Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2002 z dne 4. 10. 2002

Kazalo

4201. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona, stran 9396.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 25. redni seji dne 19. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način in postopek sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa, namensko spremljanje porabe sredstev, merila za razvrstitev športnih panog, programe, ki so v javnem interesu, njihov obseg ter višino sofinanciranja.
2. člen
Za sredstva, določena v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski svet, lahko kandidirajo naslednji upravičenci:
– vrtci in osnovne šole,
– športna društva,
– združenja in zveze,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– izvajalci za programe za zdravje.
3. člen
Izvajalci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi in delujejo najmanj leto dni,
2. imajo sedež v občini Gornja Radgona,
3. njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov (velja za društva),
4. imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
5. imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.
II. POSTOPEK IZBORA
4. člen
S postopkom izbora izvajalcev programa športa in s sofinanciranjem izvajanja letnega programa se začne, če so sredstva za sofinanciranje izvajanja letnega programa predvidena v proračunu občine za tekoče leto.
5. člen
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, z izkušnjami s področja športa. Najmanj dva člana komisije predlaga predsedstvo športne zveze.
Objava javnega razpisa
6. člen
Javni razpis mora biti objavljen najpozneje 30 dni po sprejemu proračuna. Na podlagi sprejetega letnega programa športa občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z navedbo potrebnih dokazil, ki jih morajo predlagatelji športnih programov predložiti k prijavi.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
– programe, ki so predmet razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za programe,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
7. člen
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni podatki, ki bodo omogočili vlagateljem izdelati popolno vlogo. Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa na razpolago vlagateljem na vpogled in za predajo.
8. člen
Vloga na razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in naslovom vlagatelja.
9. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija in se izvede v roku, ki je predviden v razpisu. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so bile predložene.
10. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
V primeru, da je vloga nepopolna, jo lahko izvajalec dopolni v roku 3 dni po prejemu poziva za dopolnitev vloge. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena na način in v obsegu, kot je določena s pozivom se zavrne in se v nadaljnjem postopku več ne upošteva.
11. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojevm, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in v skladu z merili. Na podlagi ocene vlog, zbira točk in določene vrednosti točke pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije in ga predložijo županu, ki o tem odloči s sklepom.
Administrativno-tehnična opravila za komisijo opravlja občinska uprava.
12. člen
Župan v roku, ki ne sme biti daljši od 45 dni, obvestiti vse vlagatelje o svoji odločitvi.
13. člen
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva iz javnega razpisa niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa, na naslov župana. V zahtevku za preveritev ocene svoje vloge mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je dolžan pritožbo ponovno obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o izboru. S sklepom lahko spremeni prvotno določitev. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju letnega programa športa je s tem dokončen
Sklenitev pogodbe
14. člen
Župan hkrati s sklepom o izbiri pozove izvajalce k podpisu pogodbe. Če vlagatelj v roku določenem v sklepu ne podpiše pogodbe se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
15. člen
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene pogodba med občino in izvajalcem. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev za posamezne programe oziroma naloge,
– način nadzora namenske porabe sredstev,
– način nadzora izvajanja programov oziroma nalog,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoč iz določil tega pravilnika.
Spremljanje namenske porabe sredstev in izvajanje letnega programa športa
16. člen
Občinska uprava spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa izvajalcev
– s polletnim poročilom izvajalca o poteku letnega programa;
– z zaključnim poročilom izvajalca o realizaciji programa in porabi sredstev;
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev;
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o namenski porabi in izvedbi letnega programa.
Izvajalci programov morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati polletno poročilo o poteku letnega programa in najkasneje do 31. 1. naslednjega leta zaključno poročilo o realizaciji programa in porabi sredstev, pridobljenih na podlagi razpisa.
Prav tako je izvajalec na posebno zahtevo občine (posebni nadzor) dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti nadzor.
V primeru, da se pri pregledu polletnih poročil ali iz izvedenega nadzora ugotovi, da se posamezni programi iz neupravičenega razloga niso izvajali kot so bili prijavljeni na razpis, opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se sofinanciranje tega programa ukine.
V primeru, da se pri pregledu zaključnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neupravičeno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, je izvajalec neupravičeno pridobljena sredstva dolžan povrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
Če izvajalec do rokov, navedenih v tem členu ne odda poročil ter dokumentov in podatkov po posebnem nadzoru, se smatra, da programov ni izvajal. Financiranje se takoj ustavi, izvajalec pa je dolžan vrniti vsa sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
III. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
17. člen
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po:
1. vsebinah:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija;
2. razvojnih in strokovnih nalogah v športu;
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– športne objekte,
– športne prireditve,
– znanstveno raziskovalno dejavnost,
– založniško dejavnost,
– spremljanje in svetovanje treninga,
– delovanje društev, športne zveze in njenih programov,
– informatiko.
18. člen
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika. Število točk za posamezne vsebine, določenih s tem pravilnikom, se lahko spremeni na način in v obsegu, določenem z letnim programom športa.
19. člen
Po sprejemu proračuna za tekoče leto določi župan vrednost točke na podlagi sredstev namenjenih za sofinanciranje vsebin in skupnega števila točk izbranih izvajalcev. Če izvajalci dosegajo nižje cene oziroma vrednosti kot je opredeljeno z merili, se za sofinanciranje uporabljajo le-te.
20. člen
Če sredstva po izvedbi javnega razpisa ostanejo nerazporejena, po sklenjenih pogodbah neporabljena ali so ostala neporabljena zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan na predlog komisije ta sredstva s posebnim sklepom razporedi za nabavo športnih rekvizitov, opreme in povečanih izobraževanj prednostno izvajalcem kakovostnega in vrhunskega športa.
21. člen
V primeru, da proračun za tekoče leto ni sprejet, se programi izbrani na javnem razpisu za tekoče leto, začasno sofinancirajo na podlagi vrednosti točke za preteklo leto.
Sofinanciranje programov poteka praviloma v višini dvanajstin oziroma na podlagi predloženih zahtevkov.
a) Merila za sofinanciranje vsebin
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
22. člen
To so programi športne vzgoje otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven obveznega vzgojno izobraževalnega programa. Programi Zlati sonček, Krpan, Plavalni tečaji ter Športna tekmovanja so naročeni programi in jih izvajajo javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Število točk za Plavalne tečaje se določi na osnovi točkovanja po tabeli I.
23. člen
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
1.1. Zlati sonček-sofinancira se lahko nakup knjižic, kolajn in nalepk;
1.2. Plavalni tečaj – sofinancira se lahko najem objekta in strokovni kader za 10 ur, za skupino od 8 do 10 otrok starosti 5–6 let;
1.3. 40–60-urni programi redne vadbe za skupine od 10 do 20 otrok, ki se izvajajo izven rednega varstva otrok – sofinancira se lahko strokovni kader in najem objekta.
24. člen
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
2.1. Zlati sonček – sofinancira se lahko nakup knjižic, kolajn, diplom;
2.2. Krpan – sofinancira se lahko nakup knjižic, kolajn, diplom;
2.3. Plavalni tečaj – sofinancira se lahko strokovni kader in najem objekta za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino od 8–10 otrok;
2.4.1. Občinska športna tekmovanja so tista tekmovanja, katerih se udeleži:
– pri individualnem športu najmanj šest tekmovalcev iz vsaj dveh osnovnih šol občine;
– pri kolektivnem športu ter individualnem športu za ekipno tekmovanje najmanj tri ekipe iz vsaj dveh osnovnih šol občine;
– sofinancira se lahko do največ 20 točk:
– kolajne za prva tri mesta v individualnih športih,
– pokali za prva tri mesta v kolektivnih športih,
– diplome za najboljše tekmovalce v kolektivnih športnih panogah,
– strošek organizacije in izvedbe.
V primeru, da ni dovolj prijavljenih ekip ali tekmovalcev, ima tekmovanje značaj šolskega oziroma izbirnega tekmovanja za področno tekmovanje.
2.4.2. Medobčinska šolska tekmovanja šol na nivoju Upravne enote Gornja Radgona so tista tekmovanja, katerih se udeleži;
– pri individualnem športu najmanj šest tekmovalcev iz vsaj dveh osnovnih šol upravne enote;
– pri kolektivnem športu ter individualnem športu za ekipno tekmovanje najmanj tri ekipe iz vsaj dveh osnovnih šol upravne enote;
– sofinancira se lahko do največ 30 točk:
– kolajne za prva tri mesta v individualnih športih,
– pokali za prva tri mesta v kolektivnih športih,
– diplome za najboljše tekmovalce v kolektivnih športnih panogah,
– strošek organizacije in izvedbe,
– prevozni stroški, če je tekmovanje izven občine.
2.5. Področna in državna tekmovanja
– sofinancira se lahko:
– strošek najugodnejšega prevoza,
– prehrana tekmovalcev v višini cene malice,
– štartnina v dejanski višini,
– strošek spremljevalca na skupino tekmovalcev v višini minimalne dnevnice (1 spremljevalec do 12 tekmovalcev).
Sofinanciranje zgoraj navedenih programov poteka na osnovi predloženih zahtevkov do višine predvidenih sredstev.
Pri izvedbi tekmovanj se upoštevajo pravila, ki jih na začetku šolskega leta izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2.6. Drugi programi interesne vadbe šoloobveznih otrok v obsegu 60–80 ur od 15 do 20 vključenih šoloobveznih otrok- sofinancira se lahko strokovni kader in objekt.
Prednostno se sofinancira izvajalec, ki mu je interesna dejavnost osnovni program.
25. člen
3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
V programe redne vadbe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Člani vadbenih skupin so vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti in se sofinancira v obsegu:
3.1. kakovostni šport:
– cicibani in cicibanke do 8. leta starosti za obseg od 100 do 180 ur;
– mlajši dečki in deklice A do 10. leta starosti za obseg od 100 do 200 ur;
– mlajši dečki in deklice B do 12. leta starosti za obseg od 100 do 220 ur;
– starejši dečki in deklice do 14. leta starosti za obseg od 100 do 240 ur.
3.2. vrhunski šport
– cicibani in cicibanke za obseg 240 ur;
– mlajši dečki in deklice za obseg od 240 do 400 ur;
– starejši dečki in deklice za obseg od 300 do 800 ur.
Sofinancira se lahko objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
26. člen
4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes vključujejo otroci s posebnimi potrebami.
Sofinancira se lahko strokovni kader in strošek objekta za izvedbo 60–80 ur programa na skupino, v kateri je najmanj 10 otrok.
27. člen
5. Interesna športna vzgoja mladine
Je interesna športna vzgoja mladine, ki ima značaj redne vadbe. Sofinancira se lahko strokovni kader in objekt v obsegu 60–80 ur na skupino od 10 do 20 vključenih. Prednostno se sofinancira izvajalec, ki mu je interesna dejavnost osnovni program.
28. člen
6. Športna vzgoja mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport
So programi redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo mladih registriranih športnikov, vključenih v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez, usmerjenih v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov. V programe se vključujejo mladi športniki v starosti od 15 do 20 let. Vadbene skupine morajo biti vključene v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti, sofinanciranje se izvaja v obsegu:
6.1. kakovostni šport:
– kadeti v starosti do 16 let za obseg od 120 ur do 260 ur;
– mladinci do 20 let starosti za obseg od 120 ur do 280 ur.
6.2. Vrhunski šport
Programi so lahko razdeljeni na več stopenj v obsegu od 400 do 1100 ur.
29. člen
7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Je redna športna vadba mladine s posebnimi potrebami v obsegu 60–80 ur za največ 10 vključenih – sofinancira se lahko strokovni kader in objekt.
30. člen
8. Interesna športna dejavnost študentov:
8.1 60–80-urni programi v izbranih športnih panogah v katerih je največ 20 študentov in študentk – sofinancira se lahko strokovni kader in objekt.
8.2. Odpravljanje plavalne nepismenosti
Sofinancira se lahko strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 študentov in študentk.
Kakovostni šport
31. člen
Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov – članov in članic, registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez in ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa v občini.
Sofinancira se lahko objekt za obseg redne vadbe do 320 ur.
Število točk se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2.
Pogoji
32. člen
Društva, ki izvajajo programe usmerjene v kakovostni in vrhunski šport morajo imeti status društva, ki delujejo v javnem interesu.
Starostne kategorije programov redne vadbe otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se za sofinanciranje letnih programov formirajo največ v naslednjih vadbenih skupinah, razen če panožne zveze ne določajo drugače:
– cicibani in cicibanke do 8.leta starosti,
– mlajši dečki in deklice B do 10. leta starosti,
– mlajši dečki in deklice A do 12. leta starosti,
– starejši dečki in deklice do 14. leta starosti,
– kadeti in kadetinje do 16. leta starosti,
– mladinci in mladinke do 18. leta starosti,
– mladinci in mladinke do 20. leta starosti.
– strokovni kader v vadbenih skupinah otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport mora imeti najmanj najnižjo veljavno stopnjo strokovne usposobljenosti in veljavno licenco C. Če ta pogoj ni izpolnjen, vadbena skupina ne more biti izbrana za sofinanciranje.
Vadbene skupine kakovostnega in vrhunskega športa pri individualnih in statičnih športnih panogah morajo imeti v redno vadbo vključeno najmanj 6 športnikov, pri kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko kot je pogoj, da ekipa lahko tekmuje plus tri. Isti igralec se pri sofinanciranju upošteva samo v eni vadbeni skupini.
Posamezno društvo lahko kandidira za sofinanciranje samo za eno izmed istih starostnih skupin.
Vrhunski šport
33. člen
Zajema vadbo in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda ter kategorizirane športnike mladinskega in državnega razreda.
Športni dodatek
34. člen
Športni dodatek se lahko dodeli društvom oziroma drugim izvajalcem, katerih člani imajo status kategoriziranega športnika ob prijavi na razpis. Dodatek se prizna društvu za vsakega posameznega kategoriziranega športnika v skladu s točkovnim sistemom:
– športnik mladinskega razreda 70 točk,
– športnik državnega razreda 90 točk,
– športnik perspektivnega razreda 110 točk,
– športnik mednarodnega razreda 130 točk,
– športnik svetovnega razreda 150 točk.
Šport invalidov
35. člen
Je športna dejavnost invalidov, namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se v prostem času ukvarjajo s športom. Sofinancira se program v obsegu:
– 60–80-urni program redne vadbe na skupino z najmanj 10 vključenih invalidov – sofinancira se lahko najem objekta in strokovni kader.
Število točk se določi na osnovi točkovanja po tabeli 3.
Športna rekreacija
36. člen
Športna rekreacija je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih. Sofinancira se program v obsegu:
1.1. 60–80-urni program redne vadbe odraslih do 65 let starosti z najmanj 10 vključenimi člani – sofinancira se lahko objekt.
1.2. 60–80-urni program redne vadbe odraslih nad 65 let starosti, socialno in zdravstveno ogrožene – sofinancira se lahko objekt in strokovni kader.
Število točk se določi na podlagi točkovanja po tabeli 4.
Prednostno se sofinancira izvajalec, ki mu je interesna dejavnost osnovni program.
Posebni programi
37. člen
Posebni programi so programi planinstva in smučanja. Določitev števila ur, ki se lahko priznavajo za sofinanciranje strokovnega kadra pri izvedbi akcij je:
a) izletništvo v sredogorje: 2 vodnika na skupino najmanj 15 izletnikovm in sicer za 6 ur vodenja na dan.
b) Izletništvo v visokogorje: 2 vodnika na skupino najmanj 10 izletnikov, in sicer za 6 ur vodenja na dan.
c) Izletništvo v taboru: 1 vodnik na vsakih 10 udeležencev za 6 ure na dan.
d) Smučanje (tečaj): 1 vodnik na vsakih 10 udeležencev za 6 ur na dan
e) Poletni počitniški programi (tečaji): 1 učitelj (vaditelj) na vsakih 10 udeležencev v obsegu 20 ur na skupino.
Pri določitvi števila točk se upošteva, da je ena ura ena točka. Višina sofinanciranja se določi v skladu z 18. členom tega pravilnika.
b) Merila za sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog
Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
38. člen
1. Izobraževanje za potrebe društev.
So programi šolanja za pridobitev strokovnega kadra, za katerega potrebo izkazuje izvajalec programa športa.
Pogoj: izvajalec mora imeti s kandidatom sklenjeno pogodbo, s katero se kandidat zavezuje, da bo po končanem izobraževanju še najmanj dve leti delal pri izvajalcu oziroma v občini kot strokovni kader in da bo v primeru neuspešnega zaključka šolanja vrnil stroške šolanja. Sofinancira se lahko strošek prijavnine, dnevnic ter stroški prenočišča.
Dodatno merilo: dolgoročni program izobraževanja glede na planirani obseg izvajanja programa ter realizacija programov izobraževanja v preteklih treh letih.
39. člen
2. Izobraževanje strokovnega kadra za razvoj novih programov športa.
So programi šolanja za pridobitev strokovnega kadra za izvajanje programa, ki v občini ni razvit, obstaja pa interes za vključitev in po zaključku katerega se pridobi najmanj najnižja usposobljenost.
Pogoj: izvajalec mora imeti s športno zvezo sklenjeno pogodbo, s katero se obvezuje, da bo izvajal program, tako kot je določeno v 38. členu. Sofinancira se lahko strošek prijavnine, dnevnic ter stroški prenočišč v hotelu B kategorije.
Pogodba se sklene s športno zvezo.
40. člen
3. Usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov.
Obsega sofinanciranje:
3.1. tekočega izpopolnjevanja strokovnega kadra za potrditev licence.
Pogoj: vodenje selekcije.
Sofinancira se lahko strošek kotizacije ter dnevnic.
3.2. Posebni krajši eno- in dvodnevni izobraževalni programi, povezani z izvajanem trenerskega dela.
Pogoj: vodenje selekcije in veljavna licenca.
Sofinancira se lahko strošek kotizacije, dnevnic, prevoza ter prenočišč.
41. člen
4. Posebni programi izobraževanja
4.1. Sofinanciranje posebnih programov Fakultete za šport in Športnih gimnazij izven rednega programa, za študente in dijake občine, v višini do 40% stroškov.
Pogoj: članstvo v športnem društvu.
4.2.Sofinanciranje posebnih krajših eno in dvodnevnih programov- povezanih s športom, namenjenih športnim delavcev – članom društev, aktivnih v društvih.
Pogoj: potrdilo društva o funkciji v društvu.
Sofinancira se lahko strošek kotizacije, dnevnic, prevozni stroški ter prenočišč.
Športni objekti
1. Izgradnja športnih objektov
42. člen
Vlaganja v športne objekte in športne površine se določijo v skladu s potrebami in zmožnostmi ter na podlagi aktov, ki urejajo področje športa, vzgoje in izobraževanja. Opredelijo se v letnih programih športa in se zagotavljajo za objekte in površine, v lasti Občine Gornja Radgona.
2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
43. člen
Sredstva za vzdrževanje šolskih telovadnic v upravljanju šol, se zagotavljajo v okviru rednih sredstev za materialne stroške šol.
Sofinanciranje vzdrževanja zunanjih športnih površin v občinski lasti in v upravljanju društev, se izvaja glede na obseg športnih površin, s točkovanjem po tabeli 5.
3. Uporaba športnih objektov
44. člen
Prednostno uporabo športnih objektov, ki so v lasti občine (razen šolskih telovadnic v času pouka) za izvedbo letnega programa dogovori upravljavec športnega objekta z vsemi zainteresiranimi izvajalci letnega programa najpozneje do 30.9. za tekočo tekmovalno sezono.
4. Cena najema telovadnic
45. člen
Ceno najema telovadnic v lasti občine določi upravljalec telovadnice in se prične uporabljati, ko da nanjo soglasje župan.
5. Športne prireditve
46. člen
So organizirana športna srečanja in tekmovanja (razen šolskih tekmovanj), množične rekreativne prireditve in imajo namen pospeševati motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem.
Izpolnjen mora bit najmanj eden od pogojev:
– prireditve imajo dolgoletno tradicijo;
– so primerne za vse starostne kategorije;
– na njih sodeluje najmanj 30 udeležencev;
– so jubilejne prireditve ob obletnicah društev;
– memorialne prireditve.
Sofinancira se lahko najemnina objekta, propagandni material, sodniški stroški, stroški organizacije prireditve, stroški pokalov in priznanj. Namene in višino sofinanciranja prireditve določi komisija v razponu od 30 do 180 točk.
6. Udeležba na mednarodnih športnih prireditvah
47. člen
Sofinanciranje udeležbe športnikov, s stalnim prebivališčem in registriranih v društvu s sedežem v občini Gornja Radgona, na svetovnih, evropskih prvenstvih, svetovnih igrah ter tekmah svetovnega in evropskega pokala, če jim panožne športne zveze v celoti ne zagotovijo sredstev za pokrivanje stroškov udeležbe. Sredstva se lahko dodelijo na podlagi posebne vloge in v okviru sredstev, ki so za ta namen predvidene z letnim programom športa, vendar največ do 50%. Vlagatelj v okviru letnega razpisa prijavi program z obvezno navedbo virov sofinanciranja.
7. Programi za spodbujanje športa za zdravje
48. člen
So oblike izvajanja programov športa za zdravje. Izvajalci niso športna društva, so pa namenjeni občanom, da se posledično vključijo v aktivno športno dejavnost. Za sofinanciranje lahko kandidirajo izvajalci, ki predložijo program z razvidno vsebino in natančnim finančnim načrtom in niso zavezani izpolnjevati pogojev, določenih v 3. členu tega pravilnika.
Pogoj: zagotovljene prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti projekta
Višina sofinanciranja lahko znaša 10% več kot za prireditve.
8. Znanstveno raziskovalna dejavnost
49. člen
Ta dejavnost se lahko sofinancira v primeru, če se izvaja projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo in če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos v prakso. Sredstva se zagotavljajo v višini, določeni z letnim programom športa, vendar največ 25% vrednosti programa.
9. Založniška dejavnost
50. člen
Občina lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti. Višina sofinanciranja znaša največ 50% planiranih stroškov za naslednje namene:
a) strokovna literatura, namenjena ozaveščanju in animaciji za aktivno vključevanje v športne dejavnosti;
b) publikacije - revije za teoretična in praktična vprašanja športne vzgoje, treniranja in rekreacije, zborniki s posvetov;
c) propagandno gradivo, avdio in videokasete, računalniški programi, CD, internetne strani.
Pogoj: predložiti je potrebno vsebinski opis dela in natančen finančni načrt.
Višina sofinanciranja lahko znaša največ 50% planiranih stroškov.
10. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga
51. člen
Za doseganje uravnoteženega doseganja učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog–trener zasledovati pri realizaciji programov se sofinancirajo programi za spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga. Sofinancirajo se lahko:
– programi izobraževanj za trenerje do višine, določene s finančnim načrtom,
– programi neposrednih stroškov izvedbe pri posameznih izvajalcih do višine, določene po točkovnem sistemu v tabeli I.
Pogoj: predložen mora biti program, iz katerega je razvidna vsebina, namen in natančen finančni načrt. Neposredni izvajalci izobraževalnih programov so lahko samo ustrezno strokovno izobražene osebe.
Dodatno merilo: nivo tekmovanja.
11. Delovanje društev in občinske športne zveze ter izvajanje njenih programov
52. člen
Društvom in zvezi se sofinancira stroške za osnovno dejavnost oziroma za njihovo delovanje. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev rekreativnega športa in posebnih programov je število članov s plačano članarino. Merilo za sofinanciranje delovanja društev kakovostnega in vrhunskega je nivo tekmovanja – za vključene v ligaški sistem za vsako vadbeno skupino registriranih športnikov, za ostala glede na nivo po društvu. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja zveze je število vključenih registriranih društev v zvezo. Programi, ki jih predlaga zveza in so njeni lastni, se sofinancirajo v skladu z določili tega pravilnika.
Sofinanciranje se izvaja na podlagi točkovnega sistema po tabeli 5.
12. Informatika v športu
53. člen
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v športu ter za razvoj dejavnosti in spremljanje doseganja dolgoročnih ciljev na tem področju se vodijo naslednji registri podatkov:
– register športnikov,
– register izvajalcev programov športa,
– register strokovnih delavcev,
– register športnih rezultatov,
– register športnih objektov,
– drugi registri po potrebi.
54. člen
Register športnikov obsega: ime in priimek, spol, rojstni datum, prebivališče, športno panogo, matični klub, trenutni klub, stopnjo kategorizacije. Register vodijo klubi, ki ga posredujejo občini na njeno zahtevo.
55. člen
Register izvajalcev programov športa obsega; ime oziroma naziv, sedež, datum ustanovitve, ime in priimek zakonitega zastopnika, naziv športne panoge oziroma dejavnosti, ime in priimek kontaktne osebe. Podatki se pridobijo od športnih društev.
56. člen
Register strokovnih delavcev v športu obsega: ime in priimek, rojstni datum, naziv delodajalca, strokovna usposobljenost oziroma izobrazba, športna panoga, obveznosti do kluba. Podatki se pridobijo od športnih društev.
57. člen
Register športnih rezultatov obsega: naziv tekmovanja, ime in priimek športnika oziroma športnikov, ki so dosegli rezultat, društvo, iz katerega izhajajo, dosežen rezultat, čas in kraj izvedbe tekmovanja.
Register se vodi za rezultate dosežene ob koncu tekmovalne sezone. Podatke posredujejo športna društva do 31. 7. v tekočem letu za preteklo tekmovalno sezono.
58. člen
Register športnih objektov v občini obsega: ime objekta, lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmovalnih in drugih površin. Podatki se pridobijo od lastnikov oziroma upravljavcev objektov ter iz evidence občine.
59. člen
Registri iz 53. člena tega pravilnika se vzpostavijo v roku enega leta od sprejema tega pravilnika in se ažurirajo najmanj enkrat letno.
Glede na potrebe se po sklepu župana lahko uvedejo tudi drugi registri, če so podatki neobhodno potrebni za načrtovanje razvoja športne dejavnosti.
c) Merila za razvrstitev športnih panog
Kakovostni in vrhunski šport
60. člen
Izvajalci športnih panog kakovostnega in vrhunskega športa so glede na vsebino razvrščeni v naslednje skupine:
– v 1. skupini so izvajalci programov individualnih športov, katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez, za naslov državnega prvaka;
– v 2. skupini so programi kolektivnih športov, katerih ekipe tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez, za naslov ekipnega državnega prvaka;
– v 3. skupini so izvajalci miselnih in statičnih športov – športni ribolov.
Pri razvrščanju izvajalcev – športnih društev v panoge in skupine se upošteva osnovna dejavnost posameznega izvajalca, za katero je registriran.
61. člen
Izvajalci športnih panog kakovostnega in vrhunskega športa se razvrstijo v razrede glede na kazalce razširjenosti in uspešnosti izvajalca.
Kazalci za določitev razširjenosti so:
1. število registriranih tekmovalcev;
2. število vadbenih skupin, ki izvajajo programe za registrirane športnike v skladu s tem pravilnikom.
Kazalci za določitev uspešnosti so:
1. povprečna strokovnost trenerskega kadra, ki vodi vadbene skupine za izvajanje programov za registrirane športnike v skladu s tem pravilnikom.
C-licenca je 1 točka,
B-licenca sta 2 točki,
A-licenca so 3 točke;
2. število kategoriziranih športnikov;
3. nivo tekmovalnega sistema, v katerega je vključena članska selekcija;
4. uvrstitev članske selekcije v prvo polovico v ligaškem tekmovanju v preteklem tekmovalnem obdobju (kolektivni šport);
5. uvrstitev članov med prvih pet na državnem prvenstvu (individualni in statični šport) v preteklem tekmovalnem obdobju.
Število točk za izračun za 3.,4. ,5. kazalec je naslednje:
----------------------------------------------------------------
Nivo ligaških tekmovanj            Nivo  Uvrstitev
----------------------------------------------------------------
1. nivo: I. državne lige in državna
članska prvenstva              20 točk    6 točk
2. nivo: IB. državne lige
in članska prv. v manj razvitih športih   15 točk   4 točke
3. nivo: II. državna liga          10 točk   3 točki
4. nivo: III. državna liga          7 točk   2 točki
5. nivo: medobčinska liga          3 točke   1 točka
----------------------------------------------------------------
Podatki za razvrščanje se uporabljajo na stanje prvega dne objave o razpisu.
62. člen
Športna društva kakovostnega in vrhunskega športa se, na podlagi vsakega kriterija določenega v 61. členu razvrstijo v šest razredov znotraj posamezne skupine, in sicer:
----------------------------------------------------------------
Razred        Meja razreda         Število enot
----------------------------------------------------------------
1.          126% in več               5
2.          100% – 125%               4
3.          75% – 99%                3
4.          50% – 74%                2
5.          25% – 49%                1
6.          25% in manj               0
----------------------------------------------------------------
100% je povprečna vrednost posameznega kriterija.
63. člen
Končna razvrstitev se določi s seštevkom števila enot posameznih kriterijev za vsako društvo, pri čemer se uporabi določilo iz prejšnjega člena. Izračuna se povprečje panoge in povprečje društva in se na podlagi doseganja povprečja panoge društvo razvrsti v ustrezen razred.
Društva prejmejo, glede na razvrstitev v ustrezen razred, naslednje število točk iz točkovnega sistema, ki je priloga tega pravilnika:
----------------------------------------------------------------
Razred                    Skupno število točk
                      po točkovnem sistemu
----------------------------------------------------------------
1.                           100% točk
1.                           90% točk
2.                           80% točk
3.                           70% točk
4.                           60% točk
6.                           0% točk.
----------------------------------------------------------------
Rekreativni šport
64. člen
Izvajalci športnih panog rekreativnega športa se razvrstijo v razrede glede na kazalec razširjenosti in organiziranosti:
– števila aktivnih članov s plačano članarino,
– število vadbenih skupin.
Pri določitvi razvrstitve se smiselno uporabljajo določila 60., 61., 62. in 63. člena tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
65. člen
V primeru, da pogodbe za sofinanciranje programov za leto 2003 ne bodo sklenjene do 31. 1. 2003, se športna društva do sklenitve pogodb za leto 2003, sofinancirajo začasno v višini sredstev, določenih za leto 2002 za namen izvedbe programov.
66. člen
Določila prvega odstavka 32. člena tega pravilnika se pričnejo uporabljati pri izboru izvajalcev letnega programa športa za leto 2004.
67. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način kot ta pravilnik s tem, da si predlagatelj pridobi predhodno mnenje Športne zveze. Prav tako si predlagatelj pridobi predhodno mnenje Športne zveze k letnemu programu športa.
68. člen
Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, Prepih, št. 21/99 in 22/99, Uradni list RS, št. 92/99).
69. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije, uporabljati pa se prične za razdelitev proračunskih sredstev za programe športa za leto 2003.
Št. 650-1/1999-21
Gornja Radgona, dne 20. septembra 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti