Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002

Kazalo

4552. Odlok o razglasitvi kmečkih domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, stran 9992.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 10. in 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) ter na predlog Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine – enota Ljubljana je Občinski svet občine Logatec na 29. redni seji dne 10. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kmečkih domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
1. člen
Za kulturna spomenika lokalnega pomena se razglasita enoti dediščine:
1. Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 12 (EŠD 15157)
2. Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 2 (EŠD 15156).
Enoti imata zaradi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, zgodovinskih, likovnih in krajinskih lastnosti poseben pomen za širše lokalno območje Občine Logatec. Zato ju razglašamo za kulturna spomenika lokalnega pomena z lastnostmi etnoloških spomenikov.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitve za spomenike lokalnega pomena:
1. Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 12 (EŠD 15157)
Domačijo »Urbanovc« sestavljajo stanovanjska hiša, nastala že pred letom 1751, kašča iz leta 1750 in žaga – venecijanka. Kompleks predstavlja kakovosten in v celoti ohranjen primer samotne notranjske domačije.
2. Ravnik pri Hotedršici – Domačija Ravnik 2 (EŠD 15156)
»Plešnarjeva« domačija predstavlja enega redkih, v celoti in neokrnjenosti ohranjenih gručasto zasnovanih arhitekturnih kompleksov kmečkega gospodarstva na logaškem območju, katerega stavbnemu razvoju objektov – stanovanjske hiše, hleva s senikom in kašče lahko sledimo od druge polovice 18. stoletja do sredine 20. stoletja.
3. člen
Meje spomenikov so vrisane na katastrskih načrtih v merilu 1 : 2880 in na temeljnih topografskih načrtih v merilu 1:5000. Meje vplivnih območij, če jih kulturni spomeniki imajo, so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
1. Meja varovanega območja obsega severozahodni del parc. št. *37/1 k.o. Ravnik. Lastnika sta Melanija in Ivan Nagode, Ravnik pri Hotedršici 12, Hotedršica.
2. Meja varovanega območja obsega parc. št.: *4/1 k.o. Ravnik. Lastnik je Andrej Istenič, Ravnik pri Hotedršici 2, Hotedršica.
4. člen
Za spomenike velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– ohranjanje funkcije, gabaritov, primarnih tlorisnih razporedov, izvirne gradbene substance ter značilne opreme vseh spomeniških objektov,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekte in v dvoriščnem prostoru ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– omogočanje predstavitve celot in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenikov.
Za vplivna območja spomenikov velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov ohranjanju ter varovanju vedut na spomeniške objekte.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, etnološke, arhitekturne, krajinske, likovne in zgodovinske vrednote spomenikov,
– poveča pričevalnost kulturnih spomenikov,
– predstavi kulturne vrednote spomenikov in premične dediščine in situ, v tisku in drugih medijih,
– spodbudi znanstveno-raziskovalno in učno-demonstracijsko delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali njihovih delov in za vsak poseg v spomenike, njihove dele ali zemljišča so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenikov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenikov, dostopnost spomenikov za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenikov.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/02-1
Logatec, dne 11. oktobra 2002.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost