Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1403. Spremembe in dopolnitve odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna, stran 3946.

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 4. redni seji dne 17. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
O D L O K A
o lokalnih turističnih vodnikih
na območju Občine Dobrna
1. člen
V 1. členu odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/02) se
v 1. vsebinski določbi besedilo »Opredelitev lokalnega turističnega vodnika« črta in se nadomesti z besedilom »Splošne določbe«, doda se nova 6. vsebinska določba, in sicer »6. Kazenske določbe«.
Dosedanja 6. in 7. določba se spremenita v 7. in 8. določbo.
2. člen
2. člen se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Lokalno turistično vodniško službo v Občini Dobrna organizira in vodi Turistično informacijski center Dobrna (v nadaljevanju: TIC)«.
3. člen
3. člen se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev po vnaprej določenem programu po Dobrni in okolici«.
4. člen
Dosedanji 2., 3., 4., 5. in 6. člen se po spremembi spremenijo v 4., 5., 6., 7. in 8. člen.
5. člen
Dosedanji 7. člen se spremeni v 9. člen.
V drugem stavku prvega odstavka tega člena se za besedico »če« postavljeno besedilo »je bilo opravljeno vsaj« slovnično spremni tako, da se pravilno glasi »so bila opravljena vsaj« v istem stavku se nadalje črta beseda »deset« katera se nadomesti z besedo »tri«, beseda »vodenj« pa se nadomesti z besedo »vodenja«.
V prvem stavku drugega odstavka istega člena pa se za besedo »velikosti« črtata števili »10,5 x 7,0« in se nadomestita s števili »8,5 x 5,4«. Prav tako se v istem stavku tega odstavka črtata besedi »datumom izdaje« kateri se nadomestita z besedama »letom veljavnosti«.
V drugem stavku drugega odstavka pa se za besedilom »v velikosti« črtata števili »3 x 3,5« in se nadomestita s števili »2,3 x 3«.
6. člen
Dosedanji 8. člen se spremeni v 10. člen, prvi stavek 10. člena pa se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Dejavnost vodenja po Občini Dobrna lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico in so vpisani v register lokalnih turističnih vodnikov«.
7. člen
Dosedanji 9. člen se spremeni v 11. členu, kateremu pa se v prvem odstavku dodata dve novi alinei,
in sicer osma in deveta alinea:
»– davčno številko in EMŠO«,
»– podatek o številu ur vodenja za preteklo leto in v katerem jeziku«.
V drugem odstavku istega člena se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Turistično vodenje mora turistični vodnik izvajati v skladu z določili 10., 15. in 17. člena tega odloka«.
8. člen
Dosedanji 10., 11. in 12. člen se spremenijo v 12., 13. in 14. člen.
9. člen
Dosedanji 13. člen se spremeni v 15. člen katerega besedilo pa se v prvem odstavku drugega stavka točke b), ki se glasi: »Kolikor le-ta tega ne stori, se to smatra kot kršitev tega odloka, ki ima za posledico odvzem licence za lokalnega turističnega vodnika« črta.
Dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Občina Dobrna sklene z vsemi lokalnimi turističnimi vodniki, ki so vpisani v register, letne pogodbe za izvajanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja. Lokalni turistični vodnik izvaja lokalno vodstvo v skladu s sklenjeno pogodbo in nalogom za vodstvo, ki mu ga za vsako naročeno vodstvo izstavi TIC«.
»Občina Dobrna lahko na podlagi podane vloge v smislu turistične promocije kraja odobri brezplačno vodenje po Občini Dobrna.«
10. člen
Dosedanji 14. člen se spremeni v 16. člen iz katerega pa se besedilo »15. januarja« črta in nadomesti z besedilom »konca meseca januarja«.
V drugem odstavku se doda nova prva in druga alinea, in sicer:
»– ime in priimek lokalnega turističnega vodnika«,
»– število vodenj s številom ur vodenja«.
Dosedanja prva, druga, tretja in četrta alinea postanejo tretja, četrta, peta in šesta alinea.
11. člen
Dosedanji 15. člen se spremeni v 17. člen.
12. člen
Doda se nov 18. člen, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo 30.000 SIT se za prekrške kaznuje:
lokalni turistični vodnik, ki:
– opravlja dejavnost lokalnega turističnega vodenja brez opravljenega preizkusa znanja in vpisa v register (4., 5., 9., 10. in 11. člen),
– neposredno prevzema vodstva in jih opravlja na svoj račun (15. člen).
»Z denarno kaznijo 150.000 SIT se za prekrške kaznuje:
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost organiziranja, prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj in letovanj:
– če najame turističnega vodnika v nasprotju z 10. členom in drugim odstavkom 11. člena tega odloka«.
»V primeru neplačila odmerjene denarne kazni, se plačilo le-te izterja s strani pristojne davčne uprave.«
13. člen
Dosedanji 16. člen se spremeni v 19. člen besedilo »občinski organi nadzora« se črta in se nadomesti z besedilom »občinski inšpektorat«.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V enoletnem prehodnem obdobju, od uveljavitve sprememb in dopolnitev odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Dobrna, se mora delovanje turističnega vodništva uskladiti skladno z določili teh sprememb in dopolnitev odloka.
Št. 015-02-007/2003-6
Dobrna, dne 17. februarja 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost