Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3877. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2001, stran 8590.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 35. redni seji dne 26. 8. 2002 s sklepom št. 489 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2001.
2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2001 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
I.   Bilanca prihodkov in odhodkov            Znesek v SIT
1.   Prihodki                     274,520.979,64
2.   Odhodki                      284,443.204,28
3.   Primanjkljaj                    9,922.224,64
 
II.  Račun finančnih terjatev in naložb
4.   Prejeta posojila danih posojil
    in prodaja kapitalskih deležev                 –
5.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
6.   Prejeta manj dana posojila
    in spremembe kapit. deležev (4 manj 5)             –
7.   Skupni primanjkljaj (prihodki minus odhodki) ter
    saldo prejetih in danih posojil (3.-6.)       9,922.224,64
 
III.  Račun financiranja
8.   Zadolževanje proračuna                21,994.285
9.   Odplačilo dolga (že odplačano)           3,771.153,20
10.  Neto zadolževanje (8.-9.)
    (trenutni dolg do bank)              18,223.131,80
11.  Zmanjšanje sredstev
    na računih (7.+10.)                28,145.356,44
12. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Vransko je sestavni del tega odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/12-01
Vransko, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost