Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002

Kazalo

3950. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko, stran 8722.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 35. redni seji, dne 26. 8. 2002 s sklepom št. 486 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko (Uradni list SRS, št. 47/86) se v 2. členu na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»Zazidalni načrt industrijske cone območja KIV Vransko se dopolni po projektu »Spremembe in dopolnitve ZN industrijske cone območja KIV Vransko« (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, št. proj. 613/02, v juniju 2002 in je sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje občine Vransko (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 66/99, 21/00 in 19/02).«
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
1. člen odloka se spremeni in dopolni z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Opis meje topografsko
na severu:   od izhodiščne točke poteka po desnem bregu potoka
        Merinščica v dolžini ca. 30 m, nato poteka po 
        severnem robu obstoječih objektov do ceste;
na vzhodu:   po zahodnem robu ceste v dolžini ca. 300 m, nato 
        poteka meja po vzhodnem robu objektov, ter v 
        nadaljevanju ob robu kompleksa KIV vse do 
        regionalne ceste;
na jugu:    po severnem robu regionalne ceste do križišča;
na zahodu:   po vzhodnem robu ceste, ki vodi v naselje Vransko 
        do izhodiščne točke opisa meje.
Opis meje po obodni parcelaciji
na severu:   od izhodiščne točke poteka po severnem robu 
        parcele 159/4, prečka parcelo 161/1, obide objekt 
        v nadaljevanju poteka po vzhodnem in severnem 
        robu parcele 164/1, po severnem robu parcel 
        160/4, 160/5 in seka parcelo 112/1;
na vzhodu:   po zahodnem robu parcele 765 v dolžini ca. 300 m, 
        v nadaljevanju poteka po severnem in zahodnem 
        robu parcele 166/7, po vzhodnem robu parcel 
        166/5, 168/2,167/2 in 167/3;
na jugu:    po južnem robu parcele 167/3;
na zahodu:   po zahodnem robu parcele 167/3, 166/2, 772/1, 
        168/1, 167/4, 160/3, 159/5 in 159/4 do izhodiščne 
        točke opisa meje.
Površina območja obravnave v meji ureditvenega območja meri ca. 1,93 ha.
Ureditveno območje vključuje parcele in dele parcel k.o. Vransko:
159/4, 159/5, 161/2, 161/1-del, 164/1, 160/2, 160/3, 160/5, 765, 160/4, 166/6, 166/5, 168/2, 164/2, 166/8, 166/2, 167/4, 168/2, 167/2, 168/1, 166/1, 167/3, 167/1, 765, 772/1.«
3. člen
4., 5., 6., 7. in 8. člen odloka se nadomesti z novimi členi.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Celotno območje je namenjeno proizvodni, servisni in skladiščni dejavnosti. Natančne dejavnosti v objektih se bodo določile skladno s tolerancami ZN na osnovi ustrezne prostorske preveritve oziroma v izrisih iz zazidalnega načrta, vse v okviru predvidenih dejavnosti.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
5. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje prostora so opredeljeni z naslednjimi določbami:
– določena je linija okvirnega tlorisnega gabarita objektov in etažnost:
-----------------------------------------------------------------------
Oznaka   Namembnost          Tlorisne dimenzije  Etažnost,
                               kapaciteta
-----------------------------------------------------------------------
Objekt 1  proizvodni objekt-prizidek  40.25 m x 39.00 m       P
Objekt 2  nadstrešnica-skladišče    90.00 m x 10.00 m       P
Objekt 3  poslovni objekt       18.00 m x 16.00 m      P+1
Objekt 4  kotlovnica na biomaso    20.00m x 16.00 m      P+1
Objekt 5  deponija lesnih odpadkov   16.00 m x 16.00 m +    280m2
                    +5.00m x 8.50m      1200m3
                                odpadkov
-----------------------------------------------------------------------
– določen je odmik gradbenih linij od obstoječih objektov in prometnice;
– členitev fasade je mogoča do maksimalne gradbene linije;
– višinski gabarit je določen z etažnostjo objektov; novi objekti ne smejo znatno presegati višine obstoječih objektov (12 m za proizvodno-skladiščne objekte, umeščanje dimnika naj bo zaradi vedute na naselje umeščeno racionalno in simbolno);
– obstoječi objekti – mogoča je sprememba namembnosti v okviru opredeljenih dejavnosti, adaptacije in rekonstrukcije znotraj obstoječih gabaritov skladno z ostalimi pogoji iz odloka;
– rušitve objektov:
– objekta na parc. št. 164/1 k.o Vransko na njem bo mogoča ureditev parkirišča ali nadomestna gradnja ob upoštevanju ostalih določil odloka,
– nadstrešnice na parc. št. 167/3 k.o. Vransko,
– montažnega objekta na parc št. 166/1 k.o. Vransko,
– trafo postaja parc št. 167/1 k.o. Vransko.
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja;
– novi objekti morajo biti oblikovno usklajeni z obstoječimi;
– parkirna mesta za zaposlene in oblikovalce bodo urejena v sklopu funkcionalnega zemljišča KIV Vransko;
– obvezna je zasaditev drevoredov ob glavnih prometnicah in parkirišču;
– obvezna je zasaditev zelenega tampona na zahodnem delu ureditvenega območja in neformalnih skupin dreves ter pokrovnega grmičevja na ostalih zelenicah;
– za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
Pogoji za arhitektonsko oblikovanje
Objekti bodo izvedeni klasično ali montažno. Strehe bodo dvokapnice naklona 20–30 stopinj, dovoljen je tudi manjši naklon, skladno s funkcijo objekta. Kritina naj bo temne barve. Objekti morajo biti skladno in enovito oblikovani. Fasade, vidne iz regionalne ceste in vzhodne fasade morajo biti ustrezno členjene in moderno oblikovane, s poudarki na vhodnih fasadah. Ograja deponije lesnih odpadkov naj bo izvedena v ustreznem barvnem tonu, da ne izstopa iz vizure objektov in ustrezno zazelenjena.
Utrjene in zelene površine
Utrjene površine znotraj ureditvenega območja zazidalnega načrta so namenjene dovoznemu priključku, parkirnim površinam, površini za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil in manipulacijskim površinam. Površine bodo asfaltirane in popločene.
Zelene površine na območju KIV imajo predvsem oblikovalsko funkcijo, ki poudarja v prostoru ločitev posameznih območij med seboj. Predvidena je zasaditev gostega zelenega tampona avtohtonega drevja na južnem in zahodnem delu območja, ki naj zagotavlja primerno maskiranje kompleksa.
Usmeritve za varstvo kulturne dediščine
Kulturnovarstveni pogoji:
– novogradnje (prizidek k proizvodni hali, prizidek skladišču in kurilnica) ne smejo presegati obstoječih višinskih gabaritov;
– objekti morajo biti odmaknjeni od roba parcele, tako da je možno, meje parcele kvalitetno oblikovno urediti (napr. izvedba visokih zidanih ograj ozelenjenih s plezalkami, zasaditev drevoreda ob vzstopni cesti v naselje ...);
– objekti, ki ležijo na parc št. 160/2, 164/1, 1604/4 in 166/5 so zavarovani, zato je potrebno za vsak objekt pred pričetkom prenove pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje na projektno dokumentacijo;
– ureditveno območje leži v neposredni bližini zavarovanega trškega naselja Vransko (EŠD 979), zato velja pri urejanju splošni arheološki varstveni režim, skladno z 58. členom zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA
6. člen
Cestno omrežje
Območje je dostopno iz regionalne ceste RII-447, preko lokalne ceste ki vodi v naselje Vransko. Glavni dovoz (uvoz 1) na proizvodni kompleks je predviden preko prestavljenega obstoječega priključka za ca. 35m proti jugu. Predvidena je tudi rekonstrukcija obstoječega uvoza (uvoz 2), ki je lociran na skrajnem jugu območja.
Ob dovoznem priključku bo urejeno parkirišče za osebna vozila za zaposlene in obiskovalce. Obstoječi uvozi (uvoz 3) ostanejo nespremenjeni.
Oskrba z vodo
Napajanje novih predvidenih objektov z vodo bo izvedeno z internimi hišnimi priključki na obstoječe in na novo izvedeno vodovodno omrežje.
Za zagotovitev požarne varnosti bo ob novih objektih potrebno dograditi obstoječo hidrantno omrežje, ter skladno s požarnovarnostnimi zahtevami razmestiti nadzemne hidrante.
Pri načrtovanju in izvedbah predvidenega vodovoda je treba upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter ostale pogoje upravljavca.
Odvod odpadnih vod
Na območju Vranskega bo zgrajen ločen kanalizacijski sistem. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja bo priključitev na javno kanalizacijo obvezna.
Meteorne vode bodo z obravnavanega območja vodene v potok Meninščico. Pri projektiranju je potrebno preveriti kvaliteto in dimenzije skupnega obstoječega iztoka v potok, oziroma možnost vključitve le-tega v celotno padavinsko odvodnjo. Onesnažene meteorne vode z olji s parkirišč in drugih utrjenih delovnih površin je pred izpustom v sisteme kanalizacijskega omrežja oziroma v recipient obvezno očistiti v lovilcih olj in maščob.
Fekalne odplake iz predvidenih objektov bodo vodene preko hišnih priključkov na predvideno fekalno kanalizacijo.
V primeru pojava odpadnih tehnoloških voda iz objektov zaradi dejavnosti v objektih, jih bo pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje potrebno očistiti do te stopnje, da je možno nadaljnje čiščenje na predvideni ČN.
Pri projektiranju in izvedbi kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter ostale pogoje upravljavca.
Oskrba z električno energijo
Ob prestavitvi TP bo potrebno prestaviti, oziroma preurediti tudi napajalni vod od nadzemnega daljnovoda do TP. Ter prestaviti nosilni drog daljnovoda izven območja parkirišča.
Za napajanje obstoječih objektov je na celotnem industrijskem kompleksu izvedeno nizko napetostno električno omrežje, in sicer s podzemnimi kablovodi in kinetami. Za izgradnjo prizidka-proizvodnega objekta bo potrebno tangirano električno omrežje prestaviti oziroma zaščititi.
Za nove predvidene objekte bo napajanje z električno energijo izvedeno s hišnimi priključki na obstoječe nizkonapetostno omrežje.
Vsa dela in prestavitve bo potrebno izvesti v soglasju z upravljavcem, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov ter standardov in varnostnih ukrepov.
TK omrežje
Za predvidene objekte se bodo iz obstoječe interne telefonske infrastrukture izvedli hišni telefonski priključki.
Pri izvedbi vseh del za realizacijo telefonskega omrežja na obravnavanem področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalca in vse predpise ter standarde.
Plinovodno omrežje
Južno od ureditvenega območja poteka magistralni plinovod M2-400 v oddaljenosti ca. 40m od ureditvenega območja zazidalnega načrta. Ureditveno območje se delno nahaja v nadzorovanem pasu plinovoda.
Ogrevanje
Ogrevanje predvidenih objektov na obravnavanem območju bo predvidoma iz predvidene kotlarne na biomaso.
Ravnanje z odpadki
Komunalni odpadki na obravnavanem območju se bodo zbirali v za to namenjenih posodah in zabojnikih in se bodo odvažali na komunalno deponijo.
V primeru pojava agresivnih, nevarnih in posebnih odpadkov se bodo le-ti zbirali ločeno od komunalnih odpadkov in odvažali v zato namenjen prostor na komunalni deponiji ali v reciklažo.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
7. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz zazidalnega načrta v postopku pridobivanj dovoljenj za gradnjo na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presoj vplivov na okolje, kadar so obvezne po uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00).
Hrup
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je območje razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA.
Na severnem delu meji območje proizvodnih dejavnosti na območje stanovanjske in poslovno-stanovanjske gradnje, za katere velja III. stopnja varstva pred hrupom z dovoljeno dnevno mejno ravnijo 60 dBA in nočno 50 dBA.
Voda
Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije, ki jo bo možno priključiti na čistilno napravo.
Tehnološke odpadne vode je potrebno očistiti do take mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v kanalizacijo.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v skladu s »Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi« (Uradni list SRS, št. 3/79).
Meteorne odplake s prometnih površin bodo speljane v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
Zrak
Dejavnost v predvidenih objektih ne sme prekomerno onesnaževati zraka.
Kot energetski vir je predvideno ogrevanje na biomaso.
Odpadki
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojniki in odvažati na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Vransko
Transport in skladiščenje nevarnih snovi je treba urediti v skladu z določili pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi. Komunalni odpadki se bodo odvažali na komunalno deponijo, ostali pa v predelavo ali na deponijo posebnih odpadkov.
8. člen
Požarna varnost – usmeritve
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko upoštevajo določila 22. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o hidrantnem omrežju (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
9. člen
Etapnost izvajanja
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta omogočajo etapno izvajanje.
Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev.
Posamezna faza mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno fazo gradnje.
Do pričetka ostaja namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno z zazidalnim načrtom.
VII. TOLERANCE
10. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta industrijskega območja KIV Vransko določajo namembnost objektov, tlorisne in višinske gabarite.
V grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti objektov, ki upoštevajo odmik med objekti in od prometnic. Odmiki od prometnic so obvezujoči.
Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij v skladu s tehnološkimi potrebami in sicer na podlagi predhodne prostorske preveritve ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.
Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti obstoječih in predvidenih objektov ali posameznih delov objektov ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da le-ta ne bo prekomerno obremenjevala okolja.
Zazidalni načrt povzema obstoječo parcelacijo. Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev.
Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri; bolj ekonomična investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo koncepta zazidalnega načrta.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
11. člen
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
IX. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA
12. člen
Pred pričetkom gradnje je obvezno geološko geomehansko mnenje.
X. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko (Uradni list SRS, št. 47/86) – grafični del.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/1/02
Vransko, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost