Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002

Kazalo

4990. Odlok o razglasitvi Podružnične cerkve sv. Barbare na Ravniku pri Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 10825.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 10. in 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) ter na predlog Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine – enota Ljubljana je Občinski svet občine Logatec na 30. redni seji, dne 5. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o razglasitvi Podružnične cerkve sv. Barbare na Ravniku pri Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine: Ravnik pri Hotedršici – Cerkev sv. Barbare (EŠD 1845).
Enota ima zaradi kulturnih, umetnostno arhitekturnih, zgodovinskih in krajinskih lastnosti poseben pomen za širše lokalno območje Občine Logatec. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Podružnična cerkev sv. Barbare, v srednjem veku zasnovana kot romarska in taborska cerkev, je bila prvič omenjena leta 1526 in na novo zidana leta 1654. V začetku 18. stoletja je bila barokizirana s centralno zasnovano ladjo in v zadnji četrtini 18. stoletja s prizidanima kapelama.
Baročna arhitektura kamnitega oltarja iz leta 1725 izpričuje bodisi delo Luka Misleja oziroma krog njegove delavnice. Stranska lesena oltarja sta delo rezbarja J. Tavčarja iz Idrije, poslikava prižnice je delo Š. Šubica iz leta 1895.
3
Spomenik obsega parcelo št. * 1, k.o. Ravnik.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Vplivno območje spomenika je vrisano na topografski karti v merilu 1: 5000.
Vplivno območje spomenika obsega območje kulturne krajine, travnike in pašnike členjeni z vegetacijo. Območje obsega pobočje pod spomenikom, ki je prostorska dominanta cerkve sv. Barbare.
Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Ljubljana).
4
Lastnik spomenika je po stanju v zemljiški knjigi na dan 23. 5. 2002 Rimokatoliško župnijstvo v Hotedršici.
5
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, zgodovinskih, umetnostno arhitekturnih, likovnih, arheoloških in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi spomenika,
– zagotavljanje rednega vzdrževanja dobro ohranjenih ter sanacijo ogroženih ali propadajočih delov spomenika,
– zagotavljanje namembnosti katere cilj je obstoj in razvoj spomenika,
– omogočanje predstavitve spomenika,
– omogočanje dostopa do spomenika javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov ohranjanju ter varovanju krajinskih vrednot in vedut na spomeniku.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, zgodovinske, umetnostno arhitekturne, likovne in krajinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost in prezentacija kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika v tisku in drugih medijih,
– spodbudi znanstveno-raziskovalno in učno demonstracijsko delo.
6
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali odprti prostor so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
7
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
8
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
9
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/02-3
Logatec, dne 5. novembra 2002.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost