Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002

Kazalo

3920. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, stran 8691.

Na podlagi zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 2. korespondenčni seji dne 10. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinskega glasila Občine Dobrna.
2. člen
Ime občinskega glasila je: Dobrčan.
3. člen
Izdajatelj občinskega glasila je: Občina Dobrna
Sedež izdajatelja glasila je: Občina Dobrna, Dobrna 19, Dobrna.
4. člen
Občinsko glasilo izhaja praviloma trimesečno, lahko izide tudi kot izredna številka. Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Dobrna. Distribucijo preko Pošte Slovenije uredi in plača Občina Dobrna.
5. člen
Glasilo se uvršča v informativni tisk.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Dobrna, o delu občinskega sveta, občinske uprave, društev, osnovne šole, vrtca itd., lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi prostor objav in razpisov za potrebe Občine Dobrna.
7. člen
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Dobrna.
Vsebina glasila:
– izbor objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini,
– vse o delu občinskega sveta, nadzornega odbora, drugih organov, odborov in komisij v občini,
– prispevki učencev iz osnovne šole, gojencev iz zavoda in otrok iz vrtca,
– vse o delu društev in drugih organizacijah.
8. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
9. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje župan Občine Dobrna.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih oglasov in drugih sporočil.
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga, poleg odgovornega urednika, sestavljata še dva člana. Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Člana uredniškega odbora potrjuje na predlog župana Občinski svet občine Dobrna.
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem. Uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako leto zagotovitvi v proračunu občine, za nemoteno delo izdajanja glasila.
Tako odgovorni urednik kot tudi uredniški odbor delujejo avtonomno.
10. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list, vendar največ 1/2 A4 strani. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko. Ravnanje ob razpisu se ravna po zakonu o volilni kampanji.
11. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje glasila in druga administrativnotehnična opravila v zvezi z izdajo glasila drugi pravni osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti.
12. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
13. člen
Izdajatelj je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti glasilo pri pristojnem ministrstvu v razvid medijev.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, s tem dnem pa preneha veljati odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/00.
Št. 1083/02-2
Dobrna, dne 10. septembra 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost