Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1433. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 3990.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je na podlagi 82. člena kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97) na seji dne 17. 1., 29. 1., 4. 2. in 3. 3. 2003 soglasno sprejela
R A Z L A G O
K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
I
Komisija je sprejela razlago in z njo določila, katere določbe kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KP GiT) v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) se po 1. 1. 2003 še uporabljajo in katere ne.
II
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
3. člen – Osebna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
4. člen – Časovna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
5. člen – Pomen izrazov – uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in deveti odstavek, ne uporabljajo se prvi, drugi in osmi odstavek
6. člen – Enotni minimalni standardi – se uporablja v celoti
 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA IN DELAVCEV
7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti
8. člen – Objava prostega delovnega mesta – prvi in drugi odstavek se ne uporabljata, tretji odstavek se uporablja, pri čemer se beseda “ugovor“ uporablja v smislu petega odstavka 204. člena ZDR.
9. člen – Odločanje o sklenitvi delovnega razmerja – se ne uporablja
10. člen – Prenos pooblastil – se uporablja v celoti
11. člen – Pogodba o zaposlitvi – uporablja se prvi, drugi, četrti, peti in šesti odstavek, tretji odstavek se ne uporablja
12. člen – Posebnost pogodbe o zaposlitvi, če je delovno razmerje sklenjeno za določen čas – se uporablja v celoti
13. člen – Konkurenčna prepoved – prvi, drugi, četrti in peti odstavek se ne uporabljajo, tretji odstavek se uporablja
14. člen – Poskusno delo – uporabljata se četrti in peti odstavek, ne uporabljajo se prvi, drugi, tretji, šesti, in sedmi odstavek
15. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti, določbe tega člena ni mogoče razumeti kot določbe, ki uvajajo pripravništvo
16. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela - se ne uporablja
17. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se ne uporablja
18. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti
19. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja
20. člen – Razporejanje delavca invalida - in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja
21. člen – Obravnavanje predloga razreševanja začasnih presežnih delavcev – se ne uporablja
22. člen – Nadomestilo plače za čas čakanja na delo – se ne uporablja
23. člen – Sodelovanje sindikata pri pripravi in sprejemu programa razreševanja trajnih presežnih delavcev – se uporablja v celoti
24. člen – Kriteriji za ugotavljanje presežnih delavcev – uporabljajo se prvi, drugi, četrti, peti in šesti odstavek, ne uporablja se tretji odstavek
25. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti
26. člen – Delovni čas, odmori in počitki – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti, osmi, deseti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek, ne uporabljajo se peti, šesti, sedmi, deveti in enajsti odstavek
27. člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa – se uporablja v celoti
28. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja
29. člen – Splošno o letnem dopustu – uporabljajo se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek, ne uporabljata se peti in šesti odstavek
30. člen – Odmera letnega dopusta (osnove in merila) – uporabljajo se prvi odstavek (točke 1 do 8), drugi in četrti odstavek, ne uporablja se tretji odstavek
31. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti, razen drugega stavka drugega odstavka
32. člen – Kršitev dolžnosti in delovnih obveznosti – se ne uporablja
33. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja
34. člen – Pravila disciplinskega postopka – se ne uporablja
35. člen – Odškodnina – se ne uporablja
36. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – uporablja se prvi odstavek, ne uporablja se drugi odstavek
37. člen – Prenehanje delovnega razmerja - se ne uporablja
38. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti
39. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja v celoti
40. člen – se uporablja v celoti
41. člen – se uporablja v celoti
42. člen – Varstvo invalidov in starejših delavcev – uporabljata se prvi (v smislu 200. člena ZDR) in drugi odstavek, ne uporablja se tretji odstavek
43. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti
44. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja v celoti
45. člen – Vajenci – se uporablja v celoti
46. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja v celoti
47. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti
48. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti
49. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti
50. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti razen drugi odstavek, ki se ne uporablja
 
SPLOŠNE DOLOČBE O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH
51. člen – se uporablja v celoti
52. člen – Splošno o plačah – se uporablja v celoti, razen osmega odstavka, ki se ne uporablja
53. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti
54. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja v celoti
55. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti
56. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti
57. člen – Nadomestila plače – uporabljajo se prvi, drugi, šesti, deseti in enajsti odstavek, ne uporabljajo se tretji, četrti, peti, sedmi, osmi in deveti odstavek
58. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti
59. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti
60. člen – Regres za letni dopust – ne uporabljata se prvi in drugi odstavek, uporablja se tretji odstavek
61. člen – Jubilejne nagrade – se uporablja v celoti
62. člen – Odpravnina ob upokojitvi – se uporablja v celoti
63. člen – Solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti
64. člen – Nagrade za strokovna tekmovanja – se uporablja v celoti
65. člen – Dodatki za funkcionalna znanja – se uporablja v celoti
66. člen – Nagrade – se uporablja v celoti
67. člen – Inovacije – se uporablja v celoti
 
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
68. člen – se uporablja v celoti
69. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja
70. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja v celoti
71. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti
72. člen – Plače sindikalnih zaupnikov – se uporablja v celoti
 
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK TER NAČIN REŠEVANJA SPOROV
73. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti
74. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti
75. člen – Spremembe oziroma dopolnitve kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
76. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
77. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja v celoti
78. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti
79. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti
80. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti
81. člen – Objava – se uporablja v celoti
82. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
83. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
84. člen – se ne uporablja
85. člen – se uporablja v celoti
86. člen – Začetek uporabe – se uporablja v celoti
III
Ta razlaga se uporablja od 1. januarja 2003.
Ljubljana, dne 3. marca 2003.
Predsednica komisije
Katarina Lavrin Marenče l. r.