Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

4759. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2001, stran 10369.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) ter na podlagi 15. ter 100. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 29. redni seji dne 24. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2001 izkazuje:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov            V SIT
I.   Skupaj prihodki                203,275.000
II.  Skupaj odhodki                203,425.000
III.  Proračunski primanjkljaj (I-II)         –150.000
B)   Račun finančnih terjatev in naložb           –
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                   –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe 
    kapitalskih deležev                   –
C)   Račun financiranja                   –
VII.  Zadolževanje proračuna                 –
VIII. Odplačilo dolga                     –
IX.  Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)         –
X.   Zmanjšanje sredstev na računu (III+VI+IX)        –
3. člen
Skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2001 v višini 150.000 SIT se prenese med odhodke proračuna za leto 2002.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2001 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00201-8/02
Sodražica, dne 24. oktobra 2002.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.