Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5775. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2002, stran 16141.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 1. izredni seji dne 19. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2002 (Uradni list RS, št. 30/02), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001 obsegajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:              SIT
– skupaj prihodki                  238,505.000
– skupaj odhodki                   238,505.000
– proračunski presežek                     –
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil in prodaja 
  kapitalskih deležev                     –
– dana posojila in povečanje kapitalskih 
  deležev                           –
– prejeta minus dana posojila in 
  spremembe kapitalskih deležev                –
C) Račun financiranja:
– zadolževanje proračuna                    –
– odplačilo dolga                       –
– neto zadolževanje                      –
– sprememba stanja na računu                  –
– neto financiranje                      –
Stanje sredstev na računih na dan 
31. 12. preteklega leta               2.122.866,17
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.
Št. 40302 – 7/01
Sodražica, dne 19. decembra 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.