Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002

Kazalo

4795. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 10478.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 – odl. US, 35/97, 45/97, 73/97 – odl. US, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odl. US in 24/01), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/96) ter 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (OVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 28. seji dne 18. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Gorenja vas–Poljane.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja javne službe oblikovanja tarife in obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
1. zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja ravnanja z odpadki v skladu z zakonodajo in predpisi;
2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov;
3. zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališče nenevarnih odpadkov;
4. zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek;
5. uveljaviti načelo »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«;
6. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja z odpadki.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine.
2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju občine vključno z lastniki počitniških hiš ter drugih bivalnih objektov ne glede na stalno prebivališče. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe ali pravna oseba, ki v sladu s tem odlokom mora z izvajalcem javne službe skleniti pogodbeno razmerje za ravnanje z odpadki.
3. Ostanki komunalnih odpadkov so odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije iz klasifikacijskega seznama odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v skupino »Ločeno zbrane frakcije« ali v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino »Embalaža, ki vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz pravilnika o ravnanju z odpadki.
4. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov v neposredni okolici izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.
5. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v temu namenjenih posodah in označenih vrečah. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se določi ob začetku uporabe storitev službe prevzemanja komunalnih odpadkov.
6. Zbirno mesto komunalnih odpadkov (ekološki otok) je mesto, kjer so nameščene posode za zbiranje ločenih frakcij, v katere povzročitelji odpadkov neovirano ločeno odlagajo odpadke.
7. Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice zbirnega centra prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in kosovne odpadke.
8. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in na katere se nanaša s tem odlokom določen najmanjši obseg oskrbe. Ločene frakcije so določene v prilogi 1 odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
9. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, na katere se nanaša s tem odlokom določen najmanjši obseg oskrbe. Nevarne frakcije so določene v prilogi 2 odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
10. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v pravilniku o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike in teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih za odpadke.
11. Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, je zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike, in zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi, iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije« s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki, kot so hladilniki, zamrzovalniki, toplotne črpalke in klimatske naprave, ki vsebujejo klorofloroogljike ali klorofloroogljikovodike, avdiovizualna, računalniška ali druga elektronska oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu.
12. Biološki odpadki so ločeno zbrane organskih kuhinjskih odpadkov in odpadkov iz vrtov primernih za kompostiranje.
13. Odpadna embalaža je odpadna primarna in sekundarna embalaža, ki je komunalni odpadek skladno s predpisom o ravnanju s komunalnimi odpadki.
14. Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža, ki je sestavljena iz več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni mogoče razstaviti ali drugače med seboj ločiti.
15. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
16. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
17. Premična zbiralnica je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.
18. CERO – center za ravnanje z odpadki Gorenjske je sklop objektov in naprav za obdelavo odpadkov.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Gorenja vas-Poljane zagotavlja izvajanje javne službe v okviru »režijskega obrata«, ki je organizacijska enota občinske uprave in je izvajalec javne službe (v nadaljevanju: izvajalec). Izvajalec organizira javno službo skladno s tem odlokom občinskim odlokom o gospodarskih javnih službah in drugimi predpisi s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– zbiranje nevarnih frakcij,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiranje ločenih frakcij,
– zbiranje bioloških odpadkov (stanovanjski bloki, osnovne šole, gostinski obrati s hrano);
– odlaganje odpadkov.
6. člen
Izvajalec za ločeno zbiranje frakcij in komunalnih odpadkov iz prejšnjega člena izvaja službo za celotno območje Občine Gorenja vas-Poljane.
7. člen
Zbiranje kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij ter izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov se zagotavlja in opravlja na celotnem območju Občine Gorenja vas-Poljane.
8. člen
Odlaganje nenevarnih komunalnih odpadkov se vrši na odlagališču nenevarnih odpadkov Draga v Škofji Loki.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. izločanje papirja, lepenke, stekla in drugih ločenih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na ekoloških otokih in zbirnem centru,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski in turistični dejavnosti,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem;
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru;
– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru;
– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru;
– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbirnem centru, v predelavo, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij na ekoloških otokih ter zbirnem centru in niso odpadna embalaža;
– oddajanje v zbirnem centru prevzetih kosovnih odpadkov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov;
– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v zbirnem centru, izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz 3. točke tega odloka;
– oddajanje v zbirnem centru prevzete opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu zbiranja iz druge točke tega člena;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter druge opreme na ekoloških otokih in v zbirnem centru, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju ločenih frakcij odpadkov v zbirnem centru;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, kjer se nahaja oprema ekoloških otokov in zbirnega centra;
– načrtovanje, pridobitev zemljišč, graditev ter urejanje in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o ločeno zbranih frakcijah v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
2. zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za komunalne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo večje kose ločenih frakcij;
– prevzemanje kosovnih odpadkov, po urniku, v zbirnem centru;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov ter vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov;
– obdelava kosovnih odpadkov;
– oddajanje prevzetih kosovnih odpadkov za odstranjevanje in predelavo;
– načrtovanje, graditev objektov ter nabava in vzdrževanje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o količinah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
3. zbiranje nevarnih frakcij iz gospodinjstev v naslednjem obsegu:
(Zbiranje nevarnih frakcij iz industrije ni predmet tega odloka).
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v premične zbiralnice nevarnih frakcij;
– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih je izvajalec ločenega zbiranja frakcij iz prve točke tega odstavka prevzel v zbiralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru;
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij;
– oddajanje prevzetih nevarnih frakcij v odstranjevanje in predelavo;
– nabava in vzdrževanje zabojnikov za začasno hranjenje nevarnih frakcij;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcijah v skladu s predpisi na področju ravnanja z odpadki;
4. zbiranje komunalnih odpadkov in ločenih frakcij v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov in ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na odjemnih mestih za komunalne odpadke v posodah za biološke odpadke in v posodah za ostale odpadke in ekoloških otokih za zbiranje ločenih frakcij;
– nabava, razdeljevanje in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov;
– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za vsa dela javne službe, določena v tem členu;
– zagotavljanje ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih in ločenih frakcij v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki;
5. oddajanje prevzetih komunalni odpadkov skladno z določili tega odloka.
V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
10. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja na ekoloških otokih (razen nevarnih odpadkov) in v zbirnem centru.
11. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo na ekoloških otokih in v zbirnem centru iz prejšnjega člena, naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke;
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla;
– plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov;
– drobne kovinske odpadke, vključno z odpadno embalažo iz kovin;
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa;
– manjše količine gradbenega materiala;
– oblačila;
– tekstil;
– jedilno olje in maščobe;
– barve, črnila, lepila in smolo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi;
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki;
– električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi;
– kosovne odpadke.
12. člen
Na ekoloških otokih za ločene frakcije se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjene zabojnike:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike ter
– drobne odpadne embalaže iz kovine.
13. člen
Število ekoloških otokov z zabojniki za zbiranje ločenih frakcij v katere povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo ločene frakcije iz prejšnjega člena, je na posameznem območju Občine Gorenja vas-Poljane določeno sorazmerno gostoti poselitve in soglasja lastnika zemljišča k lokaciji posameznega ekološkega otoka.
14. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij in v zbirnem centru.
Oddajanje nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja na lokacijah za več vasi glede na gostoto poselitve in oddaljenost lokacije.
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij se zagotavlja vsaj enkrat letno na vsakem od mest iz prejšnjega odstavka in v zbirnem centru.
15. člen
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju Občine Gorenja vas-Poljane in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, za počitniške hiše in druge stavbe, v katerih se izvaja dejavnost, kjer nastajajo komunalni odpadki.
Komunalne odpadke izvajalec prevzema tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
Za stavbo iz prvega odstavka se šteje tudi vsaka posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z izvajalcem javne službe dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote prepuščajo posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.
16. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih odpadkov v zabojnikih in tipiziranih vrečkah naslednje velikosti:
– 120, 240, 770 litrov, in tipizirane vreče 120 litrov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko izjemoma prepuščajo komunalne odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če v zabojnikih ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec to odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni odpadki nastajajo, ali na željo uporabnika, če je v gospodinjstvu le en član.
17. člen
Velikost zabojnikov za komunalne odpadke in število odvozov se lahko določi posebej za vsako območje ali naselje.
Informacije o številu in datumu odvozov na vsakem območju in naselju prejmejo občani v obliki urnika odvoza v mesecu decembru za naslednje leto.
Če imajo občani občasno več odpadkov, kot jih gre v zabojnik ali tipizirano vrečko za redni odvoz, morajo le-te odložiti v tipiziranih vrečkah izvajalca javne službe, in to na dan odvoza ob zabojnik.
Tipizirano vrečko občani kupijo na svoji krajevni skupnosti. S plačilom vrečke je plačan tudi odvoz.
Netipiziranih vrečk izvajalec ne bo prevzemal.
18. člen
Če se komunalne odpadke prevzema enkrat tedensko, mora biti prostornina posode ali skupna prostornina vseh posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe prepuščajo komunalne odpadke, večja od prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej stavbi v enem tednu.
Pri določitvi najmanjše količine komunalnih odpadkov se upoštevajo:
– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,
– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki nastane na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali njenem delu dejavnost in
– število prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepuščajo komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.
Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na podlagi naslednjega izračuna:
Vnk = K1. P + K2. Z
Kjer je:
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi ali skupini stavb,
Z = število zaposlenih v stavbi,
K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 20 litrov,
K2 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na zaposlenega in je enaka 10 litrov,
Vnk = prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastane v stavbi v enem tednu, izraženi v litrih.
Za počitniško hišo in za stanovanje, ki je v uporabi občasno, je ocenjena najmanjša količina komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu, enaka 40 litrov.
19. člen
Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastane v stavbi v enem tednu (Vnk), izraženo v litrih se uporabi tudi za določitev prostornine ter števila posod za prepuščanje komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je določeno skupno prevzemno mesto. Skupna prostornina posod se določi kot vsota prostornine najmanjših količin komunalnih odpadkov, ki nastane v posamezni stavbi.
20. člen
Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovitev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov določi manjšo ali večjo prostornino posod, kot se jih izračuna na podlagi določb iz 15. in 16. člena tega odloka.
21. člen
Izvajalec javne službe lahko odloči, da imajo posamezniki ali posamezna območja možnost prepuščanja komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah. Gre predvsem za individualne hiše z enim stanovalcem ali teren s težjo dostopnostjo odvoza odpadkov.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
22. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih ali v zbirnem centru ter njihov prevoz na mesto predelave oziroma mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.
23. člen
(ločeno zbiranje frakcij)
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da so zabojniki, ki so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij na ekoloških otokih, enakega tipa in ustrezno označeni.
Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in navedeni pogoji za prepuščanje, če obstojajo.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz prejšnjih odstavkov tega člena določi izvajalec javne službe.
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti, da je na zabojnikih v zbirnem centru ustrezna oznaka, iz katere je razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in navedeni pogoji za prepuščanje, če obstojajo.
24. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih in zbirnem centru,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost ekoloških otokov in zbirnega centra ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za prepuščanje ločenih frakcij, tako glede njihovega izgleda kot namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje obstoječih ekoloških otokov z zabojniki za ločene frakcije,
– opremljanje novih ekoloških otokov z zabojniki.
25. člen
Prevzem ločenih frakcij se izvaja po programu zbiranja ločenih frakcij, ki ga pripravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij v skladu z odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Postopnost opremljanja ekoloških otokov za ločene frakcije na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih in nevarnih frakcij na posameznem območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne se uredi v prej navedenem programu.
26. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij)
Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja v skladu s programom zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, ki ga vsako leto pripravi izvajalec zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, potrdi pa pristojni organ Občine Gorenja vas-Poljane.
Program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje časovni razpored odvoza odpadkov, informiranja občanov ter način prevzemanja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij.
27. člen
(zbiranje komunalnih odpadkov)
Izvajalec prazni posode in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali njegove okolice ter ne poškoduje posod.
Če pride pri prevzemu komunalnih odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
28. člen
Izvajalec opravlja po posebnem naročilu uporabnika storitev tudi pranje zabojnikov, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov. Cena za pranje zabojnikov se določi s cenikom, ki ga potrdi pristojni organ Občine Gorenja vas-Poljane.
29. člen
Izvajalec zagotavlja:
– nabavo tipiziranih vrečk razdelitev in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
– vzdrževanje in nabava opreme za pranje zabojnikov.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost zabojnikov in vrečk za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe.
Povzročitelji so dolžni na svoje stroške nabaviti in vzdrževati posode za odpadke.
30. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov. Prevzemno mesto za individualne uporabnike storitev pa je obvezno ob robu cestišča. Izjeme so možne le v dogovoru z izvajalcem javne službe.
Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnika oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja posode največ 10 m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnika ne sme biti stopnic ali drugih ovir.
31. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega mesta za komunalne odpadke, najmanjšo količino komunalnih odpadkov iz 18. člena tega odloka ter velikost in število posod za prepuščanje komunalnih odpadkov se določi za vsako posamezno stavbo ali skupino stavb, v katerih nastajajo komunalni odpadki.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi režijski obrat občine v registru prevzemnih mest.
32. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin komunalnih odpadkov v stavbi ali
– pisnega sporočila uporabnika storitve javne službe o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora enkrat letno uskladiti podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega registra prebivalstva. Podatke o zaposlenih v stavbi morajo zagotoviti pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
33. člen
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec javne službe po naslednjem razporedu:
– kosovni odpadki po dogovoru z KS do ustanovitve zbirnega centra, po ustanovitvi pa 1x letno,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev 1x letno do ustanovitve zbirnega centra,
– ostali odpadki 1x oziroma 2x mesečno,
– bio odpadki 1x oziroma 2x tedensko v poletnem času,
– frakcije 1x do 2x mesečno, odvisno od potreb.
V primeru izpada prevzema, zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov, izpadli prevzem komunalnih odpadkov pa opraviti takoj ko je to možno.
34. člen
Za čas do prevzema komunalnih odpadkov morajo lastniki ali upravitelji objektov in uporabniki storitev zagotoviti, da so zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov nameščeni na prevzemnem mestu v objektu ali ob njem, vendar ne na javnih površinah.
Če je prevzemno mesto na prostem, mora biti površina prostora primerne velikosti ter urejena.
35. člen
Če prevzemnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v lasti lastnika ali uporabnika stavbe, lahko pristojni organ Občine Gorenja vas-Poljane določi namestitev zabojnikov na javni površini, če iz vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da v stavbi ni primernih drugih površin in da namestitev zabojnikov ob stavbi ni možna.
36. člen
Tipizirane vrečke za prepuščanje ostalih (ostanki komunalnih odpadkov) odpadkov morajo povzročitelji ostalih odpadkov hraniti v času do prevzema ostalih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih, temu namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.
37. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih objektih in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka.
38. člen
Prevzem komunalnih odpadkov in ločenih frakcij se izvaja po programu zbiranja komunalnih odpadkov, ki ga pripravi izvajalec in potrdi pristojni organ Občine Gorenja vas-Poljane.
Program zbiranja komunalnih odpadkov vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev, ki se jim zagotavlja prevzemanje komunalnih odpadkov;
– podatke o številu in lokacijah prevzemnih mest ter velikosti zabojnikov in številu prevzemov komunalnih odpadkov;
– podatke o načrtovani letni količini zbranih komunalnih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve;
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zabojnikih na prevzemnih mestih;
– časovno razporeditev prevzemanja komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v vrečkah;
– območja poselitve, kjer se komunalni odpadki prepuščajo samo v vrečkah;
– način prodaje vrečk uporabnikov storitve javne službe;
– način delitve vreč uporabnikom, ki jih zaradi načina prepuščanja komunalnih odpadkov dobijo brezplačno;
– število zabojnikov in vrečk, ki bodo nabavljene v letu programa;
– način naročanja pranja zabojnikov;
– podatke o izločanju ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov;
– opis zabojnikov in vozil za prevzemanje komunalnih odpadkov, ki bo nabavljeno v letu programa;
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
39. člen
Pri izdelavi programa zbiranja komunalnih odpadkov je treba upoštevati, da se komunalne odpadke prevzema:
– največ dvakrat tedensko na območjih poselitve s strnjeno individualno zazidavo in
– najmanj enkrat mesečno izven strnjenih naselij.
Število mesečnih odvozov se lahko letno spremeni, če se s tem strinja večina občanov določenega naselja. Podpisnik in predstavnik je član občinskega sveta z območja volilne enote v kateri se nahaja območje katerega uporabniki želijo spremembo ali predsednik krajevne skupnosti.
V primeru izpada prevzema po programu zbranih komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov, izpadli prevzem komunalnih odpadkov pa opraviti takoj, ko je to možno.
40. člen
Izvajalec mora ugotavljati in evidentirati sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo zabojnikov za prevzemanje komunalnih odpadkov. V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnim inšpekcijskim službam.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
41. člen
Uporaba storitve javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij na ekoloških otokih ali zbirnem centru.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne odpadke pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah ali v zbirnem centru,
– prepuščati vse kosovne odpadke na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov ali v zbirnem centru,
– prepuščati zabojnike ali vrečke za ostale odpadke s komunalnimi odpadki na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni z urnikom zbiranja komunalnih odpadkov.
42. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije in zabojnike ali vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Prepovedano je pisati na zabojnike za ločene frakcije ali posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov, ter nanje lepiti plakate.
43. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se:
– hrani nevarne odpadke do njihove oddaje v premični zbiralnici ločeno ali v začasnem skladišču nevarnih snovi ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje;
– hrani ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu javne službe na ekološkem otoku ali zbirnem centru, varno in neškodljivo za okolje;
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov; odpadek ročno razstavi na več kosov, tako da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki oziroma mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj;
– mešati ločenih frakcij s komunalnimi odpadki tako, da ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih odpadkov v zbirnem centru;
– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način;
– prepuščati ločenih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije;
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali zabojnike, ki niso namenjeni prepuščanje teh odpadkov;
– prepuščati ne sortiranih (ostalih odpadkov) odpadkov v zabojnikih za ločene frakcije.
44. člen
V zabojnike in vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnost,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke z vrtov, gradbene odpadke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
45. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema komunalnih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki in vrečke, ki so namenjeni prepuščanju komunalnih odpadkov, postavljeni na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov (do 6. ure zjutraj).
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki odstranijo s prevzemnega mesta.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob zabojnikih ali na njih ali odlagati odpadkov v vrečkah, ki niso namenjene odlaganju komunalnih odpadkov.
Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo izvajalcu zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času, tako da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovih.
Če izpade redni prevzem komunalnih odpadkov, zaradi objektivnih razlogov zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov polni, mora povzročitelj komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v označenih vrečkah, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
V navedenih primeri iz prejšnjega odstavka povzročitelji vrečke dobijo brezplačno na krajevnih skupnostih.
V času prevzema komunalnih odpadkov mora povzročitelj komunalnih odpadkov v primerih iz prvega odstavka tega člena zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene ob zabojnikih.
46. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v zabojnikih ali vrečkah, namenjenih prepuščanju komunalnih odpadkov.
Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem zbiranja ločenih frakcij, morajo sami zagotoviti oddajanje teh odpadkov v predelavo.
47. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti režijskemu obratu občine začetek uporabe stavbe, da se dogovori o kraju prevzema, številu zabojnikov ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja in obračun storitev javne službe.
Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe najkasneje 15 dni pred začetkom uporabe objekta.
48. člen
Kosovne odpadke mora odložiti povzročitelj komunalnih odpadkov na prevzemno mesto za komunalne odpadke do 6. ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.
Odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
49. člen
Opustitev uporabe storitve javne službe in kopičenje komunalnih odpadkov ter njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežigati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelji komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške opravi izvajalec na podlagi odločbe pristojnih inšpekcijskih služb.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec na stroške Občine Gorenja vas-Poljane in na podlagi odločbe pristojnih inšpekcijskih služb.
50. člen
Sežiganje suhih odpadkov z vrtov v manjših količinah, ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi. Ni dovoljeno sežiganje odpadkov v bližini stavb, javnih cest in drugih objektov, kjer to lahko povzroči požar, ovira promet ali moti okolico s smradom in dimom.
51. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki za prepuščanje ločeni frakcij in z zabojniki za prepuščanje komunalnih odpadkov.
Najkasneje 6 ur po končani prireditvi morajo organizatorji prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe prevzame zbrane odpadke.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
52. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in komunalnih odpadkov pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Občine Gorenja vas-Poljane,
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, se podrobneje določi s programom dela in cenikom storitev.
53. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitve zbiranja ločenih frakcij, kosovnih, nevarnih in komunalnih odpadkov, obsegajo predvsem:
1. neposredne stroške za:
– električno energijo,
– pogonsko gorivo,
– druge stroške materiala,
– storitve,
– delo,
– prodajo,
– vzdrževanje vozil;
2. posredne proizvajalne stroške:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi neposredni proizvajalni stroški,
3. splošne stroške:
– posredne stroške nabave, prodaje in uprave,
– posredne stroške obresti.
IX. OBLIKOVANJE CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE
54. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati stroške zbiranja, odvoza, predelave in obdelave ter odlaganja ostankov odpadkov (smetarino) po ceni določeni za m3 odpadkov v razsutem stanju na mestu njihovega nastanka.
Zavezanci za plačilo smetarine so fizične in pravne osebe, ki so povzročitelji odpadkov na območju občine.
55. člen
Zavezanci za plačilo smetarine so:
– povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev in
– ostali povzročitelji odpadkov.
Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev plačujejo odvoz odpadkov po povprečni prostornini odpadkov na prebivalca izraženi v m3 oziroma kg, pomnoženo s številom članov gospodinjstva in ceno za m3 oziroma kg odpadkov. Povprečna prostornina odpadkov na prebivalca na mesec (Pp) se izračuna 1x letno na osnovi podatkov za preteklo leto na naslednji način:
        Ps
Pp = ————————
      12. Nc
Ps – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev iz območja Občine Gorenja vas-Poljane izražene v m3 oziroma kg,
Nc – število prebivalcev Občine Gorenja vas-Poljane.
Pri izračunu povprečne prostornine odloženih ostankov odpadkov se upošteva količina vseh odloženih ostankov odpadkov za gospodinjstva in število vseh prebivalcev, za katere se ostanki odpadkov odlagajo.
Cene za gospodinjstva se oblikujejo v skladu z veljavnimi predpisi.
Za počitniško hišo in stanovanje, ki je v uporabi občasno, se plačuje smetarina po pavšalu prostornine 60 l na mesec pomnoženo s ceno, ki velja za gospodinjstvo za m3 oziroma kg odpadkov. Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovitev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov za počitniško hišo in stanovanje določi manjšo ali večjo prostornino za obračun smetarine.
Ostali povzročitelji odpadkov plačujejo smetarino po uradnem ceniku za m3 oziroma kg odpadkov v razsutem stanju, ki jo sprejme Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane.
Z ostalimi povzročitelji odpadkov izvajalec javne službe sklene pogodbo o izvajanju storitev ravnanja z odpadki. V primeru, da ostali povzročitelji ne sklenejo pogodbe za ravnanje z odpadki, izvajalec javne službe obračuna količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe in znaša najmanj m3 na mesec ter o tem obvesti pristojne inšpekcijske službe.
56. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, kot je število prebivalcev v gospodinjstvu, stavbi, spremembo dejavnosti, oziroma namembnosti stavbe, pisno sporočiti izvajalcu javne službe najpozneje v 8 dneh po nastali spremembi.
V primeru najemniškega razmerja sta vse te spremembe glede tega razmerja dolžna sporočiti najemnik in najemodajalec. V primeru, da spremembe obojestransko niso pisno potrjene, je zavezanec za plačilo smetarine najemodajalec.
Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva pri obračunu za storitev javne službe, ki so opravljene v naslednjem mesecu od dneva prejema pisnega sporočila o spremembi.
V primeru, ko uporabnik storitve javne službe ne posreduje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec javne službe obračuna storitev javne službe na podlagi uradnih podatkov o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi in/ali ocenjene količine odpadkov.
57. člen
Za obračun storitve javne službe uporabnikom storitev javne službe zagotavlja občina podatke o prebivalcih iz Centralnega registra prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon.
X. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
58. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v lasti ali v najemu Občine Gorenja vas-Poljane, so:
– objekti in naprave zbirnega centra, zabojniki in oprema za prepuščanje in začasno hranjenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij ter zabojniki na ekoloških otokih.
Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so v lasti pogodbenega izvajalca:
– oprema premičnih zbiralnic za občasno prevzemanje nevarnih frakcij,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– oprema in vozila za prevzemanje in deponiranje komunalnih odpadkov in vzdrževanje zabojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
59. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XII. KAZENSKE DOLČBE
60. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 tolarjev se kaznuje izvajalec ločenega zbiranja frakcij, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnem centru,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij na ekoloških otokih,
3. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim programom zbiranja ločenih frakcij,
4. ne pripravi letnega poročila zbiranja odpadkov,
5. ne vzdržuje zabojnikov na ekoloških otokih za ločene frakcije in zbirnem centru, jih po potrebi sproti ne očisti, ne opravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi,
6. ne zagotavlja snažnosti na ekoloških otokov za ločene frakcije in zbirnem centru,
7. ne zagotavlja pogojev, da izvajalec zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov redno prevzema kosovne odpadke in nevarne frakcije, ki so jih povzročitelji odpadkov oddali v zbirnem centru,
8. ne zagotovi predelave zbranih ločenih frakcij,
9. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo.
Z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba iz prvega odstavka tega člena.
61. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 tolarjev se kaznuje izvajalec, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse uporabnike storitev javne službe na celotnem območju Občine Gorenja vas-Poljane,
2. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z urnikom,
3. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile,
4. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če jih pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnaži,
5. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s predpisanimi vozili,
6. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe,
7. ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
62. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba, če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami členov 41 do 51,
4. ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na obračun storitve javne službe.
Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo do 80.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
63. člen
Z denarno kaznijo do 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prejšnjega člena, če:
– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
– ne prepušča komunalnih odpadkov v zabojnikih ali vrečkah,
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami členov 41 do 51,
– ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe.
XIIl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
Izvajalec pripravi poročilo o zbiranju komunalnih odpadkov za preteklo leto, in sicer do 1. 3. v tekočem letu.
Izvajalec do 1. 10. v tekočem letu pripravi program ravnanja s komunalnimi odpadki za naslednje leto.
65. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 40/97).
66. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-394-07/02
Gorenja vas-Poljane, dne 18. oktobra 2002.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.