Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

214. Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode, stran 251.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 ter 44/97, ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za obrtno-stanovanjsko cono Brode, ki ga je izdelal URBIS d.o.o., Svetozarevska ul. 6 Maribor, pod številko naloga 292-URN/02 v decembru 2002.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del in soglasja pristojnih organov in organizacij.
A) Tekstualni del
1. Obrazložitev pogojev za posege v prostor
2. Osnutek odloka o ureditvenem načrtu
3. Soglasja k ureditvenemu načrtu
B) Grafični del
1. Pregledna situacija M – 1: 5000
2. Izsek iz plana Občine Vransko M – 1: 5000
3. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave M – 1: 1000
4. Ureditvena situacija z zasnovo ureditve zelenih površin M – 1: 500
5. Funkcionalno oblikovalski pogoji M – 1: 500
6. Značilni prerez M – 1: 500
7. Situacija prometnega režima M – 1: 500
8. Situacija komunalnih naprav M – 1: 500
9. Tehnični elementi za zakoličenje objektov M – 1: 500
10. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel M – 1: 500
11. Položaj in velikost novih gradbenih parcel glede na obstoječe M – 1: 500
12. Kopija uradnega katastrskega načrta
II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Meja območja obdelave poteka na zahodni strani po robu parcele št.1067 obstoječega objekta ob lokalni dovozni poti
Velikost območja je ca. 3,5 ha.
Območje obdelave ureditvenega načrta obsegajo naslednje parcele:
del 623/2, del 640/2, 639/1, 639/4, 639/3, 639/2, 638/1, 638/4, 638/3, 638/2, *169, *127, 642/1, 637/2, 637/3, 637/9, *170, 637/5, 637/8, 637/4 639/1, 623/1, del 810, del 809, del 647, del 649, del 651/1 vse k.o. Tešova.
III. PREDLOG FUNKCIONALNE IZRABE PROSTORA
4. člen
Cona OB
V coni OB so objekti namenjeni obrtno-stanovanjskemu programu.
Cone ST
V coni ST so objekti namenjeni stanovanjskemu programu.
5. člen
Novogradnje so:
– 16 obrtno-stanovanjskih objektov coni OB (nekateri imajo možnost izvedbe dodatnega pomožnega objekta na parceli). Objekti se lahko izvedejo tudi kot večstanovanjski,
– 4 stanovanjski objekti v coni ST. Objekti se lahko izvedejo tudi kot večstanovanjski.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
6. člen
Urbanistična dokumentacija:
– razporeditev obstoječih in predvidenih objektov ter zelenih in ostalih površin,
– namembnost objektov,
– maksimalne gradbene linije in gradbene meje možne pozidave, višinske gabarite ter orientacijo predvidenih lamel
– smeri dostopov in dovozov,
– ureditev utrjenih in zelenih površin.
Natančnejši pogoji za oblikovanje in določitev funkcionalnega zemljišča posameznih objektov se izvedejo v izseku iz ureditvenega načrta.
Definicije bistvenih pojmov uporabljenih v odloku
Gradbene meje so spremenljive in so v grafičnih prilogah označene s prekinjeno črto. Možna odstopanja so 2m navzven in poljubno v notranjost gabarita.
Tolerance je možno koristiti le do bližine sosednje meje 4m, oziroma 6m od ceste, manjši odmik od parcelne meje je možen le ob soglasju lastnika sosednje parcele.
Gradbene linije niso spremenljive in so v grafičnih prilogah označene z neprekinjeno črto. Objekt mora gradbeno linijo upoštevati z večino gradbene mase. Možna so manjša odstopanja, a le v notranjost objekta.
Območje je v ureditvenem načrtu razdeljeno na stanovanjsko (ST) in obrtno-stanovanjsko (OB) cono. Del cone OB predstavljajo obstoječi objekti.
Cona ST
Objekti so etažnosti K+P+1+M, določeni so z gradbeni mejami in gradbenimi linijami v izmerah 9x14m.
Parkirne površine za stanovalce in obiskovalce se uredijo na funkcionalnih zemljiščih objektov. Garaže za stanovalce se izvedejo v okviru objekta.
Cona OB
Objekti so etažnosti K+P+1+M, določeni so z gradbeni mejami in gradbenimi linijami v izmerah 10x16m. Na parcelah 1,2,3,12,13,14 in 15 je možno izvesti dodatne gospodarske ali pomožne objekte, ki so določeni z gradbenimi mejami in linijami v tlorisnih gabaritnih merah 12,7mx7.0m. Etažnost gospodarskih in pomožnih objektov je K+P.
Parkirne površine za stanovalce in obiskovalce se uredijo na funkcionalnih zemljiščih objektov. Garaže za stanovalce se pri novogradnjah izvedejo v okviru objekta ali kot nadstrešnice ob objektih.
V. POGOJI ZA ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
7. člen
Cona ST
Streha bo strma dvokapnica z naklonom vsaj 30 stopinj, lahko je členjena, vendar mora biti izvedena v enotnem krovnem materialu, pri čemer skupna površina tlorisne projekcije členitev, ki izstopajo iz strešine, ne sme preseči 30% površine tlorisne projekcije strehe.
Cona OB
Streha bo strma dvokapnica z naklonom vsaj 30 stopinj, lahko je členjena, vendar mora biti izvedena v enotnem krovnem materialu, pri čemer skupna površina tlorisne projekcije členitev, ki izstopajo iz strešine, ne sme preseči 30% površine tlorisne projekcije strehe.
Določila prejšnje alinee ne veljajo za pomožne ali gospodarske objekte.
Na obstoječih objektih, oziroma njihovih parcelah številka 11, 18, 19 in 20 so možni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela;
– funkcionalne izboljšave – rekonstrukcije in adaptacije;
– dopolnilne, pomožne in nadomestne gradnje objektov in naprav;
– gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur;
– nadzidave in dozidave zaradi funkcionalnih dopolnitev in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov;
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb s ciljem očiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma neestetskih sestavin;
– gradnja gospodarskih objektov, spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih v skladu določili tega odloka.
Dopolnilne in pomožne gradnje, dozidave ter druge širitve obstoječe zidane strukture so dovoljene do intenzivnosti pozidave, ki ne presega 40% pozidane nasproti 60% nepozidane površine parcele. Najmanjša oddaljenost od sosednje parcele ne sme biti manjša od 4m, sicer je potrebno za poseg pridobiti lastnika sosednjega zemljišča.
Nadzidave so možne, če predvidena višina objekta ne presega višine objektov okolice ali poseg ne poslabša osončenja sosednjih objektov.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
VI. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN
8. člen
Posamezni sklopi odprtega prostora se morajo oblikovno in funkcionalno povezovati. Izbor rastlinskih vrst in oprema odprtega prostora se določi v projektni dokumentaciji, ki pa mora upoštevati zasnovo ureditve zelenih površin in značaj prostora. Ograje med posameznimi parcelami se ozelenijo.
VII. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN
9. člen
Območje obdelave je dostopno iz lokalne ceste L490251 z obstoječima križiščema v jugozahodnem in jugovzhodnem delu območja. Nov priključek na lokalno cesti L490251.
Izvede se notranje prometno omrežje z novo cesto ‘A’, ki se na zahodni in vzhodni strani navezuje na obstoječi lokalni poti, ki se rekonstruirata v profil s 6m cestiščem in obojestranskim pločnikom širine 1,5m.
Izvede se tudi nova povezava – cesta ‘D’ predvidene ceste ‘A’ z obstoječo lokalno cesto L490251. Na le-tej se izvedejo, oziroma rekonstruirajo tri križišča.
Vse novopredvidene ceste se izvedejo v profilu z 6m širokim cestiščem in obojestranskim pločnikom širine 1,5m ali z enostranskim pločnikom in energetskim koridorjem.
Mirujoči promet
Pri določanju potrebnih parkirnih mest za poslovne-obrtne dejavnosti se upoštevajo veljavni predpisi s področja dejavnosti in veljavni občinski akti.
Pri določanju potrebnih parkirnih mest za stanovanjske objekte so upoštevana določila pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 45/00).
Kolesarski promet
Kolesarski promet se odvija na cestišču predvidenih cest.
Peš promet
Pešcem so namenjeni pločniki ob cestah širine 1,5m.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
VIII. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
10. člen
Za predvideno infrastrukturo se izdela podrobnejša tehnična dokumentacija.
Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljalcev, vsa zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.
Upoštevati je potrebno tudi predpisani medsebojni odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik 0,5m, minimalni horizontalni odmik 3m. Kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod primerno zaščititi (glineni naboj).
11. člen
Vodooskrba
Na južnem robu območja obdelave poteka obstoječi vodovod PVC 225. Za oskrbo obravnavanega območja z vodo se izvede novo primarno vodovodno omrežje (krožni vod), ki se naveže na transportni vod.
Na področju obdelave se izvede hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti.
Elektro omrežje
Zgraditi je potrebno novo TP 20/04 kVA s priključnim kablovodom na DV 20kV Vransko. Iz TP se izvede ustrezno razdelilno omrežje do posameznih objektov.
Javna razsvetljava celotnega območja mora biti zasnovana na naravi prijazen način, kar pomeni, da se uporabljajo samo svetila, ki ne sevajo UV valovne dolžine in ki so tako konstruirana, da osvetljujejo samo potrebne talne površine, ne pa tudi neba.
Obstoječe prostovodno omrežje se odstrani in naveže na TP.
Kanalizacija
Zgraditi je potrebno ločen sistem kanalizacije.
Meteorne vode s strešin in čistih zunanjih površin ter drenažne vode se odvajajo direktno v meteorno kanalizacijo in površinski odvodnik.
Odvod onesnaženih meteornih voda s funkcionalnih površin mora biti urejen z vodotesnim zbirnim sistemom. Onesnažene vode z vseh površin je potrebno zbrati in preko lovilcev olj, usedalnikov – zadrževalnih bazenov ustrezno očiščene odvesti v meteorno kanalizacijo. V struge naravnih vodotokov se lahko spušča le čiste meteorne vode oziroma tako očiščene, da ustrezajo določilom »Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaženja« (Uradni list RS, št. 35/96).
Sanitarne odpadne vode iz objektov je treba odvajati po vodotesnem kanalizacijskem sistemu v skupno kanalizacijo in lokalno črpališče odkoder se prečrpavajo na čistilno napravo Vransko, ki je v gradnji.
Kolikor do izgradnje objektov še ne bo zgrajena čistilna naprava, se lahko sanitarne odpadne vode, katerih obremenitev ne presega 50 PE, odvajajo v ustrezno dimenzionirane vodotesne greznice brez iztoka. Praznjenje greznic in odvoz vsebine pa mora biti pogodbeno urejeno s pristojno komunalno organizacijo. Kolikor bodo obremenitve presegale 50 PE je potrebno zgraditi lokalno čistilno napravo katere lokacija je ob dostopni cesti na vzhodni strani zazidave.
Morebitne odpadne vode, ki bi lahko nastale v pralnicah avtomobilov, je treba odvajati ločeno na čistilno napravo po predhodnem čiščenju v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj in usedalnikih.
Uporabniki tehnoloških vod morajo pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje izgraditi merilno mesto skladno z zakonodajo.
Odplake uporabnikov se odvajajo preko predhodno tovarniško izdelanih betonskih revizijskih jaškov s priključnimi nastavki za spajanje s PE cevmi.
Kvaliteta odpadne vode pred izlitjem v javno kanalizacijo mora biti v mejah dopustne koncentracije škodljivih snovi (Uradni list SRS, št. 18/85).
Plin
Na jugovzhodnem delu se območju obdelave približa magistralnemu plinovodu M2, MMRP Rogatec – RMRP Vodice DIN400 s tlakom 50 bar, tako da se pretežni del območja obdelave nahaja v zaščitnem pasu plinovoda.
Za potrebe oskrbe z zemeljskim plinom se zgradi ustrezno plinovodno omrežje z navezavo na obstoječe omrežje. Vsa dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upraljavca za zaščitni pas plinovoda.
Ogrevanje
Objekti na območju se ogrevajo individualno z naslednjimi ekološko sprejemljivimi gorivi: lahko kurilno olje, utekočinjen naftni plin ali premog z dopustno energetsko sprecifično vrednostjo gorljivega žvepla. Cisterne za gorivo so lahko vkopane v objektu, cisterne za UNP so lahko prostostoječe. Možno je izvesti tudi toplovodno omrežje.
TK omrežje
Obravnavano območje se naveže na obstoječe TK omrežje. V sklopu soseske se predvidijo potrebni koridorji za položitev TK omrežja
KTV omrežje
Vzporedno s TK omrežjem se predvidijo ustrezni koridorji za položitev KTV omrežja do posameznih objektov.
Odstranjevanje odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi v skladu s pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).
IX. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
12. člen
Varstvo zraka
Potrebno je upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št.32/93 in 1/96), uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 73/94 in 68/96).
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je potrebno upoštevati:
– pravilnik o požarnovarnostnih pogojih, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega ureditvenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 42/85).
Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omrežju 10 litrov vode v sekundi, zagotoviti zadostne količine vode za gašenje (ocena 25–30 l/sek, prednost imajo nadzemni hidranti).
Dovozne poti morajo biti izvedene tako, da omogočajo obremenitev 100 kN.
Varstvo pred hrupom
Skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96), se obravnavane parcele nahajajo v III. območju, kjer je dovoljena obremenitev s hrupom 60dB(A) podnevi in 50dB(A) ponoči. Dejavnosti na obravnavanem območju ne smejo presegati zakonsko določenih obremenitev.
Osončenje
Z odmiki med objekti mora biti zagotovljeno enakomerno osončenje bivalnih prostorov v stanovanjskih objektih vsaj dve uri na dan vsak dan v letu.
Komunalni odpadki
Upoštevati je potrebno pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).
X. FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE NA ZAZIDALNEM NAČRTU
13. člen
Ureditveni načrt se lahko izvaja v več fazah, ki so med seboj časovno neodvisne. Faznost je pogojena s komunalno ureditvijo.
14. člen
Tolerance
Možne so odstopanja od predvidenih gabaritov, kot je podrobneje opisano v 6. členu – definicije pojmov.
Možna so odstopanja pri določitvi kote 0,00 objektov za +- 0.5m, oziroma na podlagi predhodnih hidrogeoloških raziskav. Natančne dimenzije objektov se opredelijo v izsekih iz URN za posamezen objekt.
XI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled na Občini Vransko.
16. člen
Nadzor za izvajanje tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje prostor in energijo.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05/02-1
Vransko, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost