Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5859. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, stran 19990.

Na podlagi petega odstavka 25. člena zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS – ZJSRS, št. 25/97 – ZJSRS-A, 10/98 – ZJSRS-B, 41/99 –ZJSRS-C, 53/99 in 119/02-D) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine
1. člen
(vsebina navodila)
To navodilo ureja natančnejši postopek za uveljavljanje in izplačevanje nadomestila preživnine ter izterjavo dolga.
2. člen
(postopek uveljavljanja pravice do nadomestila preživnine)
Zakoniti zastopnik otroka (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) vloži v skladu z zakonom o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zakon) zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine pri Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad).
Zastopnik vloži zahtevo iz prejšnjega odstavka na obrazcu, ki je priloga tega navodila.
Zastopnik izpolni zahtevo skupaj za vse otroke, ki imajo istega preživninskega zavezanca.
3. člen
(izterjava preživnine iz tujine)
Zastopnik mora skladu predložiti potrdilo pristojnega ministrstva, pri katerem je vložil vlogo za izterjavo preživnine iz tujine.
Če je zastopnik začel izterjavo v tujini sam, predloži ustrezno dokazilo o postopku izterjave v tujini.
4. člen
(dolžnost sklada)
Sklad o priznanju pravice do nadomestila preživnine obvesti preživninskega zavezanca in pristojni center za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center) ob prvem izplačilu.
5. člen
(dolžnost zastopnika)
Zastopnik mora pisno sporočiti skladu vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do nadomestila preživnine ali spremembo njene višine, v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala. Kot sprememba se šteje zlasti sklenitev delovnega razmerja otroka, starejšega od 15 let, oddaja otroka v rejništvo, namestitev otroka v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo ter sprememba preživnine s sodbo ali dogovorom.
6. člen
(dolžnost centra)
Center mora sporočiti skladu vsako spremembo glede otroka v osmih dneh od dneva namestitve otroka v rejništvo, zavod oziroma od namestitve otroka v družino zaradi posvojitve.
Center mora sporočati skladu tudi podatke o uskladitvi preživnin.
7. člen
(dolžnost preživninskega zavezanca)
Preživninski zavezanec pisno sporoči skladu vsako spremembo glede plačevanja preživnine. Plačilo preživnine dokazuje s potrdilom o plačilu preživnine, iz katerega mora biti razviden namen plačila, obdobje, na katerega se plačilo nanaša in za katerega otroka je preživnina plačana.
8. člen
(znižanje višine plačila nadomestila preživnine)
Med izplačevanjem nadomestila preživnine sklad zmanjša višino nadomestila za znesek plačane preživnine od preživninskega zavezanca, če se plačilo preživnine nanaša na obdobje izplačevanja nadomestila preživnine.
Če je bilo izplačilo že izvršeno, sklad uveljavlja povračilo sredstev po splošnih obligacijskih pravilih o neupravičeni pridobitvi.
9. člen
(začasno neizplačevanje nadomestila preživnine)
Sklad ne izplačuje nadomestila preživnine, vse dokler skupna višina plačila nadomestila preživnine ne doseže zneska 2.000 tolarjev.
10. člen
(ravnanje sklada pri upoštevanju sprememb)
Sklad upošteva vsako spremembo, ki ima za posledico spremembo višine nadomestila ali višine plačanega zneska nadomestila, od prvega dne naslednjega meseca po prejemu sporočila.
11. člen
(postopek izterjave dolga)
Sklad vstopa v postopke izvršbe do preživninskega zavezanca oziroma jih začenja po prvem izplačilu nadomestila preživnine.
12. člen
(odpis terjatev)
Glede morebitnega odpisa neizterljivih terjatev ali terjatev, katerih stroški postopka izterjave so v nesorazmerju z višino terjatve, sklad ravna v skladu z zakonom o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 119/02) ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/02).
13. člen
(odlog poplačila terjatve)
Sklad lahko preživninskemu zavezancu na njegovo zahtevo dovoli odlog ali obročno plačilo terjatve, če zavezanec predloži dokaze o nezmožnosti plačila, na način, kot je določen z zakonom o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 119/02) ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/02).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS, št. 80/99).
15. člen
(uveljavitev navodila)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-05-018/03
Ljubljana, dne 10. decembra 2003.
EVA 2003-2611-0043
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
            NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE
        ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO NADOMESTILA PREŽIVNINE
 
  Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži za otroka 
zakoniti zastopnik tj. tisti od staršev oziroma tretja oseba, ki mu je bil otrok 
dodeljen v varstvo in vzgojo oziroma pri katerem otrok živi.
  Zahtevo vložite priporočeno po pošti na naslov: Javni jamstveni in 
preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
  V nadaljevanju navajamo napotke in pojasnila, ki vam bodo koristili pri 
izpolnjevanju zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine. Pojasnila 
sledijo rimskim številkam, s katerimi so označeni posamezni vsebinski deli 
obrazca.
 
  I.
  Vpišite svoj ime in priimek, enotno matično številko občana, naslov stalnega 
ali začasnega bivališča. Vpišite tudi center za socialno delo, ki je krajevno 
pristojen glede določene ali dogovorjene preživnine. V primeru, da želite pošto 
prejemati na drug naslov, vpišite v rubriki “Pošto bom prejemal na naslov” naslov 
le-tega. Napišite tudi telefonsko številko, na katero vas lahko pokličemo, da bo 
lahko sodelovanje med vami ter Javnim jamstvenim in preživninskim skladom 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) potekalo hitro.
 
  II.
  Zahtevo izpolnite skupaj za vse otroke istega preživninskega zavezanca. Če 
imajo vaši otroci različne preživninske zavezance in želite za njih vložiti 
zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, izpolnite toliko 
obrazcev, kolikor je preživninskih zavezancev.
  V tabelo vpišite za vsakega otroka ime in priimek, njegovo enotno matično 
številko občana in državljanstvo.
  V stolpcu I obkrožite ustrezno črko:
  A - otrok živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
  B - otrok je nameščen v rejniško družino,
  C - otrok je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v 
katerem ima pretežno brezplačno oskrbo ali
  D - nič izmed zgoraj navedenega.
  V stolpcu II obkrožite ustrezno številko:
  1 - otrok je v rednem delovnem razmerju,
  2 - otrok dobiva denarno nadomestilo iz naslova brezposelnosti, ki mu ga 
izplačuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ali
  3 - nič od naštetega.
  V zadnji stolpec vpišite zadnjo višino mesečne preživnine, ki je razvidna iz 
obvestila o uskladitvi pristojnega centra za socialno delo oziroma sodbe ali 
dogovora, če preživnina še ni bila usklajena.
 
  III.
  Označite, na kateri račun naj vam sklad nakazuje nadomestilo preživnine. Če 
imate odprt nerezidenčni račun, navedite tega. Sklad nakazuje mesečna izplačila na 
račun zakonitega zastopnika. Opozarjamo vas, da ste skladu dolžni takoj sporočiti 
vsako spremembo bančnega računa ali banke!
 
  IV.
  Označite eno izmed naštetih možnosti:
  – Prvo možnost označite, če ste vložili predlog za izvršbo pri sodišču in 
postopek izvršbe še ni zaključen, torej postopek pred sodiščem še teče. To možnost 
lahko označite samo v primeru, da boste kot prilogo v točki VIII/5 priložili 
dokazilo pod a) ali b). Če s temi dokazili ne razpolagate, te možnosti ne morete 
označiti.
  – Če preživninski zavezanec živi v tujini, teče postopek izterjave s 
posredovanjem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali Ministrstva za 
pravosodje v tujini. Ti postopki so praviloma dolgi, zato zadošča, da pridobite 
potrdilo pristojnega ministrstva, da ste vložili vlogo za izterjavo preživnine iz 
tujine, kar je označeno v točki VIII/5 pod c). V primeru, če s tem potrdilom ne 
razpolagate, te možnosti ne morete označiti.
  – V primeru, da ste sami začeli postopek izterjave preživnine pred tujim 
sodiščem, označite to možnost, kot prilogo pod VIII/5 e) pa predložite dokazilo o 
postopku v tujini.
  – Četrto možnost označite, če je postopek izvršbe pri sodišču zaključen. V tem 
primeru morate kot prilogo iz točke VIII/5 priložiti dokazilo pod d). Če s takimi 
dokazili ne razpolagate, te možnosti ne morete označiti.
 
  V.
  V rubriko Podatki o preživninskem zavezancu vpišite vam znane podatke o 
preživninskem zavezancu: ime in priimek, rojstni datum, kraj rojstva, naslov in 
zaposlitev. Kadar se preživninski zavezanec nahaja v tujini, je potrebno navesti, 
v kateri državi živi.
 
  VI.
  V prvo prazno vrstico vpišite mesece plačil preživnine.
  V prazno tabelo vpišite zneske vseh prejetih plačil iz naslova preživnine v 
zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo zahteve. Mesec, v katerem vlagate 
zahtevo, ne šteje med zadnjih 12 mesecev.
  V primeru ko je preživninski zavezanec zavezan plačevati preživnino za več 
otrok, je potrebno vpisati znesek prejetih plačil za posameznega otroka.
  Kadar iz delnega plačila preživnine ni razvidno, za katerega otroka je 
preživnina plačana oziroma v kolikšnem znesku je preživnina plačana za posameznega 
otroka, zadostuje, če vpišete podatke v vrstici “Vsi otroci”.
  Če preživninski zavezanec sploh ne plačuje preživnine, pustite tabelo prazno 
in v vrstici pod tabelo vpišite mesec in leto, od katerega dalje preživnine ne 
plačuje.
 
  VII.
  Označite eno od možnosti:
  – DA označite, če zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine 
vlagate prvič;
  ·
  – NE označite, če ste zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine 
že vložili pri skladu, tudi če ste zahtevo vlagali za druge otroke.
 
  VIII.
  1. Kot osebni dokument zakonitega zastopnika morate priložiti fotokopijo 
osebne izkaznice ali potnega lista. Potrebno je predložiti obe strani dokumenta 
oziroma iz potnega lista tisto stran dokumenta, iz katere so razvidni vaši osebni 
podatki.
  2. Iz fotokopije transakcijskega oziroma nerezidenčnega računa morajo biti 
razvidni osebni podatki, številka računa ali hranilne knjižice ter naziv banke, 
pri kateri je račun odprt. Podatki so razvidni tudi iz pogodbe o odprtju računa, 
kolikor bančne kartice še niste prejeli.
  3. Kot dokument, s katerim je bila določena otrokova preživnina, lahko 
priložite fotokopijo:
  – sodbe sodišča, s katero je bila preživnina določena (z žigom 
pravnomočnosti),
  – začasne odredbe sodišča s potrdilom o izvršljivosti,
  – dogovor o preživljanju, ki je bil sklenjen pri pristojnem centru za socialno 
delo.
  4. Obvestilo o zadnji uskladitvi preživnine, če je od izdaje sodbe, odredbe 
ali dogovora do vložitve zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, 
uskladitev že bila opravljena.
  5. Kot potrdilo, da je zakoniti zastopnik uveljavljal plačilo preživnine, 
priložite fotokopijo enega od naštetih dokumentov:
  a) predlog za izvršbo s potrdilom sodišča o njegovi vložitvi,
  b) sklep o izvršbi ali
  c) dokazilo o neuspešni izvršbi (npr.: sklep o ustavitvi izvršbe iz razlogov, 
ki niso na strani upnika),
  d) v primeru, da preživninski zavezanec živi v tujini, priložite potrdilo 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali Ministrstva za pravosodje, 
kjer ste zahtevek vložili,
  e) V primeru, da ste sami začeli postopek izvršbe v tujini, priložite ustrezne 
listine.
  6. Zakoniti zastopnik lahko priloži tudi druga potrdila, ki so vezana na 
pridobitev nadomestila za preživnino (npr.: potrdilo, da je otrok, starejši od 15 
let, da je otrok brezposelna oseba).
 
  IX.
  Na koncu zahteve podpišite izjavo, s katero potrjujete, da so vsi podatki, ki 
ste jih navedli v zahtevi, resnični in točni. Za točnost in resničnost podatkov v 
zahtevi prevzemate vso kazensko in materialno odgovornost. Sklad ima po zakonu 
pravico zahtevati vrnitev izplačanih sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in 
stroške postopkov, kadar je bila pravica do nadomestila preživnine pridobljena na 
podlagi neresničnih podatkov. S podpisom izjave dovoljujete tudi, da sklad pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov pridobi oziroma preveri vse podatke, ki ste 
jih v zahtevi navedli ter da jih posreduje drugim uporabnikom.
  Z izjavo se zavezujete, da boste skladu sporočali vse spremembe tistih dejstev 
in okoliščin, ki vplivajo na pravico do nadomestila preživnine, na primer:
  f) če se s sodbo ali dogovorom spremeni višina preživnine,
  g) če začne preživninski zavezanec plačevati preživnino ali jo redno plačuje 
tudi po vložitvi zahteve,
  h) če se otrok, starejši od 15 let, zaposli,
  i) če je naknadno prišlo do namestitve otroka v rejniško družino ali 
namestitve v zavod, kjer ima pretežno brezplačno oskrbo,
  j) če pride do posvojitve otroka,
  k) če preživninski zavezanec ali otrok umre.
  Z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravice do nadomestila preživnine preide 
terjatev upravičenca proti preživninskemu zavezancu do višine pravice, 
zagotovljene po tem zakonu oziroma do višine izplačanih sredstev na sklad. 
Navedeno pomeni, da v primeru uspešne izterjave dolgovane preživnine za obdobje, 
za katero je bila priznana tudi pravica do nadomestila preživnine, vaš otrok 
oziroma v njegovem imenu vi kot zakoniti zastopnik ne boste prejeli celotne vsote, 
ampak bo ta zmanjšana za sorazmerni znesek nadomestil preživnine, ki vam jih je 
izplačal sklad.
  Svetujemo vam, da izpolnjeni obrazec pred vložitvijo na sklad fotokopirate, 
saj boste tako najlažje lahko spremljali postopek oziroma sporočali morebitne 
spremembe.
 
  Iz zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 119/02)
 
  1. Upravičenci do nadomestila preživnine
  Pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu ima otrok:
  – ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo sodišča oziroma z dogovorom 
pri centru za socialno delo določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje;
  – ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji;
  – ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako 
določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti in
  – ki še ni star 18 let.
 
  2. Trajanje pravice do nadomestila preživnine
  Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do dopolnjenega 15. leta 
starosti oziroma 18. leta starosti otroka, če ni v delovnem razmerju.
  Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:
  – živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem;
  – je oddan v rejništvo;
  – je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavod, v katerem ima 
pretežno brezplačno oskrbo.
 
  3. Višina nadomestila preživnine se določa s sklepom Vlade Republike Slovenije 
in znaša od 1. 4. 2003:
  – za otroka do 6. leta starosti 13.557 tolarjev,
  – za otroka od 6. leta do 14. leta starosti 14.912 tolarjev in
  – za otroka nad 14. letom starosti 17.623 tolarjev.
  Kadar je preživnina nižja od zneska iz prejšnjega odstavka, je višina 
nadomestila preživnine enaka znesku preživnine, določene s sodbo ali začasno 
odredbo oziroma z dogovorom.
  Nadomestilo preživnine se zmanjša za znesek morebitne plačane preživnine.
  Starostni pogoj iz prvega odstavka tega člena je izpolnjen v mesecu, v katerem 
otrok dopolni starost iz prvega odstavka tega člena.
  Višina nadomestila preživnine se usklajuje na način, ki je s posebnimi 
predpisi določen za preživnine.
  Sklad pisno obvesti otrokovega zakonitega zastopnika o vsakokratni uskladitvi 
in novem znesku nadomestila preživnine. Obvestilo sklada je skupaj z odločbo o 
pravici do nadomestila preživnine izvršilni naslov.
 
  4. Uveljavljanje pravic
  Zahtevo za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine vloži za otroka 
njegov zakoniti zastopnik. Zahteva se vloži na sklad na posebnem obrazcu. Zahtevi 
za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine mora otrokov zakoniti zastopnik 
priložiti:
  – dokument z veljavnim izvršilnim naslovom (sodno odločbo, začasno odredbo ali 
sklenjen dogovor po 130. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
Uradni list RS, št. 15/76, 1/89 in 14/89 – prečiščeno besedilo);
  – sklep o dovolitvi izvršbe oziroma predlog za izvršbo s potrdilom o vložitvi 
na pristojno sodišče in
  O pritožbah zoper odločbe sklada odloča ministrstvo, pristojno za družino. V 
sporih zoper odločbe ministrstva, pristojnega za družino, odloča Upravno sodišče 
Republike Slovenije.
 
  5. Pravica do nadomestila preživnine preneha:
  – na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika;
  – na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da je plačal vse zapadle 
preživninske obveznosti in da je za dva meseca vnaprej plačal preživninsko 
obveznost oziroma sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist ali če je 
preživninsko obveznost prevzel dolžnikov dolžnik;
  – če niso več izpolnjeni pogoji za pravico do nadomestila preživnine.

AAA Zlata odličnost