Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

4736. Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana, stran 10348.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. izredni seji dne 21. 10. 2002 sprejel
O D R E D B O
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to odredbo Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) kot pravna naslednica bivših krajevnih skupnosti z njenega sedanjega območja (v nadaljevanju: KS), ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za fizične in pravne osebe s svojega območja (v nadaljevanju: dejanski upravičenci) sklepale pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d., določa način sestave seznama dejanskih upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: seznam dejanskih upravičencev), način ugotavljanja njihovih sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
II. POSTOPEK ZA DOLOČITEV NAČINA SESTAVE SEZNAMA DEJANSKIH UPRAVIČENCEV
2. člen
Za sestavo seznama dejanskih upravičencev imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve te odredbe komisijo, ki ima tri člane z namestniki in sicer izmed delavcev mestne uprave (v nadaljevanju: komisija).
3. člen
Na seznam dejanskih upravičencev se uvrsti fizična in pravna oseba za katero obstajajo dokumenti iz katerih so razvidni podatki v kateri KS nastopa kot dejanski upravičenec, višina njegovega vlaganja in datum njegovega vplačila.
4. člen
Komisija začne takoj po imenovanju sestavljati seznam dejanskih upravičencev na podlagi dokumentov, ob upoštevanju kriterijev iz prejšnjega člena te odredbe, s katerimi MOL že razpolaga.
Za pridobitev dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena, s katerimi MOL ne razpolaga, pa komisija v roku enega meseca od imenovanja obvesti v sredstvih javnega obveščanja vse zainteresirane, da v roku dveh mesecev od objave obvestila te dokumente posredujejo komisiji.
5. člen
Kdor ne vloži dokumentov v roku ali vloži dokumente, ki ne ustrezajo zahtevam iz drugega odstavka prejšnjega člena, se ne more uvrstiti na seznam dejanskih upravičencev.
6. člen
Komisija na podlagi pridobljenih dokumentov ter na podlagi dokumentov iz arhiva oblikuje zahtevek za vračila vlaganj dejanskih upravičencev.
Zahtevek s priloženimi dokazili vloži MOL, v roku iz 7. člena zakona o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje, pri državnem pravobranilcu za sklenitev pisne poravnave.
7. člen
Po sklenitvi pisne poravnave ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine sestavi komisija seznam dejanskih upravičencev, ki se objavi na oglasnih deskah na sedežih četrtnih skupnosti MOL.
III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV VRAČIL
8. člen
Delež vračila je odvisen od višine vlaganja posameznega dejanskega upravičenca in od datuma njegovega vplačila.
9. člen
Dejanskemu upravičencu pripada glede na njegovo vlaganje sorazmeren delež vračila iz vračila, ki ga MOL prejme od države in ga vrne v celoti, razen dela vračila, ki ji pripada iz naslova namenskih sredstev iz samoprispevka, ki ga nameni izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
10. člen
Sorazmerni delež, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, se določi skladno s kriteriji, ki so bili uporabljeni ob vplačilu. Če kriteriji niso znani, se sredstva razdelijo med upravičence v enakih deležih.
IV. POGOJI IN ROKI VRAČANJA DELEŽEV VLAGANJ
11. člen
Pogoj za vračila deležev vlaganj je uvrstitev na seznam dejanskih upravičencev iz 7. člena te odredbe in vložitev zahtevkov za njihovo vračilo, ki jih morajo dejanski upravičenci vložiti na komisijo v roku dveh mesecev od objave seznama.
Zahtevek za vračilo mora vsebovati ime in priimek oziroma naziv dejanskega upravičenca, njegovo prebivališče oziroma sedež ter podatke o računu, kamor naj se nakaže vračilo.
12. člen
Komisija po ugotovitvi, da je zahtevek iz prejšnjega člena te odredbe upravičen, le tega posreduje v izplačilo organu Mestne uprave MOL, pristojnemu za finance, ki začne vračati deleže vlaganj dejanskim upravičencem v roku trideset dni od prejema vračila s strani države, po vrstnem redu prejetih zahtevkov.
13. člen
Če je vlagatelj zahtevka pravni naslednik dejanskega upravičenca, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik dejanskega upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov skupni predstavnik.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-36/2002-16
Ljubljana, dne 21. oktobra 2002.
Županja
Mestne občina Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.