25. člen
Lokalna zbirna cesta LZ 373070 Šmarje (nadvoz) – Stilles
Predvidena je rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste. Ob vozišču bo zgrajen enostranski pločnik širine 1–1,50 m.
Pločniki morajo biti projektirani v skladu s pravilnikom o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir (Uradni list RS, št. 48/87).
Na pločniku ne sme biti ovir (svetilke javne razsvetljave, koši za smeti, vertikalna prometna signalizacija) zaradi zimske manipulacije ob pluženju ulic in pločnikov.
26. člen
Javne poti
Obstoječa asfaltirana javna pot JP 872334 Hermanova cesta se podaljša v dolžini ca. 80 m do predvidene obvoznice. Cesta bo v asfaltni izvedbi širine vozišča 5,50 m.
Na območju obrti in servisni dejavnosti je predvidena rekonstrukcija dela obstoječe javne poti JP 872333 Savska cesta – Za žago. Javna pot bo v asfaltni izvedbi širine vozišča 5 m.
Del javne poti JP 872333 Savska cesta – Za žago, ki poteka čez industrijsko območje Tanin d.d., se preuredi kot interni dovoz za potrebe tovarne.
27. člen
Ostale nekategorizirane ceste
To so prometne povezave med lokalno zbirno cesto LZ 373070 (Savska cesta) in obvoznico, ki so locirane v obrtno-servisnem območju.
Obstoječa asfaltirana cesta, ki je zgrajena med nekdanjim Lesokovom in Rafaelom d.o.o. se podaljša v dolžini 170 m do predvidene obvoznice.
Na skrajnem južnem delu obrtno-servisnega območja je predvidena izvedba prometne povezave obvoznica – proizvodno območje Preis d.o.o. in trgovsko območje Mercator – Dolenjska d.d. Obstoječa cesta ob industrijskem tiru za Preis d.o.o. se asfaltira.
Nekategorizirane ceste bodo urejene v asfaltni izvedbi s širina vozišča min. 5,50 m.
28. člen
Parkirišča
V sklopu gradbene parcele je obvezna izvedba parkirišč za osebna vozila strank in za zaposlene. Število parkirnih mest se načrtuje skladno z veljavnimi predpisi in dejavnostjo. Parkirišča se uredijo v asfaltni izvedbi ali tlakujejo.
29. člen
Vodovodno omrežje
Predvidena je izvedba novega vodovoda PEHD Ø 125 v dolžini ca. 350 m. Trasa vodovoda poteka od obstoječega vodovoda DUCTIL Ø 200 na območju Stillesa d.d. in naprej poteka ob lokalni zbirni cesti do industrijskega tira za Preis d.o.o., kjer se naveže na obstoječe vodovodno omrežje.
Na območju Preis d.o.o. je predvidena izvedba novega vodovoda PEHD Ø 110 v dolžini ca. 210 m. Na predvideni vodovod se postavijo nadzemni hidranti.
Na območju obrtno servisne dejavnosti je predvidena gradnja novega vodovoda PEHD Ø 125 v dolžini ca. 210 m in PEHD Ø 90 v dolžini ca. 240m. Na predvideni vodovod se postavijo novi hidranti tako, da je požarna varnost območja zagotovljena.
Predvideni objekti na območju zazidalnega načrta se priključujejo na novo vodovodno omrežje preko internih priključkov in vodomerov po navodilih upravljavca vodovoda Komunale Sevnica.
30. člen
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je zgrajeno kanalizacijsko omrežje v mešanem sistemu.
Do izgradnje čistilne naprave Log in zbirnega kanala se fekalne vode na obravnavanem območju vodijo preko predvidenih pretočnih greznic v reko Savo.
Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je predvidena gradnja zbirnega kanala do čistilne naprave na Logu. Trasa se prične na severnem delu zazidalnega načrta pri železniški progi Sevnica–Trebnje, nato poteka proti jugu po retenzijskem območju in industrijskem območju Tanin. Naprej trasa poteka sredi obrtno-servisnega območja ter ob robu območja Preis d.o.o., nato pa po trgovskem območju Mercator Dolenjska d.d. in se pri peš mostu čez Savo približa trasi obvoznice, ter delno poteka po sami obvoznici. Na območju Stilles d.d. trasa kanalizacija poteka vzporedno z obvoznico do konca zazidalnega območja. V industrijskem območju Tanin d.d. ob javni poti JP 872333 se na omenjeni zbirni kanal priključi predvideni zbirni kanal DN 300, ki je predviden za zbiranje odpadnih vod vzdolž potoka Sevnične.
Predvideni tlačni vod z območja Boštanj se priključi na zbirni kanal ob peš mostu čez Savo.
Pred priključkom obstoječe sekundarne kanalizacije na predvideni zbirni kanal se na sekundarnih kanalih zgradijo razbremenilniki in zadrževalni bazeni meteornih voda.
Do izgradnje čistilne naprave in zbirnega kanala se onesnažene meteorne vode iz utrjenih asfaltiranih površin vodijo preko lovilca olj in goriva v reko Savo.
Na območju obrti in servisni dejavnosti je predvidena izgradnja nove sekundarne kanalizacije v dolžini ca. 350 m. Predvideni sekundarni kanal se v industrijskem območju Tanin d.d. priključi na glavni kolektor.
31. člen
Električno omrežje
Napajanje območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z električno energijo je možno preko obstoječih transformatorskih postaj.
Po študiji analize dolgoročnega razvoja napajalnega in razdelilnega omrežja Sevnica je potrebno položiti visokonapetostne 20kV kable med mostom čez reko Savo in Tp 20/0,4 kV Tanin, med TP 20/0,4kV Tanin in TP 20/0,4kV Kopitarna, med TP 20/0,4kV Tanin in TP 20/0,4kV Sevnica Žaga ter visokonapetostni kablovod 20kV, ki bo potekal preko mostu za pešce, ob predvideni obvoznici nato preko območja Stilles ob Savski cesti in naprej proti TP 20/0,4kV Žigerski Vrh.
Predvideni objekti (novogradnje ali nadomestne gradnje) se preskrbujejo z električno energijo iz nizkonapetostnega omrežja, ki se zgradi v zemeljski izvedbi – kablovodi.
Predvidena je električna razsvetljava vseh cest in parkirišča za tovorna vozila.
Lokacija novega objekta v območju obrti in servisne dejavnosti posega v obstoječo traso 20kV kablovoda, zato je predvidena prestavitev dela trase ob javni poti JP 872333.
32. člen
Telefonsko omrežje
Obstoječe telefonsko omrežje je na obravnavanem območju polno zasedeno.
Predvidena je izgradnja štiricevne kabelske kanalizacije od kabelskega jaška ob potoku Sevnična na industrijskem območju Tanin d.d. Trasa kabelske kanalizacije poteka vzporedno z obstoječo zbirno lokalno cesto (Savska cesta) v dolžini ca. 100 m, kjer trasa kabelske kanalizacije zavije proti jugu med industrijskim območjem Tanin d.d. in območjem obrti in servisne dejavnosti do načrtovanih objektov, kjer se trasa kabelske kanalizacije konča.
Dolžina trase kabelske kanalizacije bo ca. 470 m. Od predvidene kabelske kanalizacije do posameznih objektov je predvidena izgradnja dvocevne kabelske kanalizacije.
33. člen
CATV omrežje
Na območju zazidalnega načrta je predvidena izgradnja CATV omrežja.
Trasa CATV omrežja je predvidena v stanovanjskem območju (II), v trgovskem območju Mercator Dolenjska d.d. (VII), v proizvodnem območju Stilles d.d. (VIII) in v poslovnem območju (XI).
Za potrebe obstoječega stanovanjskega območja (II), trasa CATV omrežja poteka v večjem delu ob trasi telefonskega omrežja. Za potrebe VII, VIII in XI območja trasa CATV omrežja poteka v večjem delu ob vozišču obstoječih prometnih površinah.
Dolžina trase CATV omrežja bo ca. 1100 m. Od predvidene trase CATV omrežja do posameznih objektov je predvidena izgradnja hišnega priključka.
34. člen
Plinovodno omrežje
Preko obravnavanega območja poteka plinovod P 4321, MRP Sevnica – MRP Stilles premera 250 mm, tlak 3 bara in plinovod 42311, MRP Stilles – MRP Lisca (premer 200 mm, tlak 1 bar. Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pri peš mostu čez Savo stoji zgrajena MRP Stilles. Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je predviden plinovod vključno z MRP do Tanina in Kopitarne za kar je bil izdelan lokacijski načrt. Zaradi načrtovanih objektov v območju zazidalnega načrta je prišlo do manjšega odmika trase primarnega omrežja zemeljskega plina od trase v veljavnem lokacijskem načrtu. V 20. členu veljavnega odloka o lokacijskem načrtu za primarno omrežje zemeljskega plina Sevnica (Uradni list RS, št. 8/91) so dopustna odstopanja od trase določene v omenjenem prostorsko izvedbenem aktu.
Pri gradnji novih objektov je upoštevati minimalne odmike od plinovoda oziroma nezazidljivi pas 2x1 m (plinovod P42311), 2x5 m (plinovod P4231).
Na območju Stillesa, Mercatorja in Preisa je evidentirano nizkotlačno plinovodno omrežje.
V skladu z veljavnim odlokom o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 54/92 in 41/93) se obstoječi in predvideni objekti priključijo na javno plinovodno omrežje v skladu s pogoji in soglasjem upravljalca.
35. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke se namestijo zabojniki in odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Sevnica.
36. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno iz kotlovnic na lesno biomaso, trda goriva, s kurilnim oljem in na plin. Dovoljena je postavitev plinskih rezervoarjev po pogojih distributerja.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
37. člen
Hrup
Raven hrupa mora v območju zazidalnega načrta ostati v mejah dovoljenega.
Obravnavano območje spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnost.
Mejne vrednosti ravni hrupa so za dan 60dB(A) in za noč 50dB(A), kritične pa so za dan 69dB(A)in za noč 59dB(A).
38. člen
Požarno varstvo
Za zagotovitev požarne varnosti se dogradi obstoječe hidrantno omrežje.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti varnostnega odmika, se izvede s protipožarnimi zidovi brez odprtin ali protipožarnimi vrati, ter z obdelavo prostora z negorljivimi materiali.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen neposredno do objekta po intervencijskih poteh.
V ta namen je potrebno zagotoviti ustrezne radije krivin za nemoten promet intervencijskih vozil.
Lokacija hidrantov je prikazana na Situaciji komunalne infrastruktur št. U7.
39. člen
Varstvo voda
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema,
– priključitvijo vseh “proizvajalcev odpadnih voda” na kanalizacijski sistem,
– izgradnjo čistilne naprave na Logu.
Onesnažene meteorne vode se vodijo po kanalizaciji v čistilno napravo, neonesnažene meteorne vode se smejo izpuščati v reko Savo preko razbremenilnega kanala.
Dejavnosti, pri katerih se pojavlja tehnološka voda, morajo imeti lastni sistem čiščenja z izpustom vode preko kontrolnega jaška v kanalizacijo. Investitor mora pridobiti predhodno mnenje upravljavca in urediti odvod skladno z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
Za posege na vodno zemljišče mora investitor v skladu z zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) pridobiti ustrezno dovoljenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Ob uporabi kurilnega olja za ogrevanje prostorov, mora biti cisterna za shrambo dvoplaščna, opremljena z vsemi potrebnimi kontrolnimi napravami ali enoplaščna vgrajena v poseben prostor v objektu, ki mora biti izdelan kot lovilna posoda.
Platoje, kjer je možno neposredno razlitje olja ali maščob se izvede iz vodotesnega in olje nepropustnega betona.
Do izgradnje čistilne naprave Log in zbirnega kanala se fekalne vode na obravnavanem območju vodijo preko predvidenih pretočnih greznic v reko Savo, onesnažene meteorne vode s parkirišča in manipulativnih utrjenih površin pa se preko lovilca olja in goriva vodijo v obstoječi vodotok.
40. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
VII. TOLERANCE
41. člen
Načrtovani posegi v območju (situacija U6 Geodetska zazidalna situacija) lahko odstopajo v povečanje ali pomanjšanje 15%.
Tolerance pri izvedbi komunalne infrastrukture so dopustne v takih mejah, da ne povzročajo spremembo koncepta ureditve in sprememb lokacij predvidenih objektov in drugih predpisanih ureditev.
Spremembe navedenih toleranc so možne z izrisom iz sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi strokovne utemeljitve in preverbe.
VIII. ETAPE IZVAJANJA
42. člen
V prvi fazi je potrebna izgradnja komunalne infrastrukture, predvsem kanalizacije, rekonstrukcija in izgradnja novih prometnic. Komunalna ureditev posameznih ožjih zazidalnih območij je možna fazno oziroma vzporedno z izgradnjo in ureditvijo novih objektov.
Pred izvedbo komunikacijske navezave obvoznice in kolesarskega prometa na križišče regionalne ceste R2-424/1166 se v skladu z veljavnimi tehničnimi normativi in predpisi izdela projektna dokumentacija za omenjeno križišče.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
43. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte gradbišča, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Sevnica.
45. člen
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izvaja pristojni inšpektorat Republike Slovenije.
46. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenja pridobiti lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa za urejanje prostora Občine Sevnica. Po pogojih iz lokacijske informacije se predvideni objekti v projektni dokumentaciji urbanistično in gradbeno projektirajo skladno s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0001/2001
Sevnica, dne 26. februarja 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost