Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2003 z dne 16. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2003 z dne 16. 4. 2003

Kazalo

1712. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2003, stran 4268.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 97. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo 4/99) je Občinski svet občine Vipava na 5. redni seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vipava za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višine proračuna, postopkI izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                         v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2003
----------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           648.680
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 459.915
70  DAVČNI PRIHODKI                   376.765
   700 Davki na dohodek in dobiček           264.778
   703 Davki na premoženje               41.526
   704 Domači davki na blago in storitve        70.461
   706 Drugi davki                      –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  83.150
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                      75.023
   711 Takse in pristojbine               3.914
   712 Denarne kazni                    163
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        200
   714 Drugi nedavčni prihodki              3.850
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 38.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      24.000
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   materialnega premoženja               14.000
73  PREJETE DONACIJE                   3.300
   730 Prejete donacije iz domačih virov          300
   731 Prejete donacije iz tujine            3.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 147.465
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                     147.465
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             751.300
40  TEKOČI ODHODKI                   147.523
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        33.410
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    5.534
   402 Izdatki za blago in storitve          102.889
   403 Plačila domačih obresti
   409 Rezerve                      5.690
41  TEKOČI TRANSFERI                  270.015
   410 Subvencije                    5.500
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                   158.535
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                      41.920
   413 Drugi tekoči domači transferi          64.060
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                306.612
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       306.612
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               27.150
   430 Investicijski transferi             27.150
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                102.620
 
B) RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)                   51.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            51.000
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev           49.700
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         1.300
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                   5.380
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                          5.380
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      5.000
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
       privatizacije                  380
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)               45.620
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  57.000
50  ZADOLŽEVANJE                     57.000
   500 Domače zadolževanje               57.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)           57.000
XI. NETO FINANCIRAJE (VI. +X.)              102.620
----------------------------------------------------------------
Splošni del proračuna vseh enajstih krajevnih skupnosti na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                           v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2003
--------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              47.268
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    3.579
70   DAVČNI PRIHODKI                       –
    700 Davki na dohodek in dobiček
    703 Davki na premoženje
    704 Domači davki na blago in storitve            –
    706 Drugi davki                       –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                    3.579
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                       3.579
    711 Takse in pristojbine                  –
    712 Denarne kazni                      –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki
72   KAPITALSKI PRIHODKI                   1.800
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        1.800
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in materialnega
    premoženja
73   PREJETE DONACIJE                    6.600
    730 Prejete donacije iz domačih virov          6.600
    731 Prejete donacije iz tujine               –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                  35.290
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
    institucij                       35.290
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               47.849
40   TEKOČI ODHODKI                     15.571
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            –
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       –
    402 Izdatki za blago in storitve            15.571
    403 Plačila domačih obresti                 –
    409 Rezerve                         –
41   TEKOČI TRANSFERI                     800
    410 Subvencije                       –
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        –
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                         800
    413 Drugi tekoči domači transferi
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                 31.478
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         31.478
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                   –
    430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                    580
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      –
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                   –580
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)              –580
XI. NETO FINANCIRAJE (VI. +X.)
--------------------------------------------------------------------
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki za izvedbo razvojnega projekta ocene energetskega potenciala vetra.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2004 50% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 3,500.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinskega uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 550.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Občinski svet lahko dolžniku s posebnim sklepom dolg odpiše oziroma delno odpiše obveznost plačila dolga, če dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali zdravstvenih razmer oziroma, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 57,000.000 tolarjev.
Občina se v letu 2003 zadolži na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o financiranju občin za investicijo gradnja neprofitnih stanovanj “vrhpoljski blok” Ob Beli v Vipavi, poravnavo zapadlih obveznosti za gradnjo investicije šola Podnanos in čistilne naprave Podraga.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/2003-1
Vipava, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost