Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

186. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2003, stran 222.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 16/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), ter 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 3. redni seji dne 20. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2003
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Sveta Ana za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja Občina Sveta Ana.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Sveta Ana so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Proračun Občine Sveta Ana za leto 2003 se določa v višini 338,999.768 SIT.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------------
Konto   Naziv                     Znesek v tisoč SIT
--------------------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             309.240
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 115.594
70    DAVČNI PRIHODKI                      83.741
700    Davki na dohodek in dobiček                54.023
703    Davki na premoženje                    17.361
704    Domači davki na blago in storitve             12.357
706    Drugi davki                          –
71    NEDAVČNI PRIHODKI                     31.853
710    Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                       5.466
711    Takse in pristojbine                    1.835
712    Denarne kazni                        125
713    Prihodki od prodaje blaga in storitev           15.685
714    Drugi nedavčni prihodki                  8.742
72    KAPITALSKI PRIHODKI                     425
720    Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            425
721    Prihodki od prodaje zalog                   –
722    Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
     premoženja                           –
73    PREJETE DONACIJE                        –
730    Prejete donacije iz domačih virov               –
731    Prejete donacije iz tujine                   –
74    TRANSFERNI PRIHODKI                   193.221
740    Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                193.221
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               338.999
40    TEKOČI ODHODKI                      36.364
400    Plače in drugi izdatki zaposlenim             16.280
401    Prispevki delodajalcev za socialno varnost         2.124
402    Izdatki za blago in storitve               14.720
403    Plačila domačih obresti                  1.360
409    Rezerve                          1.880
41    TEKOČI TRANSFERI                     123.277
410    Subvencije                         4.731
411    Transferi posameznikom in gospodinjstvom         19.721
412    Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                        7.683
413    Drugi tekoči domači transferi               91.142
414    Tekoči transferi v tujino                   –
42    INVESTICIJSKI ODHODKI                  174.998
420    Nakup in gradnja osnovnih sredstev            174.998
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                  4.360
430    Investicijski transferi                  4.360
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               29.759
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     IN PRODAJA                         2.628
     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)               –
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 –
750    Prejeta vračila danih posojil               2.628
751    Prodaja kapitalskih deležev                  –
752    Kupnine iz naslova privatizacije                –
V.    DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (440+441+442)                     –
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV
440    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV                            –
441    Povečanje kapitalskih deležev in naložb            –
442    Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije        –
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (IV.-V.)                      2.628
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                    27.000
50    ZADOLŽEVANJE
500    Domače zadolževanje                    27.000
VIII.   ODPLAČILO DOLGA (550)                   15.905
55    ODPLAČILO DOLGA
550    Odplačilo domačega dolga                 15.905
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
     RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)             –16.036
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)            27.131
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                29.759
--------------------------------------------------------------------------
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev, prihodki za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun tekočega leta.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem računu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2004 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Neposrednim uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske izdatke.
8. člen
Neposredni uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna za leto 2003 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči največ 1,5% v rezervo Občine Sveta Ana.
11. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alinee morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena odloča župan.
12. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
15. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku med postavkami znotraj kontov skupin 400, 401, 402, 403, 410, 411, 412, 413, 420, 430 s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 25.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
17. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim finančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebe za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 27 mio tolarjev.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41407-20/02
Sveta Ana, dne 20. decembra 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost