Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2002 z dne 24. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2002 z dne 24. 10. 2002

Kazalo

4494. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Jesenice, stran 9893.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 10. člena statusa Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 43. seji dne 26. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Jesenice
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zavezanko za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Jesenice, način in postopek sestave seznama dejanskih upravičencev za vračilo vlaganj, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila, postopek vračanja vlaganj ter pogoje in roke za vračanje teh deležev.
2. člen
(zavezanka)
Občina Jesenice po določbah tega pravilnika nastopa kot zavezanka za vračilo fizičnim oziroma pravnim osebam kot dejanskim upravičencem do vračila vlaganj.
Zavezanka vloži zahtevek za vračilo vlaganj v roku štirih mesecev od objave poziva objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, ki ga objavi komisija, ki opravlja strokovne in tehnične naloge na podlagi ZVVJTO, in sicer na Državno pravobranilstvo v Kranju.
3. člen
(način in postopek sestave seznama dejanskih upravičencev)
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe z območja sedanje Občine Jesenice, za katere je občina ali krajevne skupnosti (Hrušica, Sava, Podmežakla, Staneta Bokala, Mirka Roglja–Petka, Cirila Tavčarja, Slovenski Javornik–Koroška Bela, Blejska Dobrava, Planina pod Golico) od leta 1974 do konca leta 1994 sklepala pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d.
Izjema so osebe iz naselja Potoki, za katere je telefonsko omrežje gradila Krajevna skupnost Žirovnica in s katerimi je pogodbe za priključitev in izgradnjo telefonskega omrežja sklepala Krajevna skupnost Edi Giorgioni, za le-te je zavezanka Občina Žirovnica.
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe z območja sedanje Občine Žirovnica in Občine Kranjska Gora in njunih pravnih prednikov niso dejanski upravičenci na podlagi tega pravilnika.
Kolikor prvotni dejanski upravičenec ne živi več, je upravičenec oseba, ki se izkaže z ustrezno listino (pravnomočnim sklepom o dedovanju...). Če pa gre za pravno osebo, ki je medtem prenehala obstojati, se upravičenec izkaže z ustrezno listino, ki dokazuje pravno nasledstvo. V primeru prodaje telefonskega priključka oziroma drugega pravnega posla je upravičenec oseba, ki se izkaže z ustrezno listino (pogodba o prodaji telefonskega priključka...).
Za sestavo podrobnega seznama dejanskih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega pravilnika občinsko komisijo.
Zavezanka v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave po določbah ZVVJTO ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine na krajevno običajen način objavila dokončni seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni dejanski upravičenci.
4. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev)
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma drugih dokazil, ob upoštevanju določb 4. člena ZVVJTO.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo podano pisno ali ustno na zapisnik pri občinski komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(postopek vračanja vlaganj)
Občinska komisija pripravi osnutek seznama dejanskih upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo občina in krajevne skupnosti. Osnutek seznama vsebuje naslednje podatke: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, datum pogodbe in pogodbeno višino.
Osnutek seznama se objavi na krajevno običajni način. Hkrati z njim pa tudi poziv za posredovanje pripomb na osnutek seznama, v okviru katerega se opredelijo osnovni elementi za posredovanje zahtevkov (skrajni datum vročitve, zahtevna vsebina in dokazila, naslov, na katerega se vloži zahtevek, postopek in način obravnave zahtevka in drugo). Po roku navedenem v pozivu se zahtevki več ne bodo upoštevali.
Pripombe je možno dati samo na podlagi dokazil. Kot dokazilo za dopolnitev seznama se upošteva pogodba in dokazilo o plačilu prispevka občini ali krajevnim skupnostim ter dokazilo o pravnem nasledstvu, v primeru, če potencialni upravičenec oziroma vlagatelj zahtevka ni oseba iz pogodbe.
Zahtevke bo obravnavala občinska komisija.
Na podlagi odobrenih zahtevkov se bo dopolnil oziroma izdela dokončni seznam dejanskih upravičencev iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki je osnova za določitev odškodnine ter vračanje vlaganj.
6. člen
(pogoji in roki za vračanje)
Prejeto vračilo s strani Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje vrne zavezanka upravičencem v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih v seznamu iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Zavezanka bo upravičencem začela vračati sredstva v roku 30 dni po prejemu vračila s strani Republike Slovenije.
Zavezanka bo po prejemu vračil iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje objavila začetek vračanja.
Hkrati z obvestilom bo zavezanka objavila tudi poziv za predložitev podatkov potrebnih za vračila sredstev dejanskim upravičencem (številko hranilnih knjižic ali tekočih računov ali transakcijskih računov in bank ali hranilnic, pri katerih so računi odprti) kot tudi osnovne elemente postopka vračanja.
Pogoj za vračilo sorazmernega deleža vlaganj je uvrstitev na seznam upravičencev iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika ter predložen podatki iz prejšnjega odstavka tega člena.
V primeru, da stroški nakazila (strošek položnice in provizij) presežejo višino vračila, se vračilo ne izvede.
7. člen
(vlaganje Občina Jesenice)
Občina Jesenice ima zaradi vlaganj v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja, opreme, naprav in nakup zemljišč pravico do vračila sorazmernega dela vlaganj v predmetno telekomunikacijsko infrastrukturo.
Zahtevek bo Občina Jesenice vložila po določbah ZVVJTO, ter jih po prejemu obdržala kot lastna sredstva. Ta sredstva se izločijo iz skupine sredstev za vračanje vlaganj ostalim upravičencem, in se uporabijo v skladu z ZVVJTO.
8. člen
(končni določbi)
O vseh odprtih vprašanjih bo v skladu s tem odlokom in zakonom o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje odločala občinska komisija.
Za zadeve, ki jih ta odlok ne opredeljuje se uporabljajo neposredno določbe zakona o vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje.
9. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-3/2002
Jesenice, dne 26. septembra 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti