Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4327. Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica, stran 9514.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 36. redni seji dne 25. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v primeru, ko je upravičenec do vračila vlaganj Občina Sevnica
1. člen
(splošna določba)
Občina Sevnica je upravičenec za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, v primerih, ko so njeni pravni predniki sklepali pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d. in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet, od leta 1974 do 1. 1. 1995, z namenom pridobitve telefonskega priključka za svoje občane.
S tem odlokom se določi:
– način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci do vračila,
– način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila,
– pogoje vračila in
– roke za vračilo.
2. člen
(vložitev zahtevka)
Občina Sevnica mora v roku štirih mesecev od objave poziva, s strani posebne komisije, v Uradnem listu Republike Slovenije, vložiti na krajevno pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Zahtevek mora vložiti v imenu vseh tistih fizičnih in pravnih oseb – krajevnih skupnosti, ki so vlagale denarna sredstva z namenom pridobitve telefonskega priključka, pogodbo pa je sklenila s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d. občina, takratne krajevne skupnosti ali samoupravna interesna skupnost, delujoča na občinskem nivoju.
Občina Sevnica mora vložiti zahtevek v vseh tistih primerih, ko nam bodo predsedniki krajevnih skupnosti dostavili sklenjene pogodbe ali dokumentacijo, iz katere bo razvidno vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.
Državni pravobranilec, pri katerem bo Občina Sevnica vložila zahtevek, bo sestavil predlog pisne poravnave, ki ga bo vročil Občini Sevnica, in sicer z navedbo roka, ki ne bo daljši od treh mesecev, da se sklene pisna poravnava.
Predlog pisne poravnave bo posredovan vsem krajevnim skupnostim in podan v potrditev Občinskemu svetu občine Sevnica, ki ga bo potrdil in s sklepom pooblastil župana, da ga podpiše.
Podpisana pisna poravnava bo izvršilni naslov za sodno izvršitev v breme sklada, ki ga bo ustanovila Republika Slovenija in iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo.
V primeru, da Občinski svet občine Sevnica ne bo potrdil predloga pisne poravnave, bo Občina Sevnica začela postopek pred pristojnim sodiščem.
3. člen
(način sestave seznama dejanskih končnih upravičencev)
Seznam vseh dejanskih končnih upravičencev izda župan Občine Sevnica, in sicer na podlagi potrjenih seznamov posameznih krajevnih skupnostih, ki jih sprejmejo sveti krajevnih skupnosti.
Seznam končnih upravičencev, ki ga bodo Občini Sevnica posredovale posamezne krajevne skupnosti, mora biti sestavljen iz naslednjih podatkov:
– ime in priimek končnega upravičenca,
– rojstni podatki,
– naslov in
– naziv banke ter številka bančnega računa.
Občina Sevnica mora v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave ali po pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine objaviti na oglasni deski sedeža Občine Sevnica in na oglasnih deskah sedežev vseh krajevnih skupnosti seznam vseh fizičnih in pravnih oseb, ki se jim bo dejansko vrnil določen sorazmerni delež vračila, katerega določa ta odlok.
Na oglasni deski se lahko objavi samo ime in priimek končnega upravičenca ter višina zneska vračila.
4. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila)
Občina Sevnica bo prejeto vračilo razdelila med dejanske končne upravičence, ki bodo določeni na seznamu, katerega na podlagi 3. člena tega odloka izda župan.
Sorazmerni deleži se določijo na podlagi pisne poravnave ali pravnomočne sodne odločbe, s katero bo določeno celotno vračilo, ki ga bo prejela Občina Sevnica.
Občina Sevnica bo razdelila prejeto vračilo končnim upravičencem na podlagi podatkov iz pisne poravnave ali sodne odločbe ter skladno z določilom 4. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in podatkov krajevnih skupnosti o fizičnih osebah, ki so sodelovale pri napeljavi in vlagale finančna sredstva v javno telekomunikacijsko omrežje.
Skupen znesek celotnega vračila, ki ga bo pridobila Občina Sevnica za razdelitev med končne dejanske upravičence iz seznama, se bo zmanjšal za sorazmerni del, ki jih je vložila takratna občina iz naslova namenskih sredstev samoprispevka. Izločen del denarnih sredstev iz naslova samoprispevka mora Občina Sevnica nameniti za investicije v infrastrukturo na območje, kjer so bila zbrana sredstva samoprispevka.
5. člen
(pogoji za vračilo sorazmernih deležev)
Dejanski končni upravičenec mora biti uvrščen na seznam, ki ga pripravi posamezna krajevna skupnost in ga sprejme svet krajevne skupnosti.
Do vračila sorazmernih deležev so upravičeni tudi pravni nasledniki tistih oseb, ki so vlagale denarna sredstva, vendar niso več žive oziroma ne obstajajo več. Pravno nasledstvo mora posameznik dokazati posebni komisiji, ki se ustanovi na podlagi tega odloka, da se lahko uvrsti na seznam posamezne krajevne skupnosti.
6. člen
(roki za vračilo sorazmernih deležev)
Občina Sevnica bo v roku trideset dni od prejema celotnega zneska na njen transakcijski račun razdelila dejanskim končnim upravičencem sorazmerne deleže teh pridobljenih sredstev na njihove račune.
7. člen
(posebna občinska komisija)
Župan Občine Sevnica z odločbo ustanovi posebno občinsko komisijo, ki je zadolžena za izvajanje tega odloka in za pripravo končnega seznama dejanskih upravičencev posameznih krajevnih skupnosti, ki bodo prejeli sorazmerni del vračila.
Posebna občinska komisija je sestavljena iz enajstih članov, katero vodi s strani župana imenovan delavec iz občinske uprave, ostalih deset članov pa so predstavniki posamezne krajevne skupnosti, ki jih predlagajo predsedniki vsake posamezne krajevne skupnosti.
8. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 63000-0001/2002
Sevnica, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost