Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002

Kazalo

5320. Pravilnik o načinu in postopku določanja tajnih podatkov s področja obrambe v gospodarskih družbah, zavodih in organizacijah, stran 12921.

Na podlagi šestega odstavka 10. člena zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01) in četrtega odstavka 14. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01 ZmatD, 47/02 in 67/02 – popr.) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o načinu in postopku določanja tajnih podatkov s področja obrambe v gospodarskih družbah, zavodih in organizacijah
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in postopek določanja in razpolaganja s tajnimi podatki v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki pridobijo oziroma razpolagajo s tajnimi podatki z delovnega področja državnih organov, ki se nanašajo na obrambo države (v nadaljnjem besedilu: tajni podatki), pri izvajanju zakonsko določenih nalog.
2. člen
S tem pravilnikom predpisan način in postopek določanja in razpolaganja s tajnimi podatki se nanaša na gospodarske družbe, zavode in organizacije:
– katerih dejavnost je po odločitvi vlade posebnega pomena za obrambo države;
– s katerimi je sklenjena pogodba za opravljanje proizvodnje in storitev v vojnem stanju;
– ki proizvajajo vojaško orožje in opremo ali opravljajo promet z vojaškim orožjem in opremo;
– katerim se posredujejo tajni podatki s področja obrambe, če je to nujno za izvršitev nalog državnega organa.
Gospodarske družbe, zavodi in organizacije iz prve ter tretje alinee prejšnjega odstavka pri določanju tajnih podatkov izdelajo oceno možnih škodljivih posledic ob morebitnem razkritju tajnega podatka nepoklicanim osebam, ki jo na njihov predlog predhodno potrdi ministrstvo, pristojno za obrambo.
3. člen
Gospodarske družbe, zavodi in organizacije, ki tajne podatke iz 1. člena tega pravilnika pridobijo oziroma z njimi razpolagajo, so dolžne podatke označevati in z njimi ravnati v skladu s predpisi o tajnih podatkih in o obrambi.
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za določanje, ravnanje in varovanje tajnih podatkov, ki nastanejo pri izvajanju zakonsko določenih nalog na področju obrambe, v gospodarskih družbah, zavodih in organizacijah. Za izvajanje obrambnih nalog se šteje tudi varovanje tajnih podatkov pri razvoju ali proizvodnji določenega vojaškega orožja ali opreme.
4. člen
V gospodarskih družbah, zavodih in organizacijah so za določanje tajnih podatkov stopenj “TAJNO”, “ZAUPNO” in “INTERNO” pooblaščeni predstojniki poslovodnih organov oziroma osebe, ki jih nadomeščajo v primeru njihove odsotnosti. V gospodarskih družbah, zavodih in organizacijah, ki opravljajo razvoj ali proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, mora predstojnik poslovodnega organa pooblastiti določenega delavca, ki skrbi za določanje, ravnanje in varovanje tajnih podatkov.
Predstojniki poslovodnih organov in pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka morajo pridobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, ki ga izda minister, pristojen za obrambo, na predlog predstojnika poslovodnega organa, po predhodni izvedbi predpisanega varnostnega preverjanja, ki ga v skladu z zakonom opravi pristojna služba Ministrstva za obrambo.
Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov morajo pridobiti tudi delavci v gospodarskih družbah, zavodih in organizacijah, ki se v zvezi z delom seznanijo s tajnimi podatki. Predlog za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, da ministrstvu, pristojnemu za obrambo, predstojnik poslovodnega organa gospodarske družbe, zavoda in organizacije, v kateri so delavci zaposleni.
Ministrstvo, pristojno za obrambo, o izdanih dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah obvesti Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.
5. člen
Pooblaščene osebe iz prejšnjega člena določajo stopnjo tajnosti podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo določanje, način in oblike označevanja tajnih podatkov ter skrbijo za njihovo varovanje v skladu s predpisanimi ukrepi in postopki.
6. člen
Gospodarske družbe, zavodi in organizacije morajo uskladiti svoje akte in organizacijo s tem pravilnikom najkasneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-13/2002-9
Ljubljana, dne 5. decembra 2002.
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti