Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2003 z dne 17. 1. 2003

Kazalo

221. Pravilnik o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec, stran 261.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,37/01 in 25/02) je Občinski svet občine Žalec na 3. seji dne 12. 12. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
1. člen
S tem pravilnikom se določa način oddajanja pokritih in nepokritih športnih površin, ki so v lasti Občine Žalec, v uporabo in najem ter način plačila najemnine oziroma povračila nastalih stroškov.
2. člen
Upravljavci pokritih in nepokritih športnih površin lahko oddajo športne površine v uporabo in najem po končanem pouku in končanih interesnih dejavnostih šole.
3. člen
Pri oddaji pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem morajo upravljavci teh površin dati prednost izvajalcem programov športa do vključno mladinske kategorije, ki so bili izbrani kot izvajalci športnih programov Občini Žalec na javnem razpisu.
4. člen
Maksimalna cena uporabe in najema pokrite športne površine med tednom za 1 uro za izvajalce programa športa iz 3. člena tega pravilnika je:
– za 1 vadbeni prostor                   4 EUR
– za 2 vadbena prostora                  7 EUR
– za 3 vadbene prostore                  10 EUR
Cena uporabe in najema pokritih športnih površin med vikendom se glede na dodatne stroške lahko poveča do 20%.
5. člen
Cena uporabe in najema določene nepokrite športne površine za 1 uro znaša:
– za atletsko stezo v Športnem centru Žalec        4 EUR
– za travnato nogometno igrišče
v Športnem centru Žalec                  40 EUR
Uporabniki iz 3. člena tega pravilnika ne plačujejo uporabe in najema zgoraj navedenih zunanjih športnih površin.
6. člen
Cena smučarske karte za smučišče Liboje, ki je v lasti Občine Žalec in razglašeno za športni objekt občinskega pomena, je:
– celodnevna karta                     7 EUR
– poldnevna karta                     4 EUR
7. člen
Ko se zadostijo potrebe izvajalcev programov športa iz 3. člena, lahko upravljavci oddajo pokrite in nepokrite športne površine drugim uporabnikom. Cena uporabe in najema se oblikuje na podlagi ponudbe in povpraševanja in ne sme biti nižja od cen iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika.
Za uporabnike pokritih in nepokritih športnih površin, ki so bili na javnem razpisu izbrani kot izvajalci športnih programov v Občini Žalec in izvajajo programe za odrasle, cene uporabe in najema ne smejo presegati cen iz 4., 5. in 6. člena tega pravilnika za več kot 100%.
8. člen
Osnova za plačilo uporabe in najema pokritih in nepokritih športnih površin je sklenjena letna pogodba med izvajalcem športnega programa in upravljavcem teh površin. Sopodpisnik pogodbe pri izvajalcih športnih programov iz 3. člena tega pravilnika je tudi Občina Žalec.
9. člen
Na podlagi sklenjene pogodbe med upravljavcem in uporabnikom pokrite oziroma nepokrite športne površine izstavi upravljavec uporabniku račun za uporabo in najem športnih površin v tolarski protivrednosti ob uporabi srednjega tečaja Banke Slovenije za EUR na dan izstavitve računa.
10. člen
Upravljavci pokritih in nepokritih športnih površin so dolžni enkrat letno dostaviti Občini Žalec naslednje podatke:
– urnik oddaje pokritih in nepokritih športnih površin,
– 1 izvod sklenjene pogodbe z uporabnikom,
– poročilo o prihodkih in porabi sredstev iz tega naslova.
11. člen
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje športnih površin, upravljavci porabljajo za pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, vodarine in drugih stroškov v zvezi z objektom.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 65000-00002/2002
Žalec, dne 12. decembra 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.