Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5922. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004, stran 20052.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalnih samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02 ) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 8. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1.člen
S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURE POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
   A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------
  Skupina/Podskupina               Znesek v tisoč SIT
---------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             281.962
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  110.170
70 DAVČNI PRIHODKI                      78.676
  700 Davki na dohodek in dobiček              52.184
  703 Davki na premoženje                  11.386
  704 Domači davki na blago in storitve           15.106
  706 Drugi davki                        –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                     31.494
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od
  premoženja                         3.863
  711 Takse in pristojbine                  1.175
  712 Denarne kazni                      201
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         15.265
  714 Drugi nedavčni prihodki                10.990
72 KAPITALSKI PRIHODKI                       –
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           –
  721 Prihodki od prodaje zalog                 –
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  nematerialnega premoženja                    –
73 PREJETE DONACIJE
  730 Prejete donacije iz domačih virov             –
  731 Prejete donacije iz tujine                 –
74 TRANSFERNI PRIHODKI                    171.792
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij                 171.792
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               304.372
40 TEKOČI ODHODKI                       76.182
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           15.328
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       2.690
  402 Izdatki za blago in storitve             55.134
  403 Plačila domačih obresti                 530
  409 Rezerve                        2.500
41 TEKOČI TRANSFERI                      89.712
  410 Subvencije                       7.424
  411 Transferi posameznikom in
  gospodinjstvom                       23.346
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in
  ustanovam                          5.369
  413 Drugi tekoči domači transferi             53.573
  414 Tekoči transferi v tujino                 -
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                   109.222
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          109.222
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                  29.256
  430 Investicijski transferi                29.256
 
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            -22.410
 
  B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
  750 Prejeta vračila danih posojil               –
  751 Prodaja kapitalskih deležev                –
  752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
  V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV (440+441+442)                      –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV                         –
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            –
 
  C) RAČUN FINANCIRANJA
 
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE                        29.000
  500 Domače zadolževanje                  29.000
  VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                 6.590
55 ODPLAČILO DOLGA                       6.590
 
IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV
  NA RAČUNIH                           –
  X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.)             22.410
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII.-IX)          22.410
---------------------------------------------------------------------
Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na spletni stani Občine Sveta Ana (varianta: na oglasni deski Občine Sveta Ana).
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa,
2. samoprispevek,
3. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnosti proračuna za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg preseženih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v preteklih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne smejo presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v leto 2005 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 2,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 29,000.000 tolarjev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveta Ana v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-04/2003
Sveta Ana, 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost