Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4202. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona, stran 9406.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 25. seji dne 19. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona.
II. KRITERIJI
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programskih nalog kulturnih društev in skupin.
III. POGOJI IN POSTOPKI
3. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo kulturna društva in skupine izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Gornja Radgona,
– so registrirana za opravljanje programov na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– imajo potrjen program s strani upravnega organa društva.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz 2. člena dodelijo na osnovi razpisa. Razpis se izvede v 30 dneh po sprejetju proračuna in se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
5. člen
Javni razpis vsebuje:
– predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– namene, ki so predmet financiranja,
– višino sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok prijave,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu.
Izvajalci se prijavijo na razpis na obrazcu, ki ga pripravi občinska uprava.
6. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 10. členu tega pravilnika, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani:
– predstavnik ZKDiS,
– predstavnik odbora za družbene dejavnosti,
– predstavnik občinske uprave.
7. člen
Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti.
8. člen
Izvajalci, ki pričnejo z delovanjem v tekočem letu, lahko kandidirajo za sredstva le v rednem postopku, to je v okviru letnega razpisa.
9. člen
Sredstva se izvajalcem nakazujejo za namene, navedene v 10. členu tega pravilnika pod točkami A), B) in C) praviloma v obsegu dvanajstin, za namen pod D) pa na podlagi poročila o realizaciji in predloženih dokazilih.
IV. MERILA
10. člen
Kulturnim društvom in skupinam se sofinancira program po naslednjih namenih:
A) program redne dejavnosti društva – do višine 75% vsote določene v proračunu:
a) honorar strokovnih delavcev,
b) programski stroški,
c) materialni stroški.
B) udeležbo na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini – do višine 10% vsote določene v proračunu.
C) nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov (rekviziti, kostumi...), – do višine 20% vsote določene v proračunu,
D) strokovno izpopolnjevanje – do višine 5% vsote določene v proračunu, % delež po namenih določi komisija, njihova vsota pa ne sme presegati 100%. Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v prostore.
11. člen
A) Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev in skupin se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. Odrasli pevski zbor:
Prizna se min 30 do max 80 vaj na sezono
Honorar zborovodje na vajo
(dve šolski uri)                                   10 do 20 točk
Programski stroški na vajo                          5 do 10 točk
Materialni stroški na sezono
– pri najmanj 32 članih je                      500 do 1500 točk
– pri najmanj 18 članih                          200 do 500 točk
– pri manj kot 18 članih                         100 do 200 točk
 
2. Otroški in mladinski pevski zbor
Prizna min 20 do max 50 vaj na sezono
Honorar zborovodje na vajo
(dve šolski uri)                                   10 do 20 točk
Programski stroški na vajo                          5 do 10 točk
Materialni stroški na sezono                     200 do 500 točk
 
3. Pihalni orkester
Prizna se min 40 do max 80 vaj na sezono
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(dve šolski uri)                                   20 do 30 točk
Programski stroški na vajo                         10 do 20 točk
Materialni stroški na sezono
– pri najmanj 32 članih je                      500 do 2000 točk
– pri najmanj 18 članih                          300 do 500 točk
– pri manj kot 18 članih                         100 do 300 točk
 
4. Gledališka skupina
Prizna se min 20 do max 45 vaj na sezono
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(tri šolske ure)                                   25 do 35 točk
Programski stroški na sezono                     200 do 600 točk
Materialni stroški na sezono                     400 do 800 točk
 
5. Lutkovna skupina
Prizna se min 15 do max 30 vaj na sezono
Honorar strokovnega sodelavca na vajo
(tri šolske ure)                                   25 do 35 točk
Programski stroški na sezono                     200 do 400 točk
Materialni stroški na sezono                     300 do 600 točk
 
6. Recitacijska in literarna skupina
Prizna se min 10 do max 20 vaj na sezono
Honorar mentorja na vajo
(dve šolski uri)                                   10 do 20 točk
Programski stroški na vajo                               2 točki
Materialni stroški na sezono                     100 do 150 točk
 
7. Folklorna in tamburaška in plesna skupina
Prizna se min 20 do max 45 vaj na sezono
Honorar vodje na vajo (dve šolski uri)             10 do 20 točk
Programski stroški na vajo                                5 točk
Materialni stroški na sezono
– najmanj 16 članov                             500 do 1500 točk
– manj kot 16 članov                             200 do 500 točk
8. Glasbena skupina
Prizna se min 20 do max 45 vaj na sezono
Honorar vodje na vajo (dve šolski uri)             10 do 20 točk
Programski stroški na vajo                          2 do 5 točki
Materialni stroški na sezono                     200 do 400 točk
 
9. Likovna, fotografska in filmska skupina
Prizna se min 20 do max 50 mentorskih vaj na sezono
Honorar mentorja na vajo (dve šolski uri)                10 točk
Programski stroški na vajo                            do 10 točk
Materialni stroški na sezono                    500 do 1500 točk
 
10. KD, ki ne izvaja lastne dejavnosti
Za organizacijo kulturnih prireditev se prizna
– od 1 do 3                                      200 do 600 točk
– od 3 do 5                                     800 do 1000 točk
– več kot 5                                    1200 do 2000 točk
Sofinanciranje redne dejavnosti društva je pogojeno z obveznimi nastopi na območni ravni, razen v objektivnih primerih.
12. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število zbranih točk in višino proračunskih sredstev.
13. člen
B) Udeležba na tekmovanjih in preglednih prireditvah doma in v tujini nastop, razstava
– na prireditvi v Občini Gornja Radgona
   (občinski praznik,                                    20 točk
državni praznik, tradicionalne prireditve in podobno)
– na medobmočni ravni                                    20 točk
– na republiški ravni                                    20 točk
– v tujini                                               60 točk
– samostojni nastop, razstava                           100 točk
predstava
– gledališka                                            200 točk
– lutkovna                                              100 točk
14. člen
C) Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov
Sofinanciranje nabave in vzdrževanja opreme se izvede do višine 30% vrednosti vloge posameznega društva oziroma v odvisnosti od proračunskih sredstev, izločenih v te namene.
Kulturnim društvom in skupinam se prednostno zagotavljajo sredstva za nabavo rekvizitov, potrebnih za izvajanje dejavnosti.
15. člen
D) Strokovno izpopolnjevanje
Sofinancirajo se stroški strokovnega izpopolnjevanja strokovnih vodij in članov društev in skupin, in sicer stroški prijavnin, dnevnic, prevoza z javnim prevoznim sredstvom ter stroški prenočišč. Stroški prenočišča se krijejo maksimalno do višine treh dnevnic.
16. člen
Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti v skladu z določili odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za tekoče leto.
Izvajanje programov spremlja strokovna služba občinske uprave.
V. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se začne uporabljati pri razdelitvi sredstev za leto 2003.
Št. 14001-2/2001
Gornja Radgona, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti