Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3822. Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna, stran 8541.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na korespondenčni seji dne 30. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoje in roke vračila.
2. člen
Lokalne skupnosti, kakor tudi posamezni državljani RS, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka, v času do 1. 1. 1995, sklepali pogodbe v ta namen s takratnimi predniki današnjega “Telekoma Slovenije d.d.”, morajo v roku štirih mesecev po, s strani državne komisije v Uradnem listu RS objavljeni lestvici o višini prispevkov SIS ter višini cene telefonskega priključka v urbanih naseljih, kjer je omrežje že bilo zgrajeno, izdelati in vložiti pri državnem pravobranilcu na območju, kjer je bil takrat sedež podjetja PTT oziroma SIS (Samoupravna skupnost za poštni, telegrafski in telefonski promet), s katerim so se sklepale pogodbe, zahtevek za vračilo prekomernih vlaganj.
Zahtevek je lahko izdelan samo na podlagi pogodbe iz prvega odstavka tega člena in na podlagi pisnih dokazil (računi in druge vrednostne listine ali dokumenti), ki morajo v obliki kopij biti sestavni del zahtevka. V primeru, da se je omrežje gradilo ločeno po fazah (medkrajevni vod, krajevno omrežje, centrale, razvodno omrežje) in so se pogodbe sklepale za vsako fazo posebej, mora biti skupni zahtevek sestavljen iz zahtevkov s pripadajočo dokumentacijo za vsako pogodbo posebej.
Zneski iz pogodb se morajo preračunati v EUR po uradno veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe, zneski iz ostalih vrednostnih listin pa po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan njihove izstavitve. Vsota tako pridobljenih zneskov v EUR predstavlja višino vloženih sredstev.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo, ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d.. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko služi takratno zaključno finančno poročilo, ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
3. člen
(vložitev izvršilnega naslova za sodno izvršbo v breme sklada)
Lokalna skupnost ali posamezniki, ko so pri državnem pravobranilcu že podpisali pisno poravnavo in je tako le-ta postala izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada za vračanje, morajo le-tega v roku 30 dni poslati republiški komisiji za vračanje.
4. člen
(seznam neposrednih upravičencev)
Lokalna skupnost, ki je sklepala pogodbo s takratnim PTT mora v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave pri državnem pravobranilcu, pripraviti na podlagi takratnih vlaganj seznam neposrednih vlagateljev-upravičencev do vračil in ga na krajevno običajen način objaviti.
5. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to je, ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo izvaja v enakih deležih. V primerih, ko pa so interesenti – naročniki telefonskih priključkov prispevali različno visoke vložke, pa se mora delež vlaganja izračunati za vsakega posameznika, nato pa se po enakih delih izvede tudi vračanje.
6. člen
(način, pogoji in rok vračanja)
Vračanje se izvede tako, da neposredni upravičenec do vračila, proti podpisu lokalne skupnosti, prejme od lokalne skupnosti nalog za dvig določene višine tolarskih sredstev, ki mu pripadajo. Določena višina sredstev se nakaže na upravičencev osebni račun.
Upravičenec je dejansko upravičen do vračila, kolikor je ob izgradnji telefonskega omrežja do lokalne skupnosti poravnal vse obveznosti. Kolikor temu ni tako, mora najprej poravnati dolg do lokalne skupnosti, preostanek sredstev pa se upravičencu vrne. Vrnjena sredstva lokalni skupnosti pa se porabijo izključno za financiranje infrastrukture v tem lokalni skupnosti.
Kolikor neposredni upravičenec ne živi več, so do vračila upravičeni njegovi dediči. Dediči morajo enemu izmed sebe izročiti skupno pisno pooblastilo za dvig vračila, ki ga lokalna skupnost zadrži kot dokazilo. Razdelitev sredstev med dediči ni v pristojnisti in domeni lokalne skupnosti.
Vračanje lokalna skupnost začne najkasneje v 30 dneh po prispetju sredstev vračanja na njen račun. Lokalna skupnost mora vračanje zaključiti najkasneje v treh mesecih. V primeru, da določenega upravičenca zaradi odselitve ni več v lokalni skupnosti, le-ta pa njegovega novega naslova nima oziroma ni znan, se taka sredstva po zaključku vračanja z navedbo upravičenca do njih, vrnejo v državni sklad za vračanje prekomernih vlaganj v telekomunikacijsko omrežje RS.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1041/02-1
Dobrna, dne 30. avgusta 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost