Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5943. Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini Vransko, stran 20078.

Na podlagi 9. in 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščini (v nadaljevanju: ZVKD, Uradni list RS, št. 7/99) in 7. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, je Občinski svet občine Vransko na 7. seji dne 8. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini Vransko
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom ohranjanja materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov, ki so opredeljeni kot dediščina iz 2. člena ZVKD, skrb za njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja se v tem odloku določene nepremičnine kulturne dediščine na območju Občine Vransko razglasijo za etnološke spomenike.
2. člen
Etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine stavb, predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja in dela Slovencev, pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti ter drugih ljudstev na območju Slovenije.
3. člen
Za etnološke spomenike se razglasijo spomeniki na osnovi doslej opravljene inventarizacije nepremične kulturne dediščine v Občini Vransko.
4. člen
Sestavni del tega odloka je elaborat »Strokovne osnove za razglasitev etnoloških spomenikov v Občini Vransko«, št. 02-5703/1-03, NC številka 649/03, ki ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE Celje, v mesecu marcu 2003.
II. RAZGLASITEV
5. člen
Kot etnološki spomeniki se razglasijo:
1. kozolec na domačiji Jeronim 4, ki obsega parcelno št. 247.S, k.o. Jeronim, EŠD številka 15503,
2. kašča na domačiji Ločica pri Vranskem 14, ki obsega parcelno št. 157.S, k.o. Ločica, EŠD številka 15505,
3. kozolec na domačiji Selo pri Vranskem 7, ki obsega parcelno št. 54.S, k.o. Tešova, EŠD številko 15508,
4. kašča na domačiji Brode 4, ki obsega parcelno št. 130.S, k.o. Tešova, EŠD številka 15498,
5. hiša Čeplje 14, ki obsega parcelno št. 504/1, k.o. Prekopa, EŠD številka 15499,
6. kozolec na domačiji Čeplje 18, ki obsega parcelno št. 158/1, k.o. Prekopa, EŠD številka 15501,
7. kašča na domačiji Čeplje 28, ki obsega parcelno št. 116.S del, k.o. Prekopa, EŠD številka 15500,
8. kozolec na domačiji Čeplje 7, ki obsega parcelno št. 86.S, k.o. Prekopa, EŠD številka 15502,
9. kašča na domačiji Ločica pri Vranskem 13, ki obsega parcelno št. 312/1 del, k.o. Ločica, EŠD številka 15504,
10. kozolec na domačiji Ločica pri Vranskem 13, ki obsega parcelno št. 160.S, k.o. Ločica, EŠD številka 15506,
11. kašča na domačiji Prekopa 18, ki obsega parcelno št. 11 del, k.o. Prekopa, EŠD 15507.
6. člen
Natančne oznake razglašenih etnoloških spomenikov, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, režim varstva ter razvojne usmeritve so navedene v strokovnih osnovah iz 4. člena odloka.
Strokovne osnove iz 4. člena odloka hranita Občina Vransko in Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE Celje.
7. člen
Za spomenik in njegovo vplivno območje velja varstveni režim, ki določa varovanje vseh njegovih spomeniško varstvenih lastnosti. Za vsak poseg v spomenik, njegove dele, zemljišče in poseg v vplivnem območju je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
III. NADZOR
Strokovne naloge v zvezi z varstvom etnoloških spomenikov za Občino Vransko opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE Celje.
8. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat za področje kulturne dediščine s svojimi inšpektorji.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Pristojen upravni organ Republike Slovenije Upravne enote Žalec izda lastnikom kulturnih in zgodovinskih spomenikov odločbo o razglasitvi in jih seznani z varstvenim režimom ter opravi vpis kulturnih in zgodovinskih spomenikov v zemljiško knjigo.
10. člen
Na podlagi akta o razglasitvi iz 12. člena ZVKD pristojni organ lokalne skupnosti v 30 dneh od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66/03-03
Vransko, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost