Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2003 z dne 20. 2. 2003

Kazalo

706. Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, stran 2349.

Na podlagi drugega odstavka 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
1. člen
V pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00 in 99/01) se v 12. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe četrte alinee prvega odstavka tega člena občasnih meritev snovi ni treba izvajati za metan, ogljikov dioksid, delno fluorirane ogljikovodike, didušokov oksid, amoniak, nemetanske hlapne organske spojine, popolnoma fluorirane ogljikovodike in žveplove heksafluoride, če je za posamezni vir onesnaževanja možno izračunati letno količino emisije v zrak na podlagi podatkov o nastajanju teh snovi zaradi njegovega obratovanja.«.
2. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če gre za snovi iz priloge 4 tega pravilnika, za katere glede na pogoje iz prve ali druge alinee 12. člena tega pravilnika ni treba izvajati meritev, ministrstvo dovoli opustitev meritev, če oceni na podlagi rezultatov meritev ali na podlagi podatkov o nastajanju teh snovi pri obratovanju virov onesnaževanja v obratu, v katerem je vir onesnaževanja, da letna količina emisije v vseh odpadnih plinih iz obrata, za posamezno snov ni večja od 20% letne količine emisije, določene v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 22. členu se v drugem odstavku za besedo »meritvah« doda besedilo »in o izračunanih letnih količinah emisij za snovi iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika«.
4. člen
V 33. členu se v zadnjem odstavku besedilo »Uradom Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovjem« nadomesti z besedilom »nacionalno akreditacijsko službo«.
5. člen
V prilogi 4 se za tabelo z naslovom »emisije snovi v zrak glede na vire onesnaževanja« doda besedilo, ki se glasi:
»Delno fluorirani ogljikovodiki (HFC) so vsota naslednjih snovi: HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310me, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227e, HFC236f in HFC245c,
Popolnoma fluorirani ogljikovodiki (PFC) so vsoto naslednjih snovi: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12 in C6F14.
Policiklični aromatski ogljikovodiki so vsota naslednjih snovi: benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, benzo(k)fluoranten, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren in benzo(b)fluoranten.
Trdne delce, manjše od 10 mikrometrov (PM10) se izmeri ali oceni na podlagi meritev celotnega prahu v odpadnih plinih in podatkov o sestavi prahu.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07-1/2003
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost