Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5856. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 19970.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 – odločba US, 87/97, 35/98 – odločba US, 82/98, 91/98, 108/99, 37/01 – odločba US, 97/01 in 105/03 – odločba US), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 61. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03 in 76/03, v nadaljevanju: pravilnik) se za petim odstavkom 4. člena doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Davčna uprava Republike Slovenije znesek, ki ga v svojih evidencah v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, evidentira kot zamudne obresti od davka na dodano vrednost, prenese iz podračuna davka na dodano vrednost po obračunu št. 01100-1008305527 na podračun št. 01100-1008305624 – zamudne obresti od davka na dodano vrednost po obračunu.«
(2) Dosedanji šesti odstavek 4. člena, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Na plačilne naloge za plačila dajatev na podračune določene v tem členu, razen za zamudne obresti iz šestega odstavka tega člena, morajo biti vpisani podatki, določeni z modelom 19.«
2. člen
(1) V prvem odstavku 6. člena se za 6. točko doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. na podračun določen v 1. delu Priloge »RPO« pod zap. št. 35 – zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo;«
3. člen
(1) V tretjem odstavku 7. člena se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. na podračun št. 01100-1000431067 – zamudne obresti od posebnih davščin pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil;«
(2) Dosedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
4. člen
(1) V drugem odstavku 10. člena se besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. na podračun št. 01100-1000079054 – prispevek za zaposlovanje za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost.«
5. člen
(1) V drugem odstavku 11. člena se besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. na podračun št. 01100-1000703928 – prispevek za starševsko varstvo za zaposlene pri fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost«.
6. člen
(1) Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(prihodki upravnih organov, drugi prihodki)
(1) Prihodki upravnih organov se plačujejo na podračune upravnih organov ali neposredno na podračune za izvrševanje proračunov države ali občin. Upravni organi določijo podračun, na katerega se morajo plačati obvezne dajatve, ter podatke, ki morajo biti vpisani na plačilne naloge v predpolje in v polje sklicevanja na številko odobritve.
(2) Prihodki upravnih organov se tudi plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000611681 – prihodki državnih organov;
2. na podračun št. 01100-1000616337 – prihodki Geodetske uprave RS;
3. na podračun št. 01100-1006101202 – prihodki Uprave RS za civilno letalstvo od plačil za prelete letal;
4. na podračun št. 01100-1000618471 – prihodki s področja telekomunikacij;
5. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 25. – prihodki občinskih organov in občinske uprave;
6. na podračun št. 01100-1006214304 – prihodki od najemnin za poslovne prostore Servisa skupnih služb Vlade RS;
7. na podračun št. 01100-1006214498 – prihodki od drugih najemnin Servisa skupnih služb Vlade RS;
8. na podračun št. 01100-1006214595 – prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti na nepremičninah Republike Slovenije v območju avtocest;
9. na podračun št. 01100-1006214207 – prihodki od prodaje pomorskih kart.
(3) Na plačilnih nalogih za plačila dajatev na podračune iz prejšnjega odstavka morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
(4) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje, kot je določeno v odmerni odločbi – na podračun davčnega organa ali pa:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 26. – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 27. – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb;
3. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 28. – zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
(5) Na plačilnih nalogih za plačila nadomestil iz prejšnjega odstavka na podračun davčnega organa morajo biti vpisani podatki v predpolje in v polje sklicevanja na številko odobritve, kot jih je določil davčni organ. V primeru neposrednih plačil na podračune iz prejšnjega odstavka pa morajo biti na plačilne naloge vpisani podatki določeni z modelom 19.
(6) Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 29. – odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 30. – posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda občini;
3. na podračun št. 01100-1006231958 – posebna odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda državi;
4. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 31. – zamudne obresti iz naslova odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda.
(7) Prihodki od komunalnih prispevkov se plačujejo:
1. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 32. – prihodki od komunalnih prispevkov;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 33. – zamudne obresti od komunalnih prispevkov.
(8) Vodna povračila se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1006225459 – vodna povračila;
2. na podračun št. 01100-1006227593 – zamudne obresti od vodnih povračil.
(9) Na plačilnih nalogih za plačila odškodnin določenih šestem odstavku, komunalnih prispevkov določenih v sedmem odstavku in za plačila vodnih povračil določenih v osmem odstavku tega člena morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.
(10) Drugi prihodki državnega in občinskih proračunov, ki niso posebej določeni s tem pravilnikom, in se na podlagi posebnih predpisov ne plačujejo neposredno na podračune državnega in občinskih proračunov, se plačujejo:
1. na podračun št. 01100-1000621284 – drugi nedavčni prihodki države;
2. na podračun določen v 1. delu Priloge “RPO” pod zap. št. 34. – drugi nedavčni prihodki občin;
3. na podračun št. 01100-1006211685 – odpravljeni proračunski prihodki države;
4. na podračun št. 01100-1000628074 – stroški prisilne izterjave davkov in prispevkov Davčne uprave RS.
(11) Na plačilnih nalogih za plačila drugih prihodkov morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11, razen za plačilo stroškov prisilne izterjave, ko morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 19.
(12) Sredstva od prodaje stanovanj se vplačujejo:
1. na podračun št. 01100-8446215863 – prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj – odkup vojaških stanovanj.
(13) Na plačilnem nalogu za plačilo sredstev od prodaje stanovanj morajo biti vpisani podatki določeni z modelom 11.«
7. člen
(1) V tretjem odstavku 15. člena se besedilo 1. in 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»1. na podračun št. 01100-2001808045 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost od zavarovalne osnove;
2. na podračun št. 01100-2000018007 – prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost iz zavarovalne osnove;«
8. člen
V četrtem odstavku 15. člena se v 2. točki beseda »ukinjeni« nadomesti z besedo »odloženi«.
9. člen
(1) V četrtem odstavku 15. člena se 3. točka črta, dosedanje 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 3., 4., 5. in 6. točka.
10. člen
(1) V prilogi »SŠO« OBVEZNO VPISOVANJE PODATKOV V PREDPOLJE (MODEL) IN V POLJE SKLICEVANJA NA ŠTEVILKO ODOBRITVE se v tretjem odstavku uvodnega dela besedilo »Agencije Republike Slovenije za plačilni promet« nadomesti z besedilom »Uprave Republike Slovenije za javna plačila«.
11. člen
(1) V prilogi »SŠO«, v točki 1.2. DAJATVE, ZA KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11, se v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, spremeni besedilo zaporedne številke 17 tako, da se glasi:
»17. 01100-8446215863  prihodki od prodaje stanovanjskih objektov     7200013«
            in stanovanj – odkup vojaških stanovanj.
(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, spremeni besedilo zaporedne številke 20 tako, da se glasi:
»20. 01100-1006214595  prihodki od nadomestil za dodelitev služnosti na 7103131«
             nepremičninah Republike Slovenije v območju
             avtocest
(3) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, za zaporedno številko 20, doda nova zaporedna številka 21, ki se glasi:
»21. 01100-1006214207   prihodki od prodaje pomorskih kart        7130082«
12. člen
(1) V prilogi »SŠO«, v točki 2.2. DAJATVE, KI JIH POBIRATA DAVČNA IN CARINSKA UPRAVA RS IN KI SE PLAČUJEJO NEPOSREDNO NA PODRAČUNE, se v tabeli, ki se nanaša na 6. člen pravilnika, za zaporedno številko 6 doda nova zaporedna številka 7, ki se glasi:
»7. Zap.št. 35 v 1. delu  zamudne obresti od davka na dobitke      07013«
   Priloge »RPO«      od iger na srečo
   7044054
(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 10. člen pravilnika, spremeni besedilo zaporedne številke 4 tako, da se glasi:
»4.  01100-1000079054  prispevek za zaposlovanje za zaposlene pri     06262«
    7011016      fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
(3) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 10. člen pravilnika, za zaporedno številko 15 doda nova zaporedna številka 16, ki se glasi:
»16. 01100-1000984937   pozneje vplačani in ukinjeni prispevki       08346«
   7060017       za zaposlovanje
(4) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 11. člen pravilnika, besedilo zaporedne številke 4 spremeni tako, da se glasi:
»4. 01100-1000703928   prispevek za starševsko varstvo za zaposlene pri  06289«
   7011032       fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost
(5) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 13. člen pravilnika, spremeni besedilo pri zaporedni številki 4 tako, da se glasi:
»4. 01100-1000628074   stroški prisilne izterjave davkov in prispevkov  07269«
   7060025       Davčne uprave RS
(6) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 14. člen pravilnika, spremeni besedilo 29. točke tako, da se glasi:
»29. 01100-3001526032   prejeta sredstva iz naslova prispevka       07668«
   7402040       delodajalca za zdravstveno zavarovanje od
             nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih
             Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
             neposredno izplačuje upravičencem
(7) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 15. člen pravilnika, spremeni besedilo zaporednih številk 11, 12, 14 in 16 tako, da se glasi:
»11. 01100-2001808045   prispevek za pokojninsko in invalidsko       06424
   7012039       zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo
             dejavnost od zavarovalne osnove
12. 01100-2000018007   prispevek za pokojninsko in invalidsko       06416
   7012047       zavarovanje oseb, ki samostojno opravljajo
             dejavnost iz zavarovalne osnove
14. 01100-2001391333   posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko   06440
   7012063       zavarovanje za zavarovalno dobo s povečanjem od
             oseb, ki opravljajo dejavnost in pri njih
             zaposlenih
16. 01100-2000983351   pozneje plačani odloženi prispevki za        06564
   7013043       pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(8) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 15. člen pravilnika, črta zaporedna številka 17. Dosedanje zaporedne številke 18, 19, 20, 21, 22, 23 in 24 postanejo nove zaporedne številke 17, 18, 19, 20, 21, 22 in 23.
(9) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 15. člen pravilnika, spremeni besedilo nove zaporedne številke 19 tako, da se glasi:
»19. 01100-2000011217   prispevek delojemalca za pokojninsko in      06688«
   7013175       invalidsko zavarovanje od nadomestil za čas
             brezposelnosti
13. člen
(1) V prilogi »SŠO« se v točki 2.3 DAJATVE, KI JIH DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IZTERJUJE, spremeni uvodno besedilo tako, da se glasi:
»Davčna uprava Republike Slovenije v sklepu o prisilni izterjavi navede tudi številko podračuna in podatke, določene z modelom 19. V primeru izterjave sredstev, ki se evidentirajo v dobro podračuna 846, pa navede podatek sklicevanja na številko z modelom 09. V nadaljevanju so navedeni podračuni in dajatve, ki jih Davčna uprava Republike Slovenije le izterjuje. Izjema so denarne kazni za kazniva dejanja in povprečnine kazenskega postopka, za katere je izterjava v pristojnosti sodišč ter državne upravne takse (tar. št. 1-10 in tar.št. 96a-98 iz ZUT) in državne upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 28-34 iz ZUT), katerih izterjava je v pristojnosti Carinske uprave Republike Slovenije.«
(2) V prilogi in točki iz prvega odstavka tega člena, se v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, črta zaporedna številka 9.
14. člen
(1) V prilogi »RPO« PODRAČUNI DAJATEV, KI PRIPADAJO OBČINAM, 1. del: Vplačilni in zbirni prehodni podračuni dajatev, se v tabeli za zaporedno številko 34, doda nova zaporedna številka 35, ki se glasi:
----------------------------------------------------------------------------------
»OBČINA           35. Naziv dajatev,
               ki pripadajo občinam             PODRAČUN
----------------------------------------------------------------------------------
001 AJDOVŠČINA       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01201-4010252989
002 BELTINCI        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01202-4020252961
003 BLED          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01203-4030252933
004 BOHINJ         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01204-4040252905
005 BOROVNICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01205-4050252974
006 BOVEC          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01206-4060252946
007 BRDA          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01207-4070252918
008 BREZOVICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01208-4080252987
009 BREŽICE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01209-4090252959
010 TIŠINA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01210-4100252931
011 CELJE          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01211-4110252903
012 CERKLJE NA GORENJSKEM  zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01212-4120252972
013 CERKNICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01213-4130252944
014 CERKNO         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01214-4140252916
015 ČRENŠOVCI        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01215-4150252985
016 ČRNA NA KOROŠKEM    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01216-4160252957
017 ČRNOMELJ        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01217-4170252929
018 DESTRNIK        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01218-4180252998
019 DIVAČA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01219-4190252970
020 DOBREPOLJE       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01220-4200252942
021 DOBROVA-POLHOV GRADEC  zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01221-4210252914
022 DOL PRI LJUBLJANI    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01222-4220252983
023 DOMŽALE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01223-4230252955
024 DORNAVA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01224-4240252927
025 DRAVOGRAD        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01225-4250252996
026 DUPLEK         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01226-4260252968
027 GORENJA VAS-POLJANE   zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01227-4270252940
028 GORIŠNICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01228-4280252912
029 GORNJA RADGONA     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01229-4290252981
030 GORNJI GRAD       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01230-4300252953
031 GORNJI PETROVCI     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01231-4310252925
032 GROSUPLJE        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01232-4320252994
033 ŠALOVCI         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01233-4330252966
034 HRASTNIK        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01234-4340252938
035 HRPELJE-KOZINA     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01235-4350252910
036 IDRIJA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01236-4360252979
037 IG           zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01237-4370252951
038 ILIRSKA BISTRICA    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01238-4380252923
039 IVANČNA GORICA     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01239-4390252992
040 IZOLA - ISOLA      zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01240-4400252964
041 JESENICE        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01241-4410252936
042 JURŠINCI        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01242-4420252908
043 KAMNIK         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01243-4430252977
044 KANAL          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01244-4440252949
045 KIDRIČEVO        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01245-4450252921
046 KOBARID         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01246-4460252990
047 KOBILJE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01247-4470252962
048 KOČEVJE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01248-4480252934
049 KOMEN          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01249-4490252906
050 KOPER - CAPODISTRIA   zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01250-4500252975
051 KOZJE          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01251-4510252947
052 KRANJ          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01252-4520252919
053 KRANJSKA GORA      zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01253-4530252988
054 KRŠKO          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01254-4540252960
055 KUNGOTA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01255-4550252932
056 KUZMA          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01256-4560252904
057 LAŠKO          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01257-4570252973
058 LENART         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01258-4580252945
059 LENDAVA - LENDVA    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01259-4590252917
060 LITIJA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01260-4600252986
061 LJUBLJANA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01261-4610252958
062 LJUBNO         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01262-4620252930
063 LJUTOMER        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01263-4630252902
064 LOGATEC         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01264-4640252971
065 LOŠKA DOLINA      zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01265-4650252943
066 LOŠKI POTOK       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01266-4660252915
067 LUČE          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01267-4670252984
068 LUKOVICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01268-4680252956
069 MAJŠPERK        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01269-4690252928
070 MARIBOR         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01270-4700252997
071 MEDVODE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01271-4710252969
072 MENGEŠ         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01272-4720252941
073 METLIKA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01273-4730252913
074 MEŽICA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01274-4740252982
075 MIREN-KOSTANJEVICA   zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01275-4750252954
076 MISLINJA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01276-4760252926
077 MORAVČE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01277-4770252995
078 MORAVSKE TOPLICE    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01278-4780252967
079 MOZIRJE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01279-4790252939
080 MURSKA SOBOTA      zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01280-4800252911
081 MUTA          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01281-4810252980
082 NAKLO          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01282-4820252952
083 NAZARJE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01283-4830252924
084 NOVA GORICA       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01284-4840252993
085 NOVO MESTO       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01285-4850252965
086 ODRANCI         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01286-4860252937
087 ORMOŽ          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01287-4870252909
088 OSILNICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01288-4880252978
089 PESNICA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01289-4890252950
090 PIRAN - PIRANO     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01290-4900252922
091 PIVKA          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01291-4910252991
092 PODČETRTEK       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01292-4920252963
093 PODVELKA-RIBNICA    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01293-4930252935
094 POSTOJNA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01294-4940252907
095 PREDDVOR        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01295-4950252976
096 PTUJ          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01296-4960252948
097 PUCONCI         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01297-4970252920
098 RAČE-FRAM        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01298-4980252989
099 RADEČE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01299-4990252961
100 RADENCI         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01300-5000252933
101 RADLJE OB DRAVI     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01301-5010252905
102 RADOVLJICA       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01302-5020252974
103 RAVNE NA KOROŠKEM    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01303-5030252946
104 RIBNICA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01304-5040252918
105 ROGAŠOVCI        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01305-5050252987
106 ROGAŠKA SLATINA     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01306-5060252959
107 ROGATEC         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01307-5070252931
108 RUŠE          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01308-5080252903
109 SEMIČ          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01309-5090252972
110 SEVNICA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01310-5100252944
111 SEŽANA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01311-5110252916
112 SLOVENJ GRADEC     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01312-5120252985
113 SLOVENSKA BISTRICA   zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01313-5130252957
114 SLOVENSKE KONJICE    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01314-5140252929
115 STARŠE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01315-5150252998
116 SVETI JURIJ       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01316-5160252970
117 ŠENČUR         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01317-5170252942
118 ŠENTILJ         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01318-5180252914
119 ŠENTJERNEJ       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01319-5190252983
120 ŠENTJUR PRI CELJU    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01320-5200252955
121 ŠKOCJAN         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01321-5210252927
122 ŠKOFJA LOKA       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01322-5220252996
123 ŠKOFLJICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01323-5230252968
124 ŠMARJE PRI JELŠAH    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01324-5240252940
125 ŠMARTNO OB PAKI     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01325-5250252912
126 ŠOŠTANJ         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01326-5260252981
127 ŠTORE          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01327-5270252953
128 TOLMIN         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01328-5280252925
129 TRBOVLJE        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01329-5290252994
130 TREBNJE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01330-5300252966
131 TRŽIČ          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01331-5310252938
132 TURNIŠČE        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01332-5320252910
133 VELENJE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01333-5330252979
134 VELIKE LAŠČE      zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01334-5340252951
135 VIDEM          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01335-5350252923
136 VIPAVA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01336-5360252992
137 VITANJE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01337-5370252964
138 VODICE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01338-5380252936
139 VOJNIK         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01339-5390252908
140 VRHNIKA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01340-5400252977
141 VUZENICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01341-5410252949
142 ZAGORJE OB SAVI     zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01342-5420252921
143 ZAVRČ          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01343-5430252990
144 ZREČE          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01344-5440252962
146 ŽELEZNIKI        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01346-5460252906
147 ŽIRI          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01347-5470252975
148 BENEDIKT        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01348-5480252947
149 BISTRICA OB SOTLI    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01349-5490252919
150 BLOKE          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01350-5500252988
151 BRASLOVČE        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01351-5510252960
152 CANKOVA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01352-5520252932
153 CERKVENJAK       zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01353-5530252904
154 DOBJE          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01354-5540252973
155 DOBRNA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01355-5550252945
156 DOBROVNIK        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01356-5560252917
157 DOLENJSKE TOPLICE    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01357-5570252986
158 GRAD          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01358-5580252958
159 HAJDINA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01359-5590252930
160 HOČE-SLIVNICA      zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01360-5600252902
161 HODOŠ          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01361-5610252971
162 HORJUL         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01362-5620252943
163 JEZERSKO        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01363-5630252915
164 KOMENDA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01364-5640252984
165 KOSTEL         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01365-5650252956
166 KRIŽEVCI        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01366-5660252928
167 LOVRENC NA POHORJU   zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01367-5670252997
168 MARKOVCI        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01368-5680252969
169 MIKLAVŽ NA       zamudne obresti od davka
   DRAVSKEM POLJU     na dobitke od iger na srečo     01369-5690252941
170 MIRNA PEČ        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01370-5700252913
171 OPLOTNICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01371-5710252982
172 PODLEHNIK        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01372-5720252954
173 POLZELA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01373-5730252926
174 PREBOLD         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01374-5740252995
175 PREVALJE        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01375-5750252967
176 RAZKRIŽJE        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01376-5760252939
177 RIBNICA NA POHORJU   zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01377-5770252911
178 SELNICA OB DRAVI    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01378-5780252980
179 SODRAŽICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01379-5790252952
180 SOLČAVA         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01380-5800252924
181 SVETA ANA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01381-5810252993
182 SVETI ANDRAŽ V     zamudne obresti od davka
   SLOVENSKIH GORICAH   na dobitke od iger na srečo     01382-5820252965
183 ŠEMPETER-VRTOJBA    zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01383-5830252937
184 TABOR          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01384-5840252909
185 TRNOVSKA VAS      zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01385-5850252978
186 TRZIN          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01386-5860252950
187 VELIKA POLANA      zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01387-5870252922
188 VERŽEJ         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01388-5880252991
189 VRANSKO         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01389-5890252963
190 ŽALEC          zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01390-5900252935
191 ŽETALE         zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01391-5910252907
192 ŽIROVNICA        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01392-5920252976
193 ŽUŽEMBERK        zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01393-5930252948
194 ŠMARTNO PRI LITIJI   zamudne obresti od davka
               na dobitke od iger na srečo     01394-5940252920«
----------------------------------------------------------------------------------
15. člen
Priloga »842« se nadomesti z novo, ki se glasi:
»PODRAČUNI OBČINSKIH IN KRAJEVNIH SAMOPRISPEVKOV            Priloga "842"
AJDOVŠČINA             001
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS COL            01201-8424010233
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLGA POLJANA       01201-8424010621
BELTINCI              002
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS IŽAKOVCI         01202-8424020272
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BRATONCI         01202-8424020369
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOKLEŽOVJE        01202-8424020466
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GANČANI          01202-8424020563
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MELINCI          01202-8424020660
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BELTINCI         01202-8424020757
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LIPA           01202-8424020854
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LIPOVCI          01202-8424020951
BREŽICE               009
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS VELIKA DOLINA       01209-8424090351
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS JESENICE         01209-8424090448
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GLOBOKO          01209-8424090545
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PIŠECE          01209-8424090642
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOBOVA          01209-8424090739
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOBOVA          01209-8424090836
CERKNO               014
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS OREHEK          01214-8424140255
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠEBRELJE         01214-8424140352
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODLANIŠČE        01214-8424140449
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS CERKNO          01214-8424140546
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS OREHEK          01214-8424140643
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS NOVAKI          01214-8424140740
ČRENŠOVCI              015
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BISTRICA         01215-8424150294
DESTRNIK              018
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DESTRNIK       01218-8424180217
DORNAVA               024
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DORNAVA-DORNAVA    01224-8424240257
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DORNAVA-MEZGOVCI   01224-8424240354
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DORNAVA-BREZOVCI   01224-8424240451
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DORNAVA-BRATISL.   01224-8424240548
DRAVOGRAD              025
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TRBONJE          01225-8424250102
GORENJA VAS-POLJANE         027
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE          01227-8424270277
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORENJA VAS        01227-8424270374
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE          01227-8424270471
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORENJA VAS        01227-8424270568
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORENJA VAS        01227-8424270665
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE          01227-8424270762
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE          01227-8424270859
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJANE          01227-8424270956
GORNJA RADGONA           029
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SPODNJA ŠČAVNICA     01229-8424290258
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS NEGOVA          01229-8424290355
GORNJI PETROVCI           031
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS G.PETROVCI        01231-8424310336
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠULINCI          01231-8424310433
GROSUPLJE              032
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŽALNA           01232-8424320181
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MLAČEVO          01232-8424320278
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RAČNA           01232-8424320375
ŠALOVCI               033
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE ŠALOVCI        01233-8424330220
IDRIJA               036
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČRNI VRH         01236-8424360240
ILIRSKA BISTRICA          038
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODGRAD          01238-8424380221
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KUTEŽEVO         01238-8424380318
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TRPČANE          01238-8424380415
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZABIČE          01238-8424380512
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZABIČE          01238-8424380609
IVANČNA GORICA           039
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOB PRI ŠENTVIDU     01239-8424390163
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MULJAVA          01239-8424390260
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KRKA           01239-8424390357
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZAGRADEC         01239-8424390454
JURŠINCI              042
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE JURŠINCI       01242-8424420280
KAMNIK               043
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČRNA           01243-8424430319
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TUNJICE          01243-8424430416
KOBILJE               047
         OBČINSKI SAMOPRISPEVEK OBČINE KOBILJE        01247-8424470281
KOMEN                049
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠTANJEL          01249-8424490262
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE KOMEN         01249-8424490359
KOZJE                051
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODSREDA         01251-8424510146
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BUČE           01251-8424510243
KUZMA                056
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE KUZMA         01256-8424560244
LAŠKO                057
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZIDANI MOST        01257-8424570186
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SEDRAŽ          01257-8424570283
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS JURKLOŠTER        01257-8424570380
LENDAVA               059
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GABERJE          01259-8424590264
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PINCE           01259-8424590361
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS HOTIZA          01259-8424590458
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLNJI LAKOŠ       01259-8424590652
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LENDAVA          01259-8424590749
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PETIŠOVCI         01259-8424590846
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLGA VAS         01259-8424590943
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KAPCA           01259-8424591040
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KOT            01259-8424591137
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORNJI LAKOŠ       01259-8424591234
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLINA          01259-8424591331
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MOSTJE-BANUTA       01259-8424591428
LITIJA               060
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS HOTIČ           01260-8424600109
LJUTOMER              063
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŽELEZNE DVERI       01263-8424630323
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STARA CESTA        01263-8424630420
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STROČJA VAS        01263-8424630614
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KRIŠTANCI         01263-8424630711
LUKOVICA              068
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RAFOLČE          01268-8424680130
MORAVSKE TOPLICE          078
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BOGOJINA         01278-8424780229
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MARTJANCI         01278-8424780326
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PROSENJAKOVCI       01278-8424780423
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RATKOVCI         01278-8424780520
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SELO-FOKOVCI       01278-8424780617
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TEŠANOVCI         01278-8424780714
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MORAVSKE TOPLICE     01278-8424780811
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MARTJANCI         01278-8424780908
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ANDREJCI         01278-8424781005
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS IVANOVCI         01278-8424781102
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KRNCI           01278-8424781296
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MOTVARJEVCI        01278-8424781393
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS NORŠINCI         01278-8424781490
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SEBEBORCI         01278-8424781587
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS FILOVCI          01278-8424781684
MOZIRJE               079
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS REČICA OB SAVINJI     01279-8424790268
MURSKA SOBOTA            080
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BAKOVCI          01280-8424800210
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KROG           01280-8424800404
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RAKIČAN          01280-8424800598
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS NEMČAVCI         01280-8424800695
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MARKIŠAVCI        01280-8424800792
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLANA          01280-8424800986
NOVO MESTO             085
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BELA CERKEV        01285-8424850211
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BIRČNA VAS        01285-8424850308
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BUČNA VAS         01285-8424850405
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GABRJE          01285-8424850502
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MALI SLATNIK       01285-8424850696
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS OTOČEC          01285-8424850793
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODGRAD          01285-8424850890
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PREČNA          01285-8424850987
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STOPIČE          01285-8424851084
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STRAŽA          01285-8424851181
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS URŠNA SELA        01285-8424851278
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BRUSNICE         01285-8424851375
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLŽ           01285-8424851472
ODRANCI               086
         OBČINSKI SAMOPRISPEVEK OBČINE ODRANCI        01286-8424860250
ORMOŽ                087
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS IVANJKOVCI        01287-8424870289
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KOG            01287-8424870386
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MIKLAVŽ          01287-8424870483
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ORMOŽ           01287-8424870580
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODGORCI         01287-8424870677
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SREDIŠČE         01287-8424870774
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TOMAŽ           01287-8424870871
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS VEL.NEDELJA        01287-8424870968
PESNICA               089
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS JARENINA         01289-8424890173
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PESNICA          01289-8424890270
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PERNICA          01289-8424890367
PODČETRTEK             092
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PRISTAVA         01292-8424920193
PUCONCI               097
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BODONCI         01297-8424970291
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BREZOVCI         01297-8424970388
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MAČKOVCI         01297-8424970485
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZENKOVCI         01297-8424970582
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS VANEČA          01297-8424970679
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORICA          01297-8424970776
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BOKRAČI          01297-8424970873
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOLINA          01297-8424970970
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠALAMENCI         01297-8424971067
RAČE-FRAM              098
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS FRAM           01298-8424980136
RADENCI               100
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KAPELA          01300-8425000214
ROGAŠKA SLATINA           106
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ROGAŠKA SLATINA      01306-8425060157
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KOSTRIVNICA        01306-8425060254
SEVNICA               110
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BOŠTANJ          01310-8425100410
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TRŽIŠČE          01310-8425100507
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠENTJANŽ         01310-8425100604
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KRMELJ          01310-8425100798
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BLANCA          01310-8425100895
SEŽANA               111
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LOKEV           01311-8425110255
SLOVENSKA BISTRICA         113
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJČANE         01313-8425130139
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LAPORJE          01313-8425130236
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČREŠNJEVEC        01313-8425130333
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KEBELJ          01313-8425130430
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TINJE           01313-8425130527
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS HOJNIK FRANC       01313-8425130624
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STUDENICE         01313-8425130721
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠMARTNO NA POHORJU    01313-8425130818
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZGORNJA LOŽNICA      01313-8425130915
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SPODNJA POLSKAVA     01313-8425131012
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZGORNJA POLSKAVA     01313-8425131109
SLOVENSKE KONJICE          114
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DRAŽA VAS         01314-8425141148
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SPODNJE GRUŠOVJE     01314-8425141245
ŠENTJERNEJ             119
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS OREHOVICA         01319-8425190276
ŠKOFJA LOKA             122
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZMINEC          01322-8425220102
TOLMIN               128
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PEČINE          01328-8425280336
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS POLJUBINJ         01328-8425280433
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠENTVIŠKA GORA      01328-8425280530
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PONIKVE          01328-8425280627
TREBNJE               130
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS KNEŽJA VAS        01330-8425300220
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MIRNA           01330-8425300317
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS MOKRONOG         01330-8425300414
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SELA ŠUMBERK       01330-8425300511
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SVETINJE         01330-8425300608
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠENTRUPERT        01330-8425300705
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TREBELNO         01330-8425300802
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS VELIKI GABER       01330-8425300996
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČATEŽ           01330-8425301093
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOBRNIČ          01330-8425301190
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŠTEFAN          01330-8425301287
TURNIŠČE              132
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS TURNIŠČE         01332-8425320298
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GOMILICE         01332-8425320395
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RENKOVCI         01332-8425320492
VRHNIKA               140
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DRENOV GRIČ        01340-8425400125
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BLATNA BREZOVICA     01340-8425400222
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS BEVKE           01340-8425400319
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS LIGOJNA          01340-8425400416
         OBČINSKI SAMOPRISPEVEK ZA NASELJE BEVKE       01340-8425400513
         OBČ.SAMOPRISPEVEK ZA NASELJI PODLIPA IN SMREČJE   01340-8425401095
ZAGORJE OB SAVI           142
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ČEMŠENIK         01342-8425420106
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS PODKUM          01342-8425420203
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RAVENSKA VAS       01342-8425420397
ZAVRČ                143
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE ZAVRČ         01343-8425430242
ZREČE                144
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ZREČE           01344-8425440184
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS GORENJE          01344-8425440281
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS SKOMARJE         01344-8425440378
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS RESNIK          01344-8425440475
ŽELEZNIKI              146
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŽELEZNIKI         01346-8425460262
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DRAŽGOŠE         01346-8425460359
CERKVENJAK             153
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS CERKVENJAK        01353-8425530147
DOBROVNIK              156
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS ŽITKOVCI         01356-8425560264
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS DOBROVNIK         01356-8425560361
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK KS STREHOVCI         01356-8425560458
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE DOBROVNIK       01356-8425560555
GRAD                158
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE GRAD         01358-8425580245
HODOŠ                161
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE HODOŠ         01361-8425610265
KRIŽEVCI              166
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE KRIŽEVCI       01366-8425660266
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU      169
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE MIKLAVŽ NA DR.POLJU  01369-8425690189
PODLEHNIK              172
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE PODLEHNIK       01372-8425720209
SVETA ANA              181
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE SVETA ANA       01381-8425810172
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH  182
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE SV.ANDRAŽ       01382-8425820211
TRNOVSKA VAS            185
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE TRNOVSKA VAS     01385-8425850231
VERŽEJ               188
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE VERŽEJ        01388-8425880251
ŽETALE               191
         KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK OBČINE ŽETALE        01391-8425910271«
16. člen
Priloga »846« se nadomesti z novo, ki se glasi:
   »PODRAČUNI DAVČNIH ORGANOV                Priloga »846«
 
-------------------------------------------------------------------------------
PODRAČUN       NAZIV
-------------------------------------------------------------------------------
01100-8460802529   Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Center
01100-8460802626   Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Moste Polje
01100-8460802723   Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Šiška
01100-8460802432   Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Bežigrad
01100-8460802820   Preh. podračun MF DURS - izpostava Ljubljana Vič Rudnik
01100-8460803014   Preh. podračun MF DURS - izpostava Logatec
01100-8460806021   Preh. podračun MF DURS - izpostava Vrhnika
01100-8460800686   Preh. podračun MF DURS - izpostava Domžale
01100-8460800977   Preh. podračun MF DURS - izpostava Grosuplje
01100-8460801559   Preh. podračun MF DURS - izpostava Kamnik
01100-8460802335   Preh. podračun MF DURS - izpostava Litija
01100-8460800492   Preh. podračun MF DURS - izpostava Cerknica
01100-8460400367   Preh. podračun MF DURS - izpostava Celje
01100-8460402016   Preh. podračun MF DURS - izpostava Laško
01100-8460405120   Preh. podračun MF DURS - izpostava Slovenske Konjice
01100-8460405217   Preh. podračun MF DURS - izpostava Šentjur pri Celju
01100-8460505418   Preh. podračun MF DURS - izpostava Šmarje pri Jelšah
01100-8460406284   Preh. podračun MF DURS - izpostava Žalec
01100-8460501635   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Kočevje
01100-8460601739   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Koper
01100-8460701843   Preh. podračun MF DURS - izpostava Kranj
01100-8460705335   Preh. podračun MF DURS - izpostava Škofja Loka
01100-8460705820   Preh. podračun MF DURS - izpostava Tržič
01100-8460701455   Preh. podračun MF DURS - izpostava Jesenice
01100-8460704462   Preh. podračun MF DURS - izpostava Radovljica
01100-8460300263   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Brežice
01100-8460906416   Preh. podračun MF DURS - izpostava Maribor
01100-8460905058   Preh. podračun MF DURS - izpostava Slovenska Bistrica
01100-8460900790   Preh. podračun MF DURS - izpostava Dravograd
01100-8460904573   Preh. podračun MF DURS - izpostava Ravne
01100-8460904961   Preh. podračun MF DURS - izpostava Slovenj Gradec
01100-8460902148   Preh. podračun MF DURS - izpostava Lenart
01100-8460904379   Preh. podračun MF DURS - izpostava Radlje ob Dravi
01100-8461003610   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Murska Sobota
01100-8461103714   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Nova Gorica
01100-8461203818   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Novo mesto
01100-8461304116   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Postojna
01100-8461404220   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Ptuj
01100-8461501026   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Hrastnik
01100-8461605980   Preh. podračun MF DURS - davčni urad Velenje«
-------------------------------------------------------------------------------
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 97747/03
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0198
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost