Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5949. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko - dopolnitev v letu 2003, stran 20080.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 7. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2003
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev in pravna podlaga)
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (v nadaljevanju: SDPS; Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99, 21/00 in 19/02), ki se nanašajo na območje Občine Vransko so bile sprejete v letu 2000. V vmesnem obdobju so se pojavile številne pobude po spremembi namembnosti zemljišč, tako s strani individualnih lastnikov zemljišč, kot s strani večjih gospodarskih družb.
Pravna podlaga za pripravo SDPS je dana v zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
SDPS se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela usklajene z zakonodajo, ključni so: zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02).
Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. člen
(predmet, programska izhodišča in namen prostorskega akta, ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Predmet SDPS so spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki so nujne zaradi interesov prostorskega razvoja občine, interesov prostorskega razvoja posamičnih nosilcev planiranja in posamičnih lastnikov zemljišč.
S prostorsko zaokroženim in glede na posamične dejavnosti celovitim prostorskim načrtovanjem bo preseženo dosedanje parcialno urejanje prostora, obenem pa bodo podane osnove za ustrezne prostorsko izvedbene akte.
SDPS se bodo nanašale na območje celotne občine, predvsem pa na pobude za zaokrožitev ureditvenih območij:
– razširitev poslovno industrijskega območja ob AC priključku Čeplje,
– ureditveno območje Prekopa, Čeplje in drugih območij.
3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Občina Vransko.
Načrtovalec prostorskega akta bo izbran na podlagi javnega razpisa, ki bo pripravljen v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00).
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Področje kmetijstva;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Sektor za gozdarstvo;
– Zavod za gozdove RS – OE Celje;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - ARSO:
– Sektor za vodno gospodarstvo,
– Sektor za varstvo narave, OE Celje,
– Sektor za varstvo okolja,
– Uprava za rudarstvo;
– Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino;
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - ARSO-Sektor za varstvo okolja;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - URSPP;
– Ministrstvo za promet:
– Direkcija RS za ceste,
– Družba RS za avtoceste,
– Uprava RS za civilno letalstvo;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Urad za energetiko;
– ELES Elektro-Slovenije d.o.o., J.P. za prenos električne energije;
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.;
– Telekom Slovenije PE Celje;
– Javno komunalno podjetje Žalec;
– GEO plin Ljubljana;
– Ministrstvo za gospodarstvo - Področje notranjega trga;
– Ministrstvo za obrambo - Urad za obrambne zadeve;
– Sektor za civilno obrambo.
4. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev plana je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS, (Uradni list RS, št. 4/03),
– regionalni razvojni program Savinjske statistične regije, RRA Celje, 2002,
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 66/99, 21/00 in 19/02),
– posebne strokovne podlage in druge podlage nosilcev planiranja.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V skladu s 30. členom ZureP-1 pripravljalec in načrtovalec poskrbita za strokovno rešitev prostorskih ureditev.
Strokovne podlage s področja poselitve bo pripravil načrtovalec SDPS. Ostale strokovne podlage pripravijo pristojni nosilci urejanja prostora.
6. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Geodetske podlage v digitalni obliki pridobi pripravljavec pri GURS (TK 25, TTN5, PKN5, DOF in DKN).
7. člen
(faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev)
Župan podpiše program priprave. Pripravljalec obvesti nosilce planiranja na državni in lokalni ravni o nameri sprememb in dopolnitev prostorskega akta. Obvestilu je priložen program priprave.
Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podani rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta za namen javne razgrnitve v roku 90 dni od prejema smernic.
Pripravljalec skupaj z načrtovalcem pripravi stališča do pripomb iz javne razgrnitve v roku 15 dni. Pripravljavec in načrtovalec pripravita dopolnjen osnutek prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta; rok je 30 dni.
Pripravljalec predloži dopolnjen osnutek prostorskega akta na MOPE-UPP v oceno skladnosti z obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana. Zraven priloži vlogo za pridobitev sklepa Vlade RS o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskega akta z obveznimi izhodišči državnega prostorskega plana.
Župan posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega planskega akta s sklepom Vlade RS v sprejem občinskemu svetu.
Občinski svet obravnava in sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije so predvidena v proračunu občine Vransko za leto 2003 in 2004.
9. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-03/29-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost