Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5140. Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu, stran 11615.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in način vplačila, razpolaganja in plačevanja s tolarsko gotovino za imetnike transakcijskih računov, ki so vpisani v poslovni register Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: imetniki transakcijskih računov), ter merila za določanje in uporabo blagajniškega maksimuma.
(2) Pravilnik se uporablja tudi za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če ni z drugim predpisom drugače določeno.
2. člen
(1) Imetnik transakcijskega računa dviguje gotovino s transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega prometa za izplačila v gotovini in za ohranjanje višine blagajniškega maksimuma v skladu s tem pravilnikom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zasebnik prosto dviguje gotovino s transakcijskega računa za namene, ki niso vezani na opravljanje dejavnosti. Hkrati za zasebnika ne veljajo določbe pravilnika, ki se nanašajo na blagajniški maksimum.
3. člen
(1) Imetnik transakcijskega računa lahko plačuje z gotovino:
1. blago, storitve in druge obveznosti imetnikom transakcijskih računov, če posamično izplačilo ni večje od 100.000 SIT, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno;
2. takse konzularnim in diplomatskim predstavništvom;
3. odkup efektivnega tujega denarja, potovalnih in bančnih čekov ter kreditnih pisem od tujih in domačih fizičnih oseb (menjalniški posli);
4. izplačila fizičnim osebam, ki jih v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah ter način poročanja bank in hranilnic, ni potrebno nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah.
(2) Plač in drugih osebnih prejemkov imetnik transakcijskega računa ne sme plačevati z gotovino iz blagajniškega maksimuma.
4. člen
(1) Imetnik transakcijskega računa ima lahko po zaključku blagajniškega poslovanja v svoji blagajni gotovino za gotovinska plačila do višine blagajniškega maksimuma.
(2) Višino blagajniškega maksimuma določi imetnik transakcijskega računa s splošnim aktom oziroma drugim dokumentom, predvsem glede na višino in vrsto izplačil v gotovini, ki jih opravlja in na oddaljenost od najbližjega izvajalca plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun.
(3) Imetnik transakcijskega računa določi višino blagajniškega maksimuma ločeno za svoje poslovne enote oziroma organizacijske dele.
(4) Če se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bil blagajniški maksimum določen, ga lahko imetnik transakcijskega računa med letom poveča ali zmanjša. Povečanje ali zmanjšanje blagajniškega maksimuma mora imetnik transakcijskega računa evidentirati v pisni obliki.
5. člen
(1) Poleg gotovine v višini blagajniškega maksimuma ima lahko imetnik transakcijskega računa v blagajni tudi gotovino, dvignjeno s transakcijskega računa za namene iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in to največ tri delovne dni, vključno z dnem dviga gotovine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima lahko imetnik transakcijskega računa, ki je več kot 15 kilometrov oddaljen od najbližjega izvajalca plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun, poleg gotovine v višini blagajniškega maksimuma, v blagajni gotovino za namene iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, največ pet delovnih dni od dneva dviga.
6. člen
(1) Imetnik transakcijskega računa mora gotovino, ki jo prejme na kakršnikoli podlagi, vplačati na svoj transakcijski račun isti dan, najpozneje pa naslednji delovni dan izvajalca plačilnega prometa, pri katerem ima imetnik odprt transakcijski račun.
(2) Do pologa na transakcijski račun v roku iz prejšnjega odstavka lahko imetnik transakcijskega računa, kateremu v skladu s tretjim odstavkom 21. člena zakona o plačilnem prometu ni onemogočeno razpolaganje z dobroimetjem na transakcijskem računu, plačuje z gotovino, ki izvira iz dnevnega zaslužka in drugih dnevnih prejemkov v gotovini.
(3) Imetnik transakcijskega računa mora gotovinska vplačila in izplačila iz prejšnjega odstavka obračunati z izvajalcem plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun, pri naslednjem vplačilu gotovine na transakcijski račun oziroma najmanj enkrat mesečno. Obračun opravi s pobotom na podlagi seštevka gotovinskih prejemkov oziroma gotovinskih izdatkov.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zasebnik, kateremu v skladu s tretjim odstavkom 21. člena zakona o plačilnem prometu ni onemogočeno razpolaganje z dobroimetjem na transakcijskem računu, prejete gotovine ni dolžan vplačati na svoj transakcijski račun v roku iz prvega odstavka tega člena.
(5) Zasebnik iz prejšnjega odstavka lahko prejeto gotovino uporablja za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika in namene, ki niso vezani na opravljanje dejavnosti. Zasebnik mora gotovinska vplačila in izplačila obračunati z izvajalcem plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun, pri naslednjem vplačilu gotovine na transakcijski račun oziroma najmanj enkrat mesečno. Obračun opravi s pobotom na podlagi seštevka gotovinskih prejemkov iz naslova opravljanja dejavnosti oziroma vseh gotovinskih izdatkov.
7. člen
(1) Gotovino, prejeto na podlagi finančnih storitev, lahko banka ali druga finančna organizacija, kot je določena v 7. členu zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/00 in 59/01) uporablja za izplačila istih poslov in jo ima v blagajni do višine blagajniškega maksimuma.
(2) Znesek gotovine, ki presega blagajniški maksimum, vplačajo banke ali druge finančne organizacije iz prejšnjega odstavka na svoj transakcijski račun oziroma poravnalni račun isti dan, najpozneje pa naslednji delovni dan.
8. člen
Prireditelj oziroma koncesionar, ki sme v skladu s predpisi prirejati igre na srečo, lahko opravlja izplačila iz naslova izžrebanih loterijskih značk, tombolskih tablic, srečk pri srečelovu, stavnih listkov in drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v igri (v nadaljnjem besedilu: srečke) z gotovino, ki izvira iz dnevnega zaslužka od prodaje srečk. Ta izplačila mora obračunati z izvajalcem plačilnega prometa, pri katerem ima odprt transakcijski račun do 20. v mesecu za pretekli mesec. Določba tega člena se uporablja tudi v primeru prirejanja stav kot posebnih iger na srečo v skladu s 7. točko drugega odstavka 53. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 85/01, 54/02 – odl. US).
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 85/02).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32167/02
Ljubljana, dne 26. novembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost