Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

213. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje, stran 248.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 2. redni seji dne 23. 12. 2002 sprejel
O D L O K
zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje, ki ga je izdelal URBIS d. o. o., Svetozarevska ul. 6 Maribor, pod številko naloga 219-ZN/02 v decembru 2000.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni del, grafični del in soglasja pristojnih organov in organizacij.
A) Tekstualni del
1. Obrazložitev pogojev za posege v prostor
2. Osnutek odloka o zazidalnem načrtu
3. Pogoji in soglasja k zazidalnemu načrtu
B) Grafični del
1. Pregledna situacija M – 1: 5000
2. Izsek iz plana Občine Vransko M – 1: 5000
3. Obstoječe stanje z mejo območja obdelave M – 1: 500
4. Ureditvena situacija z zasnovo ureditve zelenih površin M – 1: 500
5. Funkcionalno oblikovalski pogoji M – 1: 500
6. Tipični prerez M – 1: 500
7. Situacija prometnega režima M – 1: 1000
8. Situacija komunalnih naprav M – 1: 500
9. Tehnični elementi za zakoličenje objektov M – 1: 500
10. Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel M – 1: 500
11. Kopija uradnega katastrskega načrta
II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Območje obdelave zazidalnega načrta ragionalna ceste RII 447 razdeli na dva dela:
Severni del na zahodni in severni strani omejuje parcela avtoceste in avtocestnega priključka Čeplje. Na južni strani ga omejuje regionalna cesta RII 447, na vzhodni strani pa meja območja obdelave poteka po vzhodnem robu obstoječe ceste.
Južni del območja je omejen na zahodni strani s parcelami AC baze, na vzhodni strani z zahodno mejo parcele 518/1, na južni strani s severnimi mejami parcel 2629/1, 2635/1 in 2636/1, na severni strani pa ga omejuje južna stran parcel regionalne ceste RII 447.
Območje zazidalnega načrta sestavljajo naslednje parcele:
678, 679/1, 679/2, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 688/4, 688/6, 689, 691/1, 692/1, 692/3, 1601/2, 1610/6, 1633/24, 1633/25, 1635/3, 1635/4, 1635/6, 1639/1, 1639/2, vse k.o. Prekopa;
508/2 (del), 513, 514/1, 514/3, 515, 516, 517(del), 518/3, 519/5,, 541, 542, 548/3 (del), 548/2, 1595/1(del – Regionalna cesta), 2629/2, 2635/2, 2636/2, vse k.o. Prekopa.
III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE
4. člen
Obravnavano območje je namenjeno poslovno, obrtno-trgovski in industrijski gradnji.
5. člen
Grafične priloge zazidalnega načrta prikazujejo:
– razporeditve predvidenih objektov ter zelenih in ostalih površin
– maksimalne gradbene cone možne pozidave
– smeri dostopov in dovozov
– ureditev utrjenih in zelenih površin
– ureditev parkirišč.
Detajlnejši pogoji za oblikovanje posameznih objektov se izvedejo v fazi pred izdelavo projektno tehnične dokumentacije.
IV. PREDLOG IZRABE PROSTORA IN FUNKCIONALNO OBLIKOVALSKE REŠITVE
6. člen
Območje obdelave je razdeljeno na južni del. (cona A) in severni (cona B) del:
Cona A
Južni del območja je omejen na zahodni strani s parcelami AC baze, na vzhodni strani z zahodno mejo parcele 518/1, na južni strani s severnimi mejami parcel 2629/1, 2635/1 in 2636/1, na severni strani pa ga omejuje južna stran parcel regionalne ceste RII 447.
Cona B
Severni del na zahodni in severni strani omejuje parcela avtoceste in avtocestnega priključka Čeplje. Na južni strani ga omejuje regionalna cesta RII 447, na vzhodni strani pa meja območja obdelave poteka po vzhodnem robu obstoječe ceste.
Iz grafične priloge –,,Funkcionalno oblikovalski pogoji” so razvidni horizontalni gabariti in dostopi.
Horizontalni gabariti so maksimalni in so omejeni z gradbenimi mejami.
Gradbene meje so spremenljive (možen odmik v notranjost) in so v grafičnih prilogah označene s prekinjeno črto.
Na posameznih parcelah v grafičnih prilogah določimo možno cono za gradnjo. V okviru te cone je možno zgraditi objekt v velikosti in poziciji, ki izhajata iz tehnoloških potreb programa, ki se v objekt namešča. Gradbeno maso je možno razdeliti tudi na več objektov.
Prečne meje med parcelami (v smeri S-J) so določene informativno. V toku izvajanja zazidalnega načrta jih je možno v izsekih iz zazidalnega načrta spreminjati (premikati, dodajati, opuščati). Možno je tudi povečati število parcel, vendar je pri tem potrebno upoštevati načelo dostopnosti vsake parcele iz javnih cestnih površin.
Cona A
Območje je dostopno s severne strani iz regionalne ceste RII 447.
Pozidava se izvede v enem nizu na južni strani parcel. Pas med objektom in dostopno cesto na severni strani se nameni manipulacijskim površinam.
Maksimalna višina objektov je 12m merjeno od kote okolice.
Maksimalna etažnost je K+P+1.
Cona B
Območje je dostopno iz lokalne ceste na vzhodni strani.
Pozidava se izvede v dveh nizih, ki sta locirana vzporedno s traso magistralnega plinovoda na oddaljenosti 26m.
V sredini območja se izvede notranja cesta, ob kateri se na severni strani izvedejo javna parkirna mesta.
Severni del cone je dostopen preko dveh dovozov, ki prečkata traso magistralnega plinovoda. Prečkanja se morajo izvesti z ustrezno dimenzionirano zaščitno AB ploščo.
Južno od ceste se izvede več manjših parcel, od katerih je vsaka dostopna iz severne strani iz notranje ceste. Pas od severne meje parcele do severnega roba grajene mase se izvede kot zelenica ali utrjene parkirne površine.
Maksimalna višina objektov je 12m merjeno od kote okolice.
Maksimalna etažnost je K+P+1.
V. POGOJI ZA UREJANJE ODPRTIH POVRŠIN
7. člen
Posebno pozornost je posvetiti oblikovanju odprtih površin ob vodotokih. Upoštevati se mora naravni potek vodotoka Bolska in njegove ekološke kvalitete. V tem območju niso dovoljeni posegi, krajinska ureditev in zasaditev morata ohranjati prvine obvodne krajine in z ureditvami izboljšati stanje krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone obvodne vrste. V prostor in vegetacijo vodotoka Bolska se ne sme posegati z grajeno strukturo (objekti, infrastruktura)
Okolica objektov se uredi s travnatimi površinami in grmovnicami ali posameznimi drevesi.
Vhodi do objektov se primerno tlakujejo.
VI. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN
8. člen
Za napajanje obravnavanega območja je potrebno na regionalni cesti RII-447 rekonstruirati križišče v polno 4-krako križišče s pasovi za ločene leve zavijalce v skupni dolžini ca. 150m.
Cona A je dostopna iz regionalne ceste RII 447 preko delno obstoječe napajalne ceste. Na novi zgrajeni priključek se priključi nova dostopna pot do parcele gostinskega lokala vzhodno od območja obdelave.
Cona B je dostopna iz obstoječe lokalne ceste, ki se rekonstruira. Na severni strani notranje napajalne ceste se izvedejo javne parkirne površine. Za dostope na posamezne parcele se izvedejo odcepi. Na mestih kjer prometne površine prečkajo traso magistralnega plinovoda je potrebno izvesti zaščitno armiranobetonsko ploščo, ki se ustrezno dimenzionira.
Mirujoči promet
Parkirna mesta se v odvisnosti od zahtev in obsega programa izvedejo na funkcionalnih zemljiščih objektov v skladu s temeljnimi predpisi o projektiranju mestnih površin.
Peš promet
Pešcem so namenjeni pločniki ob cestah in ploščadi pred objekti, v katerih je javni program. Na teh površinah je potrebno zagotoviti tudi neovirano gibanje invalidov.
Kolesarski promet
Kolesarski promet se odvija po cestišču.
VII. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
9. člen
Za predvideno infrastrukturo se izdela podrobnejša tehnična dokumentacija.
Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike, zahteve upravljalcev, vsa zakonska določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.
Upoštevati je potrebno tudi predpisani medsebojni odmik med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni odmik 0,5m, minimalni horizontalni odmik 3m. Kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod primerno zaščititi.
10. člen
Vodooskrba
Za predvideno zazidavo se zgradi ustrezno vodovodno omrežja z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje. Pred priklopom na omrežje je potrebno:
– rekonstruirati obstoječi dovodni cevovod PE DN90, od cevovoda PVC DN200 v obliki zanke po celotnem kompleksu na južni strani avtoceste,
– enako na severni strani avtoceste, z navezavo obstoječih skupinskih priključkov 6/4 in 5/4,
– obnoviti vse vode v območju ceste s prestavitvijo na lokacije izven zazidalnih površin.
Elektro omrežje
Za nemoteno oskrbo z električno energijo je potrebno zgraditi dve novi TP, ki se navežeta v omrežje preko novega 20kV kablovoda iz DV 20kV Vransko in DV 20kV Letuš.
Za predvideni TP se do posameznih objektov izvedejo ustrezni nizkonapetostni razvodi.
TT omrežje
Na predvideni lokaciji so položeni obstoječi telefonski kabli, ki jih je potrebno prestaviti iz objekta ven in zato zgraditi novo kabelsko kanalizacijo z glavnimi jaški. Kjer pa se kabli ne prestavljajo in so pod novimi asfaltnimi površinami pa se zaščitijo z PVC cevmi.
Izgradi se nova TT kabelska kanalizacija za priklop novih uporabnikov z glavnimi in pomožnimi jaški.
Kanalizacija
Na celotnem območju obdelave se izvede kanalizacija v ločenem sistemu:
– Fekalne vode se odvajajo direktno v predvideni kanalizacijski sistem, vezan na lokalno biološko čistilno napravo z izpustom v Čeplje, ki bo zgrajena po ZN za AVTODROM.
– Čiste meteorne vode se preko zadrževalnikov odvajajo v potok, onesnažene pa se pred odvodom očistijo preko lovilcev olj in maščob
Fekalne odpadne vode se v prvi fazi čistijo na obstoječi lokalni čistilni napravi »Grof«. Ker v tej fazi niso znane obremenitve novih uporabnikov tudi ni možno opredeliti potreb po rekonstrukciji oziroma dograditvi ČN. V primeru povečanja obremenitev se odpadne vode vodijo na predvideno čistilno napravo, ki se bo gradila v skladu z ZN Avtodrom, ki je v fazi sprejemanja.
Uporabniki tehnoloških vod morajo pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje izgraditi merilno mesto skladno z zakonodajo.
Odplake uporabnikov se odvajajo preko predhodno tovarniško izdelanih betonskih revizijskih jaškov s priključnimi nastavki za spajanje s PE cevmi.
Kvaliteta odpadne vode pred izlitjem v javno kanalizacijo mora biti v mejah dopustne koncentracije škodljivih snovi (Uradni list SRS, št. 18/85).
Plin
Preko severnega dela območja poteka magistralni plinovod DN400 od tlakom 50 bar.
Upoštevati je potrebno pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barom. (Uradni list RS, št. 60/01).
Za vse posege v pasu 200m je potrebno pridobiti soglasje upravljalca plinovoda. V 2x5m pasu plinovoda se dela smejo izvajati samo pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega upravljalca plinovoda.
Na povoznih površinah in prečkanjih magistralnega plinovoda je potrebno izvesti zaščitno armiranobetonsko ploščo, ki se ustrezno dimenzionira.
Ogrevanje
Objekti se bodo ogrevali individualno na plin ali na lahko kurilno olje skladno s pogoji upravljalcev. Cisterne so lahko v objektu ali vkopane. Cisterne za UNP so lahko prostostoječe.
Odstranjevanje odpadkov
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi v skladu z veljavnimi občinskimi akti. Upoštevati je potrebno pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).
VIII. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKE UREDITVE
11. člen
Vse ureditve vodotokov morajo biti načrtovane sonaravno, kar zajema razgibano, vodnemu življu prilagojeno oblikovanje korita, uporabo naravnih materialov in z avtohtono drevesno in grmovno zarastjo zasajeno območje vodotoka.
12. člen
Objekti morajo biti situativno načrtovani tako, da so od zgornjega roba Bolske odmaknjeni 10m, od ostalih korit pa vsaj 5m.
Pred izvedbo predvidene pozidave je potrebno povečati svetlo odprtino prepusta potoka Poltav pod regionalno cesto.
IX. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
13. člen
Varovanje voda
Odvod onesnaženih meteornih voda s funkcionalnih površin mora biti urejen z vodotesnim zbirnim sistemom.
Meteorne vode je potrebno ločeno odvajati v površinski odvodnik. V struge naravnih vodotokov se lahko spušča le čiste meteorne vode oziroma vode v skladu z ‘Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja’ (Uradni list RS, št. 35/96).
Varstvo zraka
Potrebno je upoštevati zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. št. 73/94) in uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 73/94 94 in 68/96).
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je potrebno upoštevati:
– pravilnik o požarnovarnostnih pogojih, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega ureditvenega akta, pri projektiranju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 42/85),
– pravilnik o gradnji naprav za vnetljive tekočine ter o skladiščenju in pretakanju vnetljivih tekočin (Uradni list SFRJ, št. 20/71, 12/71),
– SIST DIN 14090 – površine za gasilce na zemljišču.
Smeri evakuacijskih poti določi projektant.
Po pravilniku o tehničnih normativih za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) je potrebno zagotoviti v vodovodnem omrežju 10 litrov vode v sekundi, zagotoviti zadostne količine vode za gašenje (ocena 25–30 l/sek, prednost imajo nadzemni hidranti).
Dovozne poti morajo biti izvedene tako, da omogočajo obremenitev 100 kN.
Varstvo pred hrupom
Skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96), se obravnavane parcele nahajajo v IV. območju.
Komunalni odpadki
Upoštevati je potrebno pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).
Pri projektiranju je potrebno upoštevati pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
X. FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE NA ZAZIDALNEM NAČRTU
14. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več fazah, ki so med seboj časovno neodvisne, pogojene pa so s predhodno komunalno ureditvijo predmetnega dela območja.
15. člen
Tolerance
V grafičnih prilogah so označene parcelacije informativno. Parcelne meje, ki potekajo v smeri S-J je možno spreminjati v skladu z dejanskim potrebami. Gradbene meje so od parcelnih odmaknjene 4m, razen v coni I, kjer se dodatno upošteva 26m odmik grajene mase od trase magistralnega plinovoda.
XI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Občini Vransko.
17. člen
Nadzor za izvajanje tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati doslej veljavna določila za predmetno območje.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/02
Vransko, dne 23. decembra 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost