Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5923. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 20054.

Na podlagi 180. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 15. člena Statuta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet občine Sveta Ana na svoji 8. redni seji, dne 17. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 93/99) se spremeni 4. člen, tako da se glasi:
»Za zazidana stavbna zemljišča po tem členu se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem in javna parkirišča trajnejšega značaja, za katere se plačuje parkirnina ali najemnina, tržnice na javnih površinah,za katere se plačuje najemnina, kampi, teniška igrišča, hipodromi, odprti bazeni in kopališča, peskokopi, glinokopi, površine na katerih so zgrajeni daljnovodi za proizvodnjo in distribucijo električne energije, telekomunikacijska omrežja, avtocesta, površine dejavnosti ob avtocesti, odlagališča odpadkov ter vsi ostali infrastrukturni objekti in površine, ki služijo za opravljanje poslovnih dejavnosti in ki po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS,št. 110/02) niso objekti gospodarske javne infrastrukture.«
2. člen
Spremeni se 13. člen odloka, tako da se glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Nadomestilo za nepozidano stavbo zemljišče se ne odmerja, če je površina zemljišča manjša od 400 m2 in na njemu ni mogoče postaviti samostojnega objekta.«
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne z 1.januarjem 2004.
Št. 42306-00004/2003
Sveta Ana, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost