Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5570. Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana, stran 18628.

Na podlagi 36. in za izvrševanje 48. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02-ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Ta pravilnik določa način ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana tako da se zlasti iz ekoloških razlogov zagotovi smotrna izraba energije.
Ta pravilnik ne velja za neposredno uporabo goriv v tehnoloških procesih.
Določbe tega pravilnika ne veljajo za izvedbo energetskih virov in uporabo goriv za proizvodnjo toplote za sistem oskrbe s toploto (daljinsko ogrevanje).
2. člen
Zavezanec za priključitev stavbe na energetski sistem oziroma uporabo čistih goriv po tem pravilniku je investitor ali lastnik stavbe.
3. člen
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, imata naslednji pomen:
– ogrevanje je uporaba energije oziroma goriv (toplote) za posredno ali neposredno ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo ali prezračevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode,
– sistem oskrbe s toploto (daljinsko ogrevanje) je centralni sistem daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana, ki temelji na soproizvodnji toplote in električne energije. Za sistem oskrbe s toploto po tem pravilniku se štejejo tudi lokalni sistemi daljinske oskrbe, ki se uvedejo na zaokroženih območjih v Mestni občini Ljubljana in temeljijo na obnovljivih virih energije ali na soproizvodnji toplote in električne energije.
4. člen
Okoljsko sprejemljivi viri energije za ogrevanje po tem pravilniku so:
– obnovljivi viri energije (sončna energije, biomasa, bioplin, geotermalna energija…),
– toplota iz sistema oskrbe s toploto (daljinsko ogrevanje),
– zemeljski plin,
– utekočinjeni naftni plin,
– ekstra lahko kurilno olje,
– električna energija.
Viri energije za ogrevanje se morajo uporabljati po vrstnem redu iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Vse nove in obstoječe stavbe, ki se jih dograjuje, nadziduje, rekonstruira, spreminja tehnologijo ali kako drugače prenavlja, tako da se njihova skupna uporabna površina poveča za več kot 20% ali se v njih spreminja sistem ogrevanja (vpeljava centralne kurjave, zamenjava kotlov, zamenjava gorilnikov na kotlih in podobno) je treba priključiti na sistem oskrbe s toploto, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
Če to ni mogoče, je treba stavbe priključiti na sistem oskrbe z zemeljskim plinom.
Stavbo je potrebno priključiti na sistem oskrbe s toploto oziroma zemeljskim plinom ob izdaji uporabnega dovoljenja ali ob začetku uporabe prenovljene stavbe ali uvedbe novega sistema ogrevanja pri obstoječih stavbah.
6. člen
V skladu s predpisi o urejanju prostora določi izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s toploto in plinom na območju Mestne občine Ljubljana pri izdaji smernic in mnenj k prostorskim aktom obvezen energetski sistem ali obvezno vrsto goriva.
V postopkih izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja določi izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s toploto in plinom na območju Mestne občine Ljubljana na zahtevo projektanta oziroma investitorja projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa daje soglasja v skladu s predpisi o graditvi objektov, v zvezi s posegi, ki zadevajo njegova omrežja.
Pri določitvi smernic, mnenj oziroma projektnih pogojev in soglasij iz prvega in drugega odstavka tega člena mora izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s toploto in plinom na območju Mestne občine Ljubljana upoštevati tehnično ekonomske možnosti priključitve na sistem oskrbe s toploto oziroma plinom na posameznih lokacijah vključno s predvideno širitvijo sistemov.
Pri spremembah prostorskih aktov se upošteva način ogrevanja v skladu s tem pravilnikom.
7. člen
V obstoječih stavbah, ki se že oskrbujejo z energijo za ogrevanje iz sistema oskrbe s toploto ali zemeljskim plinom, se lahko spremeni sistem oskrbe za ogrevanje le v naslednjih primerih:
– če preidejo na uporabo obnovljivih virov energije,
– če preidejo iz sistema oskrbe z zemeljskim plinom na sistem oskrbe s toploto, ali
– če obstoječi oskrbovalni sistemi ne morejo zagotoviti potrebne energije.
8. člen
Uporaba električne energije je dovoljena za dodatno ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode, če ni drugih tehničnih možnosti.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je uporaba električne energije dovoljena za pogon toplotnih črpalk.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo inšpektorji za okolje, prostor in energijo.
10. člen
Za postopke pridobitve dovoljenj po predpisih o graditvi objektov, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se določbe tega pravilnika ne uporabljajo.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-73/2003
Ljubljana, dne 5. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0131
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti